Ключови фрази
косвен съдебен контрол

ГКРешение №222/16.03.2010 по дело №489/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права * доказателства
ГКРешение №237/16.01.2014 по дело №5/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес
ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №27/01.02.2013 по дело №588/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №360/23.01.2013 по дело №596/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №360/2011/08.02.2012 по дело №79/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давност
ГКОпределение №346/09.10.2008 по дело №1473/2008допустимост на иск * косвен съдебен контрол * установителен иск * земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №93/24.04.2013 по дело №1535/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №147/25.06.2014 по дело №1070/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * изменение на кадастрална карта * реституция * публична държавна собственост * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №142/2014/06.01.2015 по дело №3121/2014Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №88/09.03.2012 по дело №1131/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №328/19.04.2010 по дело №590/2009Установителен иск * косвен съдебен контрол * реституция * нищожност на замяна * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №230/31.01.2014 по дело №2252/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * недопустим съдебен акт * общинска собственост
ГКРешение №191/24.04.2012 по дело №157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение на трето лице да представи документ * земеделски земи * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №318/06.07.2010 по дело №436/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * план за новообразувани имоти
ГКРешение №181/14.09.2011 по дело №261/2010Ревандикационен иск * земеделски земи * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №227/25.01.2016 по дело №3007/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №203/27.06.2011 по дело №178/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * гори * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКОпределение №266/16.04.2013 по дело №1533/2013компетентност на граждански или административен съд * щатно разписание * незаконно уволнение * косвен съдебен контрол * преюдициално значение
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №899/04.01.2011 по дело №1990/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №912/18.01.2011 по дело №1753/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен съдебен състав * конститутивно действие * косвен съдебен контрол
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №222/20.06.2012 по дело №44/2012Делба * реституция * съсобственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКОпределение №253/10.04.2013 по дело №1337/2013щатно разписание * незаконно уволнение * компетентност на граждански или административен съд * преюдициално значение * косвен съдебен контрол
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №18/31.05.2012 по дело №151/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * косвен съдебен контрол * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКРешение №85/29.04.2013 по дело №485/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №438/27.02.2013 по дело №1185/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №460/02.05.2012 по дело №275/2011установителен иск * Отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №323/02.05.2012 по дело №1377/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * неоснователно обогатяване * реституция * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №24/06.07.2012 по дело №1992/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №177/16.04.2013 по дело №1340/2013прекратяване на производството по делото * щатно разписание * незаконно уволнение * преюдициално значение * компетентност на граждански или административен съд * косвен съдебен контрол * недопустимост на иск
ГКРешение №70/22.06.2010 по дело №674/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * застрояване * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №107/07.03.2012 по дело №120/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на ползване * реституция * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №679/13.01.2010 по дело №1496/2008Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №371/19.10.2010 по дело №1224/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №303/14.12.2011 по дело №1270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №432/27.05.2010 по дело №1208/2009Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №496/13.07.2010 по дело №1011/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * земеделски земи * правоприемство * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №160/17.07.2013 по дело №921/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №241/2011/01.03.2012 по дело №1338/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване * реституция * компетентност по обуславящи въпроси
ГКРешение №89/26.07.2013 по дело №857/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №58/04.02.2010 по дело №52/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * косвен съдебен контрол
ГКРешение №298/25.03.2014 по дело №3296/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * предели на влязлото в сила решение * правоприемство * реституция
ГКРешение №170/06.10.2015 по дело №1752/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №162/03.07.2014 по дело №1395/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКРешение №105/19.06.2013 по дело №186/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №759/01.11.2010 по дело №1859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на възстановяване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №514/11.07.2011 по дело №533/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №11/15.03.2016 по дело №3119/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давнност
ГКРешение №136/22.07.2013 по дело №1523/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * зачитане на решението * косвен съдебен контрол
ГКРешение №404/07.02.2013 по дело №883/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * компетентност
ГКРешение №201/30.06.2010 по дело №79/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №482/21.01.2011 по дело №26/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол
