Ключови фрази
застрояване

ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №135/03.08.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * замяна * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №592/21.01.2010 по дело №3866/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * застрояване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №215/17.03.2010 по дело №387/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №347/14.10.2011 по дело №1005/2010право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №479/30.11.2011 по дело №113/2011Установителен иск * установяване право на собственост * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * вода * застрояване
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №57/05.05.2015 по дело №6431/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * застрояване
ГКРешение №354/12.12.2011 по дело №1581/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * разрешение за строеж
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №259/09.06.2011 по дело №786/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №201/10.03.2010 по дело №3582/2008реална част * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * Установителен иск * застрояване
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №205/16.05.2012 по дело №219/2011отрицателен установителен иск * давностно владение * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * застрояване
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №774/07.01.2011 по дело №304/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * застрояване * реституция * възстановяване правото на собственост * идентичност на имоти * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №574/30.06.2010 по дело №1127/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКРешение №899/04.01.2011 по дело №1990/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКРешение №199/24.09.2010 по дело №84/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №122/30.06.2010 по дело №239/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * конфискация * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * застрояване
ГКРешение №226/19.11.2013 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * застрояване * доказателства
ГКРешение №571/19.07.2010 по дело №385/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * правосубектност * план за земеразделяне * възстановяване правото на собственост * застрояване * общинска собственост
ГКРешение №5/23.01.2012 по дело №186/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * идентичност на имоти * реституция * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №519/24.09.2010 по дело №5211/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * право на ползване * наследяване * земеделски земи * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * застрояване
ГКРешение №812/18.01.2010 по дело №3845/2008право на изкупуване от ползвател * застрояване * доказателства * Установителен иск
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКРешение №70/22.06.2010 по дело №674/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * застрояване * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №510/22.11.2010 по дело №1045/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * застрояване
ГКРешение №768/02.11.2010 по дело №1958/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * постройка * право на строеж * застрояване
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №137/04.11.2013 по дело №2383/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №19/24.01.2011 по дело №214/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * застрояване * реституция
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №653/17.12.2009 по дело №660/2009предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №22/11.02.2011 по дело №1339/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №673/18.12.2009 по дело №321/2009предаване на владение * свидетелски показания * доказателства * придобивна давност * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКРешение №252/25.11.2014 по дело №933/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * право на строеж * застрояване
ГКРешение №505/24.06.2010 по дело №998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №565/15.10.2010 по дело №4522/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * реституция * благоустройствени мероприятия * застрояване * доказателства * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №149/24.03.2010 по дело №595/2009право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №324/21.06.2010 по дело №1320/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * застрояване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №40/02.08.2012 по дело №1455/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №46/06.07.2012 по дело №839/2010отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * правен интерес * застрояване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №92/25.02.2010 по дело №987/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * застрояване
ГКРешение №192/2013/26.09.2014 по дело №409/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * застрояване * етажна собственост
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №457/09.12.2011 по дело №1591/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * застрояване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * косвен съдебен контрол
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №54/08.05.2015 по дело №4484/2014Ревандикационен иск * застрояване * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * самостоятелен обект
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ГКРешение №199/20.04.2012 по дело №881/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване
ГКРешение №50/11.09.2012 по дело №121/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * официален документ * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * постройка
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №380/15.10.2010 по дело №104/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №897/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * подобрения
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №65/18.04.2013 по дело №769/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * възстановяване правото на собственост * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №353/06.07.2010 по дело №621/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * регулационен план
ГКОпределение №598/22.11.2012 по дело №127/2012допустимост на иск * публична продан * право на изкупуване от ползвател * изпълнителен лист * застрояване
ГКРешение №418/14.11.2011 по дело №1104/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №277/29.04.2010 по дело №3852/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * застрояване * реституция * преобразуване на кооперации
ГКРешение №675/26.01.2011 по дело №656/2009Делба на наследство * съсобственост * право на строеж * суперфиция * приращения * застрояване * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №92/06.06.2013 по дело №743/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * замяна * застрояване * незаконен строеж * приложим закон
ГКРешение №475/05.12.2012 по дело №472/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №655/21.12.2009 по дело №209/2009установяване право на собственост * земеделски земи * доказателства * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * делегиране на правомощия
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №339/2011/06.04.2012 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на задържане * застрояване * временни постройки * подобрения
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №184/11.05.2010 по дело №4004/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * застрояване * реституция * земеделски земи
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №17/05.07.2012 по дело №215/2011отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №22/21.02.2012 по дело №693/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * застрояване * отчуждаване * държавна собственост * общинска собственост * благоустройствени мероприятия
Решение №40/31.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * застрояване * отстояния от регулационните граници
ГКРешение №183/01.11.2016 по дело №702/2016Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * застрояване