Ключови фрази
самостоятелен обект

ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №100/29.10.2014 по дело №7454/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * пристрояване * самостоятелен обект * реституция * присъединяване
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №58/16.04.2013 по дело №572/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №676/05.11.2010 по дело №767/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * самостоятелен обект * правомощия на въззивната инстанция * нищожност-липса на предмет * придобивна давност
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №40/25.03.2016 по дело №4994/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №10/20.02.2013 по дело №742/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-невъзможен предмет
ГКОпределение №584/29.12.2010 по дело №606/2009вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКРешение №102/15.07.2013 по дело №683/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * право на задържане * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №47/25.04.2012 по дело №929/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * самостоятелен обект * таван
ГКРешение № 269/27.07.2011 по дело №1329/2010Делба * определяне на квоти * самостоятелен обект * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №89/07.05.2012 по дело №549/2011Делба * съсобственост * публична продан * етажна собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №41/28.05.2014 по дело №4330/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * приращения * самостоятелен обект
ГКРешение №303/14.01.2014 по дело №5179/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №260/25.10.2012 по дело №232/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №87/07.07.2011 по дело №825/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * етажна собственост
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №54/20.06.2016 по дело №4977/2015Делба * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ГКРешение №217/21.01.2015 по дело №6000/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * преустройство * самостоятелен обект * оспорване на нотариален акт * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №142/01.07.2014 по дело №396/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №213/18.06.2012 по дело №61/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №200/21.10.2013 по дело №2254/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * самостоятелен обект
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКОпределение №336/21.05.2013 по дело №2015/2013Установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * самостоятелен обект * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №30/07.02.2012 по дело №401/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * самостоятелен обект * архитектурен проект
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКРешение №542/18.01.2011 по дело №1469/2009Делба * съсобственост * право на строеж * самостоятелен обект * приращения * тълкуване на договор
ГКРешение №325/27.09.2012 по дело №1718/2009Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * груб строеж * нищожност-липса на предмет * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №136/26.04.2011 по дело №5115/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №84/25.03.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №214/24.09.2012 по дело №1441/2010Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * преустройство * давностно владение
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКРешение №10/06.02.2015 по дело №4598/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №67/11.06.2015 по дело №528/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №261/23.10.2013 по дело №3777/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №5/11.04.2016 по дело №3832/2015Ревандикационен иск * самостоятелен обект * архитектурен проект * етажна собственост
ГКРешение №76/10.06.2014 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * самостоятелен обект
ГКРешение №485/12.01.2012 по дело №1310/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * оспорване на истинността на документ * съсобственост * самостоятелен обект * продажба на движима вещ
ГКРешение №172/12.10.2015 по дело №1167/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * придобивна давност * приращения * присъединяване
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №21/28.03.2012 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №11/06.02.2015 по дело №4680/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №888/08.02.2011 по дело №150/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * реституция * държавна собственост * земеделски земи * самостоятелен обект * нищожност на административен акт
ГКРешение №54/08.05.2015 по дело №4484/2014Ревандикационен иск * застрояване * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * самостоятелен обект
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №219/31.10.2014 по дело №793/2014Ревандикационен иск * право на строеж * владение * доказателствена тежест * самостоятелен обект * право на собственост
ГКРешение №60/15.04.2015 по дело №4948/2014Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * самостоятелен обект * определяне на квоти
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №195/2013/30.06.2014 по дело №1279/2013Делба * съсобственост * реална част * минимален размер на имот * самостоятелен обект * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №466/14.01.2011 по дело №748/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * самостоятелен обект * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №380/15.10.2010 по дело №104/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №694/05.01.2011 по дело №1697/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * самостоятелен обект * материалноправна легитимация на ищеца * материалноправна легитимация на ответник *
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №49/18.02.2013 по дело №549/2012Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект * недопустимост на решение
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №96/26.02.2010 по дело №44/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * пристрояване * реална част * наследяване * самостоятелен обект
ГКРешение №58/12.05.2014 по дело №7025/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * приращение * самостоятелен обект
ГКРешение №61/13.02.2012 по дело №291/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращения * самостоятелен обект * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №163/17.09.2012 по дело №1170/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части * етажна собственост
ГКРешение №449/17.11.2011 по дело №1212/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №28/18.02.2013 по дело №677/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * самостоятелен обект * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №173/26.06.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * ексцес на право на строеж * приращение * присъединяване * самостоятелен обект
ГКРешение №39/24.03.2014 по дело №5059/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №763/13.07.2011 по дело №12/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * реституция * самостоятелен обект * одържавени недвижими имоти * надстрояване
ГКРешение №62/08.05.2014 по дело №7786/2013Ревандикационен иск * недопустимост на решение * родова подсъдност * обективно съединяване на искове * цена на иска * самостоятелен обект
ГКРешение №279/20.06.2011 по дело №915/2010Делба на наследство * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №4/20.02.2013 по дело №418/2012Делба * съсобственост * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №238/29.11.2012 по дело №1252/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж
ГКРешение №377/19.10.2010 по дело №742/2010Делба * съсобственост * теглене на жребий * публична продан * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №353/04.10.2012 по дело №455/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * самостоятелен обект * наследяване по колена
ГКРешение №42/26.02.2015 по дело №6052/2014Делба * съсобственост * придобивна давност * приращения * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №60/06.07.2016 по дело №5397/2015Негаторен иск * самостоятелен обект * търпим строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * одобрен инвестиционен проект * незаконен строеж
ГКРешение №202/03.11.2016 по дело №2008/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №156/28.11.2016 по дело №4236/2014Делба * самостоятелен обект * кадастрални данни * предпоставки * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №157/28.11.2016 по дело №1874/2014Ревандикационен иск * нищожност-невъзможен предмет * груб строеж * самостоятелен обект
ГКРешение №142/12.02.2018 по дело №4689/2016самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №61/07.06.2018 по дело №2610/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * етажна собственост * самостоятелен обект * несамостоятелен обект в сграда * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №97/10.07.2018 по дело №3845/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * Делба * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №68/16.07.2018 по дело №2751/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * негаторен иск * самостоятелен обект
ГКРешение №66/24.07.2018 по дело №2109/2017Делба * инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство * съсобственост * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №80/27.07.2018 по дело №3114/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №123/03.10.2018 по дело №4301/2017Делба * реална част * минимален размер на имот * основателност на иск * самостоятелен обект
ГКРешение №145/30.10.2018 по дело №779/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №131/04.12.2018 по дело №4015/2017Делба * самостоятелен обект * публична продан * способ за извършване на делба * критерии за разпределение на допуснати до делба имоти
ГКРешение №158/18.12.2018 по дело №4555/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * самостоятелен обект * приращения * предмет на делото
ГКРешение №159/02.01.2019 по дело №4622/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * самостоятелен обект * обща част по предназначение * придобивна давност
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
ГКРешение №111/31.10.2019 по дело №665/2019Ревандикационен иск * самостоятелен обект * обща част по предназначение * право на собственост