Ключови фрази
Отменителен /Павлов/ иск

ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №362/16.11.2015 по дело №2574/2015Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * симулативна сделка * относителна недействителност
ГКОпределение №412/13.07.2009 по дело №1092/2008обезпечителни мерки * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * обезпечение пред съд * обезсилване на обезпечителна заповед
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ТКРешение №210/24.06.2015 по дело №4295/2013Отменителен /Павлов/ иск * договор за банков кредит * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник
ГКРешение №612/26.10.2010 по дело №1764/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №109/30.06.2016 по дело №6238/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №137/10.03.2010 по дело №836/2009отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * Отменителен иск
ГКРешение №328/23.04.2010 по дело №879/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №292/22.12.2015 по дело №1159/2015евентуален иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * възбрана
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ТКОпределение №486/14.07.2014 по дело №1814/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отменителен /Павлов/ иск * отказ на съдия по вписванията * държавна такса
ГКРешение №134/15.04.2015 по дело №3288/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане * договор за покупко-продажба
ГКРешение №190/19.05.2015 по дело №1910/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * увреждане на кредитор
ГКРешение №18/02.02.2016 по дело №3124/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск * обективно съединяване на искове * главен иск
ГКРешение №18/04.02.2015 по дело №3396/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * договор за дарение * увреждане на кредитор * отчуждаване на завещана вещ
ГКРешение №196/07.10.2015 по дело №7109/2014Отменителен иск * режим на съпружеска имуществена общност * отменителен /Павлов/ иск * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №218/11.10.2013 по дело №1778/2013Разваляне на договор * отменителен /Павлов/ иск * доказателства * доказателствени средства
ГКРешение №151/27.07.2011 по дело №785/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №147/13.05.2016 по дело №463/2016Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ТКРешение №199/30.12.2010 по дело №966/2009Отменителен иск * поръчителство * отменителен /Павлов/ иск
ГКОпределение №149/31.05.2016 по дело №1852/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * активна процесуална легитимация * установяване на вземане * преюдициалност на спор
ТКОпределение №318/17.10.2008 по дело №304/2008отменителен /Павлов/ иск * отказ от наследство * правна квалификация
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ТКОпределение №99/24.02.2009 по дело №358/2008активна легитимация на синдик * отменителен /Павлов/ иск * несъстоятелност
ГКРешение №320/05.11.2013 по дело №1379/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №4/26.01.2011 по дело №551/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №293/05.06.2009 по дело №245/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * Отмяна на нотариален акт * обезпечителни мерки * писмени доказателства * обезпечение пред съд * разваляне на договор
ГКОпределение №248/22.05.2009 по дело №163/2009отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * допустимост на иск * конститутивен иск
ГКРешение №48/21.02.2014 по дело №4321/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * дарение
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №386/2014/25.03.2015 по дело №1490/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №367/11.11.2013 по дело №6096/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * цена на иска * държавна такса
ГКРешение №46/18.03.2014 по дело №3732/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * погасителна давност
ТКОпределение №80/10.02.2016 по дело №3171/2015преюдициално значение * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск
ТКРешение №90/12.09.2015 по дело №404/2012Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност * материалноправна легитимация на ищеца * договор за дарение
ГКРешение №120/03.04.2015 по дело №5489/2014Отменителен иск * относителна недействителност * отменителен /Павлов/ иск * договор за продажба * доказателствена тежест
ГКОпределение №145/27.03.2009 по дело №94/2009допустимост на иск * отменителен /Павлов/ иск * процесуална правоспособност * относителна недействителност
ТКРешение №62/17.07.2009 по дело №39/2009активна легитимация на синдик * процесуален субституент * отменителен /Павлов/ иск
ГКОпределение №768/02.12.2013 по дело №5564/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * отменителен /Павлов/ иск * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №18/19.03.2009 по дело №597/2008ревандикационен иск * договор за приватизационна продажба * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №319/27.04.2010 по дело №4025/2008Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ТКОпределение №342/18.06.2015 по дело №549/2015Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * спиране на производството по делото
ТКРешение №207/13.12.2013 по дело №771/2011Отменителен /Павлов/ иск * намерение за увреждане * каузално правоотношение * запис на заповед * пасивна легитимация
ГКОпределение №382/01.08.2013 по дело №3123/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * частична недействителност * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №407/29.12.2014 по дело №2301/2014Отменителен иск * договор за покупко-продажба * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №357/11.05.2010 по дело №100/2010Отменителен иск * договор за дарение * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * доказателства
ТКОпределение №101/25.02.2009 по дело №352/2008отменителен /Павлов/ иск * активна легитимация на синдик
ТКОпределение №544/21.10.2009 по дело №498/2009правен интерес * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * Отменителен иск
ГКРешение №423/29.11.2012 по дело №1623/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №246/30.06.2015 по дело №578/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * режим на съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №171/14.07.2011 по дело №1201/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №186/02.07.2015 по дело №4465/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКОпределение №191/13.03.2014 по дело №164/2014Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * пасивна материалноправна легитимация * съпружеска имуществена общност * задължително другарство
ГКРешение №45/01.06.2011 по дело №450/2010Отменителен иск * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №13/19.02.2015 по дело №4606/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * предварителен договор * недействителност на договор
ГКОпределение №295/24.06.2013 по дело №3681/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за кредит * договор за поръчителство * преюдициално значение * спиране на производството по делото * договорна ипотека
ТКРешение №149/12.11.2013 по дело №422/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * недопустим съдебен акт * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник * правна квалификация
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ТКРешение №133/15.02.2010 по дело №667/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * установителен иск * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуален субституент * активна легитимация на ищец * липса на правен интерес
ТКОпределение №67/18.01.2010 по дело №815/2009отменителен /Павлов/ иск * пасивна легитимация * задължително другарство * обезпечаване на чуждо задължение
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №97/30.05.2013 по дело №442/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договорна ипотека * увреждане на кредитор * особени основания за нищожност на ипотека
ТКРешение №125/22.10.2015 по дело №184/2012Отменителен /Павлов/ иск * отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №477/23.01.2013 по дело №1648/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * нови факти и обстоятелства * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недействителност на договор
ТКРешение №122/21.07.2016 по дело №3484/2014Отменителен /Павлов/ иск * апорт * знание за увреждане от длъжник
ГКРешение №122/13.09.2016 по дело №5533/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * договор за покупко-продажба
ТКРешение №181/04.11.2016 по дело №2372/2015Отменителен /Павлов/ иск * знание за увреждане от длъжник * увреждане на кредитор
ТКОпределение №671/21.12.2016 по дело №1929/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * синдик * задължително другарство
ТКРешение №153/03.02.2017 по дело №3372/2015Отменителен /Павлов/ иск * знание за увреждане от длъжник * симулация * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКОпределение №35/06.02.2017 по дело №5278/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * отнемане в полза на държавата
ТКОпределение №139/15.03.2017 по дело №168/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * несъстоятелност * отменителен /Павлов/ иск
ТКРешение №50/12.05.2017 по дело №731/2016Отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКОпределение №96/30.05.2017 по дело №425/2017Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * търговско дружество * несъстоятелност * обявяване в несъстоятелност
ГКРешение №70/02.06.2017 по дело №3862/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес
ТКРешение №93/28.07.2017 по дело №638/2016Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за кредит
ТКРешение №189/17.01.2018 по дело №2646/2016Отменителен /Павлов/ иск * доказателства и доказателствени средства * свързани лица
ГКОпределение №65/12.02.2018 по дело №4854/2017отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * Обезпечение на дълг * правен интерес
ГКРешение №19/14.02.2018 по дело №1766/2017Съпружеска имуществена общност /СИО/ * относителна недействителност * Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск
ТКРешение №23/22.02.2018 по дело №1277/2017Отменителен /Павлов/ иск * подведомственост * безвъзмездна финансова помощ
ТКРешение №147/12.02.2018 по дело №2530/2016Отменителен /Павлов/ иск * апорт
ТКРешение №199/12.03.2018 по дело №1168/2016Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №161/02.05.2018 по дело №1580/2016Отменителен /Павлов/ иск * Обезсилване на решение * липса на правен интерес
ГКРешение №26/06.07.2018 по дело №1802/2017Ревандикационен иск * отменителен /Павлов/ иск * споразумение * тълкуване на договор
ТКРешение №20/07.08.2018 по дело №1008/2017Отменителен /Павлов/ иск * недопустим съдебен акт * необходимо другарство
ТКРешение №344/24.01.2019 по дело №38/2018Отменителен /Павлов/ иск * договор за покупко-продажба
ТКРешение №140/14.10.2019 по дело №711/2017Отменителен /Павлов/ иск * недействителност на действия и сделки * договор за дарение
ТКРешение №85/16.01.2020 по дело №2262/2018Нищожност * недопустимост на иск * симулация * отменителен /Павлов/ иск
ТКРешение №148/13.02.2020 по дело №775/2017Отменителен /Павлов/ иск * поръчителство * увреждане на кредитор
ТКРешение №146/11.03.2020 по дело №2924/2018Отменителен /Павлов/ иск * необходимо другарство * относителна недействителност
ТКРешение №7/28.04.2020 по дело №562/2017Отменителен /Павлов/ иск * поръчителство
ТКРешение №27/14.05.2020 по дело №335/2018Отменителен /Павлов/ иск * Обезсилване на решение * преюдициално значение