Ключови фрази
Отменителни искове

ТКРешение №62/24.07.2012 по дело №503/2011Отменителни искове * относителна недействителност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ТКРешение №187/19.03.2010 по дело №135/2009 * Отменителни искове
ТКРешение №58/07.08.2015 по дело №1388/2014Отменителни искове * публични вземания * принудително изпълнение * конститутивен иск * несъстоятелност
ТКРешение №106/31.05.2013 по дело №388/2012Отменителни искове * недействителност на действия и сделки * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ТКРешение №119/20.10.2014 по дело №4634/2013Отменителни искове * несъстоятелност * недействителност на действия и сделки * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКРешение №89/10.06.2014 по дело №1129/2010Отменителни искове * несъстоятелност * недействителност на действия и сделки * отменителен иск в производство по несъстоятелност * съотношение между правни норми
ТКРешение №93/10.07.2014 по дело №2907/2013Отменителни искове * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност * приложим закон * правна квалификация
ТКОпределение №105/07.02.2011 по дело №841/2010Частна касационна жалба * несъстоятелност * Отменителни искове * чуждестранно юридическо лице * прецизиране наименование и адрес на ответника
ТКРешение №126/18.11.2014 по дело №69/2013Отменителни искове * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * договор за продажба
ТКРешение №48/12.07.2010 по дело №603/2009Отменителни искове * договор за особен залог * договор за залог на търговско предпирятие * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №185/09.03.2010 по дело №672/2008Отменителни искове * установителен иск * договор за цесия * суброгация * инцидентен установителен иск * несъстоятелност * активна легитимация на синдик
ТКРешение №197/04.12.2014 по дело №2889/2013Отменителни искове * Обезсилване на решение
ТКРешение №140/07.10.2009 по дело №342/2009Отменителни искове * произнасяне по непредявен иск * начална дата на неплатежоспособност * свързани лица
ТКРешение №187/17.12.2014 по дело №722/2012Отменителни искове * несъстоятелност * попълване масата на несъстоятелността
ТКРешение №224/18.12.2017 по дело №513/2017Отменителни искове * несъстоятелност * недействителност на действия и сделки
ТКРешение №202/31.10.2018 по дело №57/2018Отменителни искове * процесуални задължения на въззивния съд
ТКРешение №35/07.03.2019 по дело №1165/2018Отменителни искове * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство
ТКРешение №11/27.02.2020 по дело №2529/2018Отменителни искове * увреждане на кредиторите на несъстоятелността