Ключови фрази
косвен иск

ТКОпределение №372/23.06.2015 по дело №244/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №431/28.07.2010 по дело №177/2009Косвен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ТКРешение №27/09.06.2014 по дело №813/2012Косвен иск * застраховка "автокаско" * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №367/23.06.2015 по дело №677/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * обезпечениие на иск * правен интерес от обжалване
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ТКРешение №138/05.01.2016 по дело №1727/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застраховка "живот" * материалноправна легитимация на ищеца * процесуална легитимация * застрахователно събитие * Косвен иск * Застрахователна сума
ГКОпределение №64/22.02.2012 по дело №521/2011възстановяване на запазена част * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * правен интерес * Косвен иск
ТКОпределение №209/21.11.2008 по дело №312/2008Косвен иск * синдик * попълване масата на несъстоятелността * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ТКОпределение №362/30.04.2010 по дело №156/2010изменение на иска * правен интерес * договор за финансов лизинг * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * косвен иск * допълнителна искова молба
ТКРешение №96/05.08.2016 по дело №907/2015Косвен иск * процесуални задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №518/25.11.2016 по дело №1855/2016Частна касационна жалба * Косвен иск * подсъдност * процесуален субституент * потребител на застрахователни услуги
ТКРешение №313/06.03.2019 по дело №3012/2017Косвен иск * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * отказ за изплащане на застрахователно обезщетение
ТКРешение №107/14.01.2020 по дело №893/2018Косвен иск * недопустим съдебен акт * отговорност на застрахователя