Ключови фрази
общинска собственост

ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №730/25.07.2011 по дело №1140/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на ползване * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКРешение №640/18.02.2011 по дело №254/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * търг * общинска собственост * Разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №881/22.12.2010 по дело №1202/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * общинска собственост * одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №654/17.12.2009 по дело №715/2009установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * Установителен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №180/28.04.2010 по дело №372/2009Установителен иск * общинска собственост * придобивна давност * микроязовир * земеделска кооперация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №251/27.12.2012 по дело №429/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №135/12.12.2014 по дело №2825/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №558/07.01.2011 по дело №269/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * спиране на придобивна давност
ГКРешение №150/07.05.2012 по дело №1052/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * преобразуване на търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №235/01.12.2014 по дело №2922/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №468/02.07.2010 по дело №921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * вода * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №148/01.08.2013 по дело №875/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * общинска собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №321/14.10.2011 по дело №1167/2010Установителен иск * давностно владение * общинска собственост
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №200/29.06.2010 по дело №5293/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №10/20.02.2013 по дело №742/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №80/20.04.2012 по дело №729/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция * отчуждаване * общинска собственост
ГКРешение №145/02.12.2015 по дело №2508/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * държавна собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ГКРешение №916/19.01.2010 по дело №4205/2008предаване на владение * право на строеж * съсобственост * общинска собственост * приращения * Ревандикационен иск
ГКРешение №177/12.09.2012 по дело №1122/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * общинска собственост * правен интерес
ГКРешение №316/19.10.2012 по дело №830/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване на кооперации
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №8/04.02.2015 по дело №4764/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №119/02.11.2015 по дело №2289/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * общинска собственост
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №230/31.01.2014 по дело №2252/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * недопустим съдебен акт * общинска собственост
ГКРешение №35/06.03.2013 по дело №581/2012право на ползване * общинска собственост * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * задължителна сила на решение по административен спор * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №200/29.12.2014 по дело №2579/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №959/13.01.2010 по дело №3319/2008Установителен иск * установяване право на собственост * гори * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №869/15.02.2010 по дело №3236/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * общинска собственост * нарушено владение * отнето владение * държавна собственост
ГКРешение №699/08.01.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №163/14.06.2010 по дело №511/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * придобивна давност * общинска собственост * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №21/04.02.2011 по дело №1327/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * доказателствена тежест * общинска собственост
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №136/12.12.2014 по дело №2915/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №243/11.02.2014 по дело №936/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №370/2011/23.01.2012 по дело №281/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №234/23.03.2010 по дело №2420/2008предаване на владение * общинска собственост * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * Ревандикационен иск * земеделски земи
ГКРешение №571/19.07.2010 по дело №385/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * правосубектност * план за земеразделяне * възстановяване правото на собственост * застрояване * общинска собственост
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №162/17.12.2014 по дело №4090/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКОпределение №324/03.05.2012 по дело №105/2012обезпечение на предявен иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * договор за покупко-продажба * форма за валидност * общинска собственост
ГКРешение №212/23.11.2015 по дело №7257/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №72/11.04.2011 по дело №1357/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №38/30.05.2013 по дело №673/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * общинска собственост * отчуждаване * изваждане на актив от капитала на търговско дружество
ГКРешение №294/20.06.2011 по дело №871/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * спор за материално право * грешка в кадастрален план
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №98/11.05.2016 по дело №201/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * владение * общинска собственост * неоснователно обогатяване
ГКРешение №24/12.02.2010 по дело №561/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №206/23.03.2010 по дело №1226/2009прогласяване на недействителност * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №137/12.12.2014 по дело №3029/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №400/12.05.2010 по дело №1078/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №233/29.12.2014 по дело №3107/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №653/17.12.2009 по дело №660/2009предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №97/25.02.2010 по дело №99/2009Установителен иск * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * общинска собственост * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №124/14.03.2011 по дело №602/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * замяна * реституция * държавна собственост * общинска собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №61/12.03.2010 по дело №761/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * общинска собственост
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №79/01.08.2012 по дело №117/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * общинска собственост
ГКРешение №237/26.01.2015 по дело №2068/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №250/2012/18.07.2013 по дело №634/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * доказателства * приращения * общинска собственост * пристрояване
ГКРешение №253/07.01.2014 по дело №1181/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКРешение №109/25.05.2016 по дело №356/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реституция * общинска собственост
ГКРешение №108/25.06.2013 по дело №33/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * правоприемство
ГКРешение №201/23.12.2014 по дело №3142/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №186/25.07.2012 по дело №83/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * временни постройки * общинска собственост * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №232/23.11.2012 по дело №154/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * общинска собственост
ГКРешение №214/06.04.2010 по дело №4144/2008Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ГКРешение №178/15.05.2010 по дело №68/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №106/28.12.2015 по дело №2687/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * общинска собственост * владение * недобросъвестно владение * груб строеж * погасителна давност
ГКРешение №907/18.08.2010 по дело №2379/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * реституция * общинска собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №238/04.02.2015 по дело №2447/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №18/08.02.2013 по дело №583/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * общинска собственост * обезщетение за ползване
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКРешение №215/12.10.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * тълкуване на договор * обезщетение за ползване * общинска собственост * договор за заем
ГКРешение №426/02.07.2010 по дело №687/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * общинска собственост * право на строеж * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №2/04.03.2015 по дело №5083/2014Делба * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №238/19.03.2010 по дело №4989/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * обект на общинската инфраструктура с местно значение
ГКРешение №356/07.10.2011 по дело №853/2010неоснователно обогатяване * неосъществено основание * водопроводна мрежа * общинска собственост
ТКРешение №106/21.06.2013 по дело №925/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * право на ползване * общинска собственост * приложим закон
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №21/26.02.2015 по дело №5762/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №202/01.12.2014 по дело №1384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №28/07.03.2011 по дело №1788/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №82/25.03.2013 по дело №316/2011Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * гори * държавна собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №389/20.05.2010 по дело №4587/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * общинска собственост
ГКРешение №921/30.12.2009 по дело №2704/2008мотиви на въззивно решение * трафопост * общинска собственост * установяване право на собственост * Установителен иск * доказателства * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №272/29.12.2014 по дело №2124/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №184/03.08.2012 по дело №1319/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * вероизповедания * държавна собственост * общинска собственост * обратно действие * реституция
ГКРешение №268/23.02.2015 по дело №2121/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКОпределение №367/06.06.2013 по дело №2562/2013обжалване отказ на съдия по вписванията * общинска собственост * право на ползване
ГКРешение №399/31.10.2011 по дело №1584/2010Нищожност * нищожност на договор * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №153/31.08.2012 по дело №1690/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * отмяна на отчуждаване * узаконяване на строеж * общинска собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №234/01.12.2014 по дело №1737/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №796/02.02.2011 по дело №1660/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * реституция
ГКРешение №245/19.03.2010 по дело №596/2009Установителен иск * придобивна давност * общинска собственост * обстоятелствена проверка * писмени доказателства
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ГКРешение №305/25.05.2010 по дело №3772/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №1032/17.02.2010 по дело №4785/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * право на строеж * приращения * общинска собственост
ГКРешение №22/21.02.2012 по дело №693/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * застрояване * отчуждаване * държавна собственост * общинска собственост * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №393/01.12.2008 по дело №1404/2008държавна такса * вписване в имотен регистър * освобождаване от такси и разноски * общинска собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №8/11.02.2014 по дело №4244/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * придобивна давност * регулационен план
ГКРешение №44/12.07.2016 по дело №6215/2015Ревандикационен иск * търг * общинска собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №145/16.11.2016 по дело №2412/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * земеделски земи * регулационен план * реституция * общинска собственост
ГКРешение №151/25.11.2016 по дело №1875/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * намерение за своене * общинска собственост * земеделска кооперация * мораториум придобивна давност * Организация по параграф 12 ПЗР, ЗСПЗЗ
ГКРешение №168/20.01.2017 по дело №823/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване * установяване на произход * официален свидетелстващ документ * доказателствени средства * общинска собственост
ГКРешение №212/06.02.2017 по дело №1493/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * земеделски земи * общинска собственост
ГКРешение №5/27.02.2017 по дело №2505/2016Нищожност * нищожност * нищожност-невъзможен предмет * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №36/25.05.2017 по дело №2742/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * общинска собственост
ТКРешение №97/07.07.2017 по дело №1108/2016Мълчаливо продължаване на договора за наем * превръщане на срочен договор в безсрочен * общинска собственост
ГКРешение №72/03.07.2018 по дело №3005/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * общинска собственост * преклузия
ГКРешение №55/24.07.2018 по дело №2517/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * намерение за своене * общинска длъжност * общинска собственост
ГКРешение №81/24.07.2018 по дело №4029/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * акт за държавна собственост * доказателствена сила на акт за общинска собственост * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №87/01.08.2018 по дело №2714/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * общинска собственост * доказателствена сила на акт за общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №101/03.10.2018 по дело №4402/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор