Ключови фрази
временни постройки

ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №24/09.02.2011 по дело №1711/2009Делба * пристрояване * съпружеска имуществена общност * принос * временни постройки * определяне на квоти * придобиване по време на брака
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №801/24.02.2011 по дело №879/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * временни постройки * принудително изпълнение
ГКРешение №186/25.07.2012 по дело №83/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * временни постройки * общинска собственост * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ГКРешение №418/19.02.2013 по дело №383/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение * временни постройки * доклад по делото * изменение на регулационен план
ГКРешение №310/24.06.2010 по дело №494/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * временни постройки
ГКРешение №180/28.05.2012 по дело №4/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * временни постройки * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №513/19.10.2012 по дело №518/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * негаторен иск * временни постройки
ГКРешение №339/2011/06.04.2012 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на задържане * застрояване * временни постройки * подобрения
ГКРешение №60/09.05.2018 по дело №3140/2017Ревандикационен иск * реституция * временни постройки * реституционен ефект