Ключови фрази
възстановяване в стари реални граници

ГКРешение №222/16.03.2010 по дело №489/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права * доказателства
ГКРешение №135/03.08.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * замяна * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №350/17.05.2012 по дело №530/2010Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * давностно владение
ГКРешение №182/30.06.2011 по дело №1318/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * оспорване на нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №397/15.07.2009 по дело №395/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №383/22.06.2010 по дело №486/2009делба на наследство * земеделски земи * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване в стари реални граници * установяване на произход
ГКРешение №138/23.03.2010 по дело №2463/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * конкуренция на права
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №36/28.02.2012 по дело №990/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №360/2011/08.02.2012 по дело №79/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давност
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №136/16.07.2012 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * акт за държавна собственост * възстановяване в стари реални граници * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №285/25.05.2009 по дело №275/2009ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКОпределение №163/27.04.2011 по дело №304/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №431/13.01.2012 по дело №5/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №136/08.07.2010 по дело №5122/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * одържавени недвижими имоти * спор за материално право
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №368/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКРешение №318/06.07.2010 по дело №436/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №335/30.07.2009 по дело №185/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №288/26.05.2010 по дело №1145/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * правен интерес
ГКРешение №311/06.08.2010 по дело №1056/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №85/29.04.2013 по дело №485/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №225/11.11.2011 по дело №230/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №853/06.01.2011 по дело №1287/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * неправилно заснемане на недвижим имот * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * помощен план
ГКРешение №27/26.01.2011 по дело №1687/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * конкуренция на права
ГКОпределение №251/04.06.2009 по дело №107/2009допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ГКРешение №294/10.11.2011 по дело №574/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи
ГКРешение №160/17.07.2013 по дело №921/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №586/13.01.2011 по дело №1105/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * идентичност на имоти * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКРешение №173/07.04.2010 по дело №527/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одобряване на кадастрален план * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба
ГКРешение №88/20.04.2010 по дело №407/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №92/25.03.2011 по дело №216/2010Установителен иск * установителен иск * земеделски земи * правоприемство * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №942/24.02.2010 по дело №2967/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * служебно известни факти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №565/15.10.2010 по дело №4522/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * реституция * благоустройствени мероприятия * застрояване * доказателства * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №11/15.03.2016 по дело №3119/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давнност
ГКРешение №93/07.06.2013 по дело №883/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №516/09.12.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №109/25.05.2016 по дело №356/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реституция * общинска собственост
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №18/19.02.2016 по дело №4592/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №92/25.02.2010 по дело №987/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * застрояване
ГКРешение №545/23.02.2011 по дело №349/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * замяна * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реална част
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №198/22.06.2012 по дело №116/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №361/22.10.2008 по дело №1553/2008ревандикационен иск * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №966/01.04.2010 по дело №3002/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * спиране на придобивна давност * земеделски земи * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №77/17.05.2016 по дело №5296/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №134/07.04.2010 по дело №813/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * заснемане и трасиране на стари реални граници * доказателства
ГКРешение №504/29.06.2010 по дело №797/2009Установителен иск * установяване право на собственост * незаконен строеж * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници * наследствено правоприемство
ГКРешение №632/23.11.2009 по дело №300/2009установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №730/23.12.2009 по дело №427/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №231/31.10.2011 по дело №1610/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * косвен съдебен контрол * доказателствена тежест
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №139/27.06.2011 по дело №1291/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * държавна собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №89/21.07.2015 по дело №6524/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * косвен съдебен контрол * нищожност-противоречие на закона
ГКОпределение №488/08.12.2010 по дело №301/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * определяне на граници
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №247/2011/28.02.2012 по дело №1212/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №152/31.08.2012 по дело №1444/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №41/19.02.2016 по дело №6149/2015Частна касационна жалба * преюдициални въпроси в производството за делба * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * спиране на производството по делото * земеделски земи
ГКРешение №310/24.06.2010 по дело №494/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * временни постройки
ГКРешение №56/14.09.2011 по дело №4599/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * допустимост на иск
ГКРешение №414/06.02.2012 по дело №1117/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за земеразделяне * реституция * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКРешение №157/25.06.2010 по дело №409/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * план за новообразувани имоти
ГКРешение №734/02.11.2010 по дело №1631/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * реституция * земеделски земи * конкуренция на права * установяване право на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №161/29.06.2012 по дело №895/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * възстановяване в стари реални граници * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №493/05.03.2013 по дело №236/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №347/12.07.2011 по дело №238/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №809/14.01.2011 по дело №1889/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател * помощен план * план за новообразувани имоти
ГКРешение №203/18.10.2016 по дело №1703/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №39/29.05.2017 по дело №3394/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №35/30.04.2018 по дело №872/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възстановяване в стари реални граници * вещо лице * експертиза
ГКРешение №138/03.12.2018 по дело №64/2018Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №134/28.01.2019 по дело №3090/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * ревандикационен иск * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол
ГКРешение №55/12.07.2019 по дело №2608/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * земеделски земи * реституция * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие