Ключови фрази
солидарност

ГКОпределение №467/20.09.2011 по дело №506/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * държавна такса * солидарност * цена на иска
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКОпределение №120/06.03.2009 по дело №2350/2008нередовност на исковата молба * солидарност * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №292/11.07.2012 по дело №1126/2011Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * свидетелски показания * солидарност * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение №575/09.07.2010 по дело №409/2010извлечение от счетоводни книги * договор за банков кредит * солидарност
ГКРешение №67/27.03.2015 по дело №5803/2014Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * разваляне на договор * договор за наем * солидарност
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №141/01.08.2014 по дело №5015/2013Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * солидарност * солидарна отговорност * трудова злополука * увреждане
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ГКРешение №14/05.02.2016 по дело №3469/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * солидарност * неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * приемство в процеса
ТКРешение №213/30.12.2010 по дело №29/2010Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за продажба на търговско предприятие * солидарност
ТКРешение №89/15.07.2009 по дело №700/2008законна лихва * солидарност * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * Неоснователно обогатяване
ТКРешение №5/09.02.2010 по дело №268/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * поръчителство * авал * действия от името на търговец без представителна власт * солидарност * установителен иск
ГКРешение №146/06.06.2011 по дело №1127/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * солидарност * договор за строителство
ТКОпределение №852/25.11.2010 по дело №660/2010Частна жалба * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * солидарност
ТКРешение №79/20.06.2012 по дело №262/2011Установителен иск * произнасяне по недопустим иск * запис на заповед * солидарност
ТКОпределение №112/27.01.2010 по дело №866/2009извлечение от счетоводни книги * договор за банков кредит * солидарност * поръчителство
ТКРешение №167/09.10.2017 по дело №12/2017Отговорност за липси и повреди * договор за превоз * солидарна отговорност * солидарен длъжник * солидарност
ГКРешение №234/12.10.2017 по дело №4348/2016Неустойка * електроенергия * солидарност
ТКРешение №20/10.04.2018 по дело №1519/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * солидарна отговорност * солидарност * солидарен длъжник