ГКРешение №424/25.03.2013 по дело №100/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * разпределяне на жилища в ЖСК * косвен съдебен контрол
ГКРешение №36/28.02.2011 по дело №31/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №338/06.11.2012 по дело №963/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №896/08.02.2011 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * сила на пресъдено нещо * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №238/17.07.2012 по дело №1081/2011Негаторен иск * търпим строеж * удостоверение за търпимост на строеж * косвен съдебен контрол
ГКРешение №346/07.07.2010 по дело №286/2010Иск за определяна на граници * определяне на граници * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * негаторен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №76/27.06.2016 по дело №6326/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * косвен съдебен контрол
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №234/15.04.2010 по дело №544/2009Делба * определяне на квоти * доказателства и доказателствени средства * косвен съдебен контрол * решение при признание на иска * съсобственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №907/18.08.2010 по дело №2379/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * реституция * общинска собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №457/09.12.2011 по дело №1591/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * застрояване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * косвен съдебен контрол
ГКРешение №225/27.06.2012 по дело №1000/2011Ревандикационен иск * Отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №45/10.03.2010 по дело №595/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №139/12.04.2011 по дело №136/2011възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * подсъдност
ГКОпределение №167/13.04.2009 по дело №160/2009допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №20/29.05.2012 по дело №1232/2010Ревандикационен иск * отчуждаване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №932/28.01.2010 по дело №5093/2008Негаторен иск * обезщетение за забава * узаконяване на строеж * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №255/2011/12.01.2012 по дело №1325/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * земеделски земи * косвен съдебен контрол
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №231/31.10.2011 по дело №1610/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * косвен съдебен контрол * доказателствена тежест
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №199/12.05.2011 по дело №345/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №89/21.07.2015 по дело №6524/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * косвен съдебен контрол * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №161/29.07.2014 по дело №6153/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * предпоставки
ГКРешение №418/14.11.2011 по дело №1104/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №82/25.03.2013 по дело №316/2011Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * гори * държавна собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №513/22.12.2010 по дело №524/2010допустимост на иск * установителен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №310/24.06.2010 по дело №494/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * временни постройки
ГКРешение №475/05.12.2012 по дело №472/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №414/06.02.2012 по дело №1117/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за земеразделяне * реституция * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №454/09.12.2011 по дело №1423/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * реална част * правен интерес
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №463/21.01.2012 по дело №13/2011Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * форма за валидност * контрол за валидност на административен акт * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол
ГКРешение №244/15.05.2010 по дело №60/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №71/01.03.2012 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * приемство в процеса * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №176/16.04.2013 по дело №1319/2013косвен съдебен контрол * преюдициално значение * недопустимост на иск * щатно разписание * компетентност на граждански или административен съд * незаконно уволнение
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №540/13.07.2010 по дело №1837/2009Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * предаване на владение * косвен съдебен контрол * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №228/17.10.2013 по дело №2046/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №152/02.07.2013 по дело №1872/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * държавна собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКРешение №6/16.03.2012 по дело №925/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №531/15.02.2011 по дело №417/2010Негаторен иск * неоснователно обогатяване * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * земеделски земи * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №338/2011/28.03.2012 по дело №27/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №96/27.06.2016 по дело №4487/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * реална част * косвен съдебен контрол * отчуждаване
ГКРешение №132/03.11.2016 по дело №1984/2016Ревандикационен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №164/26.01.2017 по дело №5800/2015Ревандикационен иск * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2557/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №39/29.05.2017 по дело №3394/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №111/21.06.2017 по дело №3709/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №114/06.11.2017 по дело №3933/2016Ревандикационен иск * косвен съдебен контрол * влязло в сила решение на административен съд * размер на обезщетението * деноминация на лева
ГКРешение №24/07.03.2018 по дело №1369/2017косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №195/14.01.2019 по дело №91/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждаване * реституция * преработване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №134/28.01.2019 по дело №3090/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * ревандикационен иск * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол