Ключови фрази
материалноправна легитимация на ответник

ГКРешение №23/27.01.2014 по дело №3758/2013Иск за установяване на трудово правоотношение * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * делегиране на правомощия * материалноправна легитимация на ответник * конституиране на страни
ГКРешение №48/22.03.2016 по дело №3537/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * правна квалификация * справедливост * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №277/27.06.2012 по дело №1444/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №467/08.01.2013 по дело №1565/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * доказателствена тежест * възстановяване на длъжност * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №165/28.03.2012 по дело №293/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №400/27.12.2013 по дело №2607/2013Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * форма на трудовия договор * нередовност на исковата молба * материалноправна легитимация на ответник
ГКОпределение №590/20.09.2013 по дело №5381/2013Частна касационна жалба * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * правоприемство * материалноправна легитимация на ответник * предели на влязлото в сила решение
ТКРешение №9/22.02.2012 по дело №1052/2010Встъпване в правата на застрахования * застраховка "автокаско" * застрахователно обезщетение * материалноправна легитимация на ответник * регресен иск * обратно действие на КЗ
ГКРешение №11/27.01.2016 по дело №3330/2015Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * недопустимост на решение * материалноправна легитимация на ответник * обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * служебно правоотношение * нередовност на процесуалното действие * ненадлежна страна
ГКРешение №694/05.01.2011 по дело №1697/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * самостоятелен обект * материалноправна легитимация на ищеца * материалноправна легитимация на ответник *
ГКРешение №282/28.10.2016 по дело №2005/2016Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * обезщетение за извънреден труд * конституиране на страни * погасителна давност * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №245/19.01.2017 по дело №1428/2016Отменителен иск * поръчителство * обезпечаване на чуждо задължение * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №58/13.06.2017 по дело №2665/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * материалноправна легитимация на ответник * сключване на трудов договор * процесуална правоспособност
ГКРешение №149/12.10.2017 по дело №5526/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * приемане на наследство по опис * задължение на съда за оказване съдействие на страните * материалноправна легитимация на ответник * право на строеж * погасяване на право на строеж * пропускане на срок * малолетно лице
ГКРешение №82/11.04.2018 по дело №1676/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №129/01.06.2018 по дело №3389/2017Обективна отговорност за вреди от вещи * правна квалификация * неимуществени вреди от ПТП * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници