Ключови фрази
Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./

ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №146/01.06.2012 по дело №691/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * преустройство * възстановяване правото на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №186/10.07.2014 по дело №650/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * предпоставки
ГКРешение №93/19.03.2012 по дело №1057/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * оспорване на истинността на документ * възстановяване на запазена част * нищожност на делба * установяване право на собственост
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №344/2011/13.02.2012 по дело №262/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №54/03.05.2016 по дело №4999/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * право на ползване
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №80/20.04.2012 по дело №729/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция * отчуждаване * общинска собственост
ТКРешение №93/12.11.2012 по дело №1069/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * прогласяване на нищожност * джиро * договор за цесия * алонж * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №223/30.10.2013 по дело №723/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №54/09.07.2012 по дело №444/2011 * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №43/14.04.2014 по дело №6421/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * държавна собственост
ГКРешение №553/20.12.2011 по дело №1166/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск * особени основания за нищожност на ипотека * законна ипотека * нищожност-противоречие на закона * неправилна правна квалификация * нищожност на вписване
ГКРешение №368/2011/27.01.2012 по дело №310/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №227/25.01.2016 по дело №3007/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №111/25.02.2016 по дело №6821/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * апорт * държавна собственост * вещно-прехвърлителен ефект * търговско дружество
ГКРешение №203/27.06.2011 по дело №178/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * гори * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №407/11.01.2012 по дело №161/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКРешение №260/25.10.2012 по дело №232/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №298/10.07.2012 по дело №505/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * задължение за уведомяване * нередовно призоваване * предаване на владение * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №228/12.11.2013 по дело №3515/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * право на строеж * доказателствена тежест * погасителна давност
ГКРешение №222/2012/21.01.2013 по дело №110/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * възстановяване правото на собственост * право на строеж * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №440/07.01.2013 по дело №355/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №23/20.02.2012 по дело №675/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №544/17.11.2013 по дело №1758/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск за собственост * държавно учреждение * отчуждаване * публична държавна собственост
ГКРешение №15/07.02.2014 по дело №1212/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №56/07.04.2014 по дело №3235/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ГКРешение №117/10.11.2015 по дело №710/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №299/13.12.2013 по дело №1924/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №250/2013/08.05.2014 по дело №3215/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на граници * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №88/09.05.2012 по дело №591/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ГКРешение №103/20.03.2012 по дело №1117/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * недопустимост на решение * оттегляне на въззивна жалба * необходимо другарство
ГКРешение №313/2011/05.03.2012 по дело №143/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №220/31.07.2014 по дело №6126/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване на вземане * предварителен договор * тълкуване на договор * вписване на ипотека * заличаване на договорна ипотека
ГКРешение №408/12.09.2013 по дело №1055/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * установяване на факти
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКРешение №67/11.06.2015 по дело №528/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №93/07.06.2013 по дело №883/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №253/25.09.2012 по дело №501/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * владение
ГКРешение №43/07.04.2016 по дело №4172/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * етажна собственост * общи части * обезщетение за неизпълнение * договор за строителство
ГКРешение №358/2011/02.03.2012 по дело №102/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №345/13.11.2012 по дело №314/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * идентичност на имоти
ГКРешение №108/25.06.2013 по дело №33/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * правоприемство
ГКРешение №255/13.01.2014 по дело №718/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №79/26.04.2012 по дело №622/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №189/07.10.2013 по дело №744/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * инцидентен установителен иск * делба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №173/25.06.2014 по дело №1025/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * недопустим съдебен акт
ГКРешение №7/24.02.2014 по дело №4147/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №327/10.01.2013 по дело №521/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * реституция
ГКРешение №208/19.06.2012 по дело №825/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разваляне на договор * приращения
ГКРешение №9/13.02.2013 по дело №761/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * споразумение при развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №28/16.07.2015 по дело №4590/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №120/23.03.2012 по дело №513/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реална част * идентичност на имоти * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №482/20.12.2012 по дело №551/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * реституция * Ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №121/14.06.2016 по дело №6282/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * правомощия на съда за събиране на доказателства по служебен почин
ГКРешение №122/03.06.2013 по дело №902/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на саморъчно завещание * модалитет * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №27/11.03.2016 по дело №3502/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * очевидна фактическа грешка * Тълкуване на решението
ГКРешение №139/02.05.2012 по дело №1104/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на делба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи
ГКРешение №399/09.01.2013 по дело №987/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * допустимост на иск * спор за материално право * преждевременно предявен иск * преюдициално значение
ГКРешение №180/28.05.2012 по дело №4/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * временни постройки * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №195/16.07.2012 по дело №1137/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * саморъчно завещание
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №16/14.03.2013 по дело №534/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * оттегляне на иск * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №130/27.05.2016 по дело №7491/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * ревандикационен иск * търговско дружество * държавно учреждение
ГКРешение №31/01.02.2012 по дело №367/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * разрешение за строеж * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №25/29.02.2012 по дело №798/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * договор за наем * одържавени недвижими имоти * задължителна сила на присъда /споразумение/ * предаване на вещи
ГКРешение №338/2011/28.03.2012 по дело №27/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №93/05.07.2016 по дело №192/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * преклузия
ГКРешение №180/25.10.2016 по дело №1221/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * необходимо другарство * установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКРешение №207/25.11.2016 по дело №4157/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №230/15.12.2016 по дело №2326/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустим съдебен акт * процесуален ред * приложим закон
ГКРешение №181/01.02.2017 по дело №1980/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * процесуална правоспособност * приемство в процеса * недопустим съдебен акт * процесуални предпоставки
ГКРешение №193/16.02.2017 по дело №2241/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №111/21.06.2017 по дело №3709/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №81/10.11.2017 по дело №5826/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност на делба * упълномощаване
ГКОпределение №199/24.11.2017 по дело №4317/2017Делба * процесуална легитимация * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * давностно владение * констативен нотариален акт * регулационен план
ГКРешение №99/23.10.2018 по дело №4991/2017Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прекъсване на давност * владение * насрещен иск * факти, настъпили след предявяване на иска * установителен иск за собственост * осъдителен иск
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция