Ключови фрази
изменение на регулационен план

ГКРешение №776/15.11.2010 по дело №982/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * реституция * правен интерес * изменение на регулационен план * грешка в кадастрален план
ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №96/26.07.2010 по дело №4241/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * изменение на регулационен план * определяне на граници * Иск за определяна на граници
ГКРешение №218/2011/06.01.2012 по дело №1508/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на регулационен план * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКРешение №126/17.08.2011 по дело №337/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №373/22.10.2010 по дело №57/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на регулационен план * реституция * земеделски земи * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №183/05.07.2011 по дело №1344/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на регулационен план * право на ползване
ГКОпределение №183/09.05.2012 по дело №112/2012Делба * индивидуализация на недвижим имот * изменение на регулационен план
ГКРешение №311/18.12.2012 по дело №268/2012Делба * публична продан * изменение на регулационен план
ГКРешение №620/06.06.2011 по дело №1164/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * активна процесуална легитимация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част
ГКРешение №418/19.02.2013 по дело №383/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение * временни постройки * доклад по делото * изменение на регулационен план
ГКРешение №2/29.01.2014 по дело №5313/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * изменение на регулационен план * приложена регулация
ГКРешение №227/12.11.2013 по дело №3340/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №298/30.06.2015 по дело №447/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * изменение на регулационен план * държавна собственост
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо