Ключови фрази
забрана за придобиване по давност

ГКРешение №470/21.06.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №62/29.03.2016 по дело №5628/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давнност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №379/31.10.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * Иск за защита на трето лице, засегнато от изпълнението * придобивна давност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №251/27.12.2012 по дело №429/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №453/29.04.2013 по дело №1248/2011делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКРешение №863/18.07.2011 по дело №35/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №346/30.11.2011 по дело №1556/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност * поправка и допълване на съдебен протокол * принцип на случайното разпределение на делата
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №251/13.07.2011 по дело №879/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №474/13.01.2011 по дело №693/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * държавна собственост
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №79/01.08.2012 по дело №117/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * общинска собственост
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №296/29.11.2012 по дело №320/2011Ревандикационен иск * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №108/25.06.2013 по дело №33/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * правоприемство
ГКРешение №331/11.05.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * придобивна давност * право на строеж върху държавна земя * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предварителен договор * наем * забрана за придобиване по давност
Решение №822/01.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * допустимост на иск * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №104/17.04.2013 по дело №708/2012установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * забрана за придобиване по давност * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №349/29.06.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №127/25.11.2014 по дело №3190/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * право на строеж * държавна собственост
ГКРешение №139/23.05.2013 по дело №370/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №713/18.10.2010 по дело №450/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * насрещен иск * забрана за придобиване по давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * давностно владение
ГКРешение №310/10.12.2012 по дело №243/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №6/25.04.2012 по дело №502/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * реституция * придобивна давност * договор за наем * давностно владение
ГКРешение №79/12.06.2017 по дело №3792/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №126/12.10.2017 по дело №5257/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забрана за придобиване по давност * реална част * регулационен план
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски