Ключови фрази
суброгация

ТКРешение №220/10.02.2015 по дело №4028/2013Иск за съществуване на вземането * договор за застраховка срещу риска от неплащане на дължими вноски по договор за лизинг * суброгация
ТКРешение №122/19.06.2014 по дело №3228/2013Залог върху вземания * договор за банков кредит * изпълнение на чуждо задължение * доказателствена тежест * суброгация * регресен иск
ТКОпределение №284/16.04.2010 по дело №518/2009суброгация * активна процесуална легитимация * застраховка "живот" * договор за кредит
ГКРешение №308/12.12.2014 по дело №7585/2013Иск за съществуване на вземането * процесуален субституент * обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * суброгация
ГКРешение №292/20.01.2016 по дело №952/2015Суброгация * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №30/27.03.2012 по дело №1176/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * солидарна отговорност * суброгация
ГКРешение №229/10.09.2012 по дело №452/2011Обратен иск на поръчителя срещу длъжника * договор за поръчителство * суброгация * поръчителство * уведомяване на длъжника * солидарна отговорност
ТКРешение №147/12.11.2014 по дело №3708/2013Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * суброгация * суброгационен иск * давностен срок * начало на давностен срок
ТКОпределение №496/06.10.2009 по дело №442/2009отказ на съдия по вписванията * законна ипотека * суброгация
ТКРешение №185/09.03.2010 по дело №672/2008Отменителни искове * установителен иск * договор за цесия * суброгация * инцидентен установителен иск * несъстоятелност * активна легитимация на синдик
ГКОпределение №469/04.08.2009 по дело №329/2009трето лице-помагач * правен интерес * суброгация * пряк иск на увредения срещу застрахователя * обратен иск
ГКРешение №459/08.06.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за временна нетрудоспособност * регресен иск * обедняване * суброгация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №327/03.05.2010 по дело №538/2009Делба * установяване право на собственост * право на изкупуване * суброгация * плащане на цена * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №168/05.06.2014 по дело №5010/2013Суброгация * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №61/16.07.2012 по дело №678/2011Неоснователно обогатяване - изпълнение поради грешка * правен интерес * ипотекарен длъжник * суброгация
ТКРешение №206/03.09.2013 по дело №107/2011Встъпване в правата на застрахования * суброгационен иск * суброгация * отговорност на застрахователя в хипотезата на регрес * застрахователно обезщетение * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №24/23.04.2013 по дело №308/2012Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * солидарна отговорност * заповед за изпълнение * суброгация
ГКРешение №5/04.07.2016 по дело №2723/2015Суброгация * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ТКРешение №203/09.03.2017 по дело №3537/2015Суброгация * правна квалификация * регресен иск
ГКРешение №107/29.05.2017 по дело №3360/2016Суброгация * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ТКРешение №19/07.08.2018 по дело №2124/2016Суброгация * суброгационен иск * ипотека * ипотекарен длъжник * публична продан * Изпълнение от трето лице * нищожност-липса на основание
ТКРешение №90/10.09.2019 по дело №1141/2018Суброгация * очевидна неправилност * отмяна решения на общо събрание
ТКРешение №127/18.10.2019 по дело №2835/2018Суброгация * погасителна давност * Регресен иск на застрахователя срещу причинителя * Регресен иск на застрахователя по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" * регресен иск * Встъпване в правата на застрахования * Встъпване на Гаранционния фонд в правата на увреденото лице