Ключови фрази
конститутивен иск

ТКРешение №150/30.06.2014 по дело №286/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ТКРешение №239/23.01.2014 по дело №511/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * активна легитимация на ищец * конститутивен иск * отмяна решения на общо събрание * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №74/24.01.2012 по дело №722/2011правен интерес * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * конститутивен иск
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №894/14.09.2011 по дело №1079/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * конститутивен иск
ГКОпределение №170/02.04.2009 по дело №132/2009нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * преклузивен срок * право на изкупуване * конститутивен иск
ТКРешение №183/30.06.2014 по дело №695/2012Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * конститутивен иск
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ТКРешение №15/05.02.2015 по дело №641/2012Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * начална дата на неплатежоспособност * изменение на иска * конститутивен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №408/20.09.2013 по дело №3941/2013Частна касационна жалба * изпълнителен лист * конститутивен иск * осъдителен иск * отнемане в полза на държавата
ТКРешение №58/07.08.2015 по дело №1388/2014Отменителни искове * публични вземания * принудително изпълнение * конститутивен иск * несъстоятелност
ТКРешение №226/08.09.2010 по дело №141/2009Предварителен договор * конститутивен иск * възражение за прихващане * невиновна невъзможност за изпълнение
ГКОпределение №248/22.05.2009 по дело №163/2009отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * допустимост на иск * конститутивен иск
ТКРешение №203/22.04.2010 по дело №724/2008Недействителност на действия и сделки * конститутивен иск * солидарна отговорност на нововъзникнали търговски дружества * публични задължения * пасивна легитимация
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКОпределение №164/17.06.2015 по дело №2367/2015Частна касационна жалба * изпълнителен лист * изпълнително основание * конститутивен иск * Делба
ТКРешение №220/30.03.2011 по дело №895/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * конститутивен иск * вписване на искова молба
ТКРешение №180/06.01.2015 по дело №3712/2013Нищожност на действия и сделки * нищожност на договорна ипотека * особен залог * договор за банков кредит * попълване масата на несъстоятелността * недействителност на действия и сделки * конститутивен иск * относителна недействителност
ТКРешение №187/17.12.2014 по дело №2854/2013неплатежоспособност * прогласяване на нищожност * относителна недействителност * установителен иск в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * конститутивен иск
ТКРешение №80/10.09.2012 по дело №34/2011Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * конститутивен иск * компетентност на общото събрание
ТКРешение №235/19.12.2014 по дело №2120/2013Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * попълване масата на несъстоятелността * установителен иск в производство по несъстоятелност * конститутивен иск
ТКРешение №100/01.07.2014 по дело №4369/2013Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * недопустим съдебен акт * субективно съединяване на искове * регистърно производство * Прилагане по аналогия * конститутивен иск
ТКРешение №28/01.07.2011 по дело №207/2010Предварителен договор * конститутивен иск * иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ТКРешение №14/04.02.2015 по дело №2971/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * недопустимост на иск * попълване масата на несъстоятелността * конститутивен иск * изменение на иска
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ТКРешение №205/17.11.2014 по дело №1265/2013Нищожност на действия и сделки * относителна недействителност * несъстоятелност-установителен иск * начална дата на неплатежоспособност * попълване масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * изменение на иска * конститутивен иск
ТКРешение №133/15.02.2010 по дело №667/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * установителен иск * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуален субституент * активна легитимация на ищец * липса на правен интерес
ТКРешение №31/10.04.2017 по дело №3646/2015Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * конститутивен иск * активна процесуална легитимация
ТКРешение №158/10.11.2017 по дело №2143/2016Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * конститутивен иск
ТКРешение №7/05.06.2019 по дело №2378/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * преклузивен срок * конститутивен иск
ТКРешение №39/02.07.2019 по дело №1283/2018Прихващане на вземане на кредитор със свое задължение към банката * прихващане * обявяване в несъстоятелност * конститутивен иск