Ключови фрази
план за новообразувани имоти

ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №434/03.08.2012 по дело №104/2011вписване в имотен регистър * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №462/19.10.2010 по дело №844/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №366/19.12.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №199/05.10.2011 по дело №1171/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * съдебно признание на факт * план за новообразувани имоти
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №318/06.07.2010 по дело №436/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * план за новообразувани имоти
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №188/30.09.2013 по дело №846/2012Ревандикационен иск * редовност на исковата молба * правен интерес * план за новообразувани имоти
ГКРешение №292/30.07.2010 по дело №896/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * минимален размер на имот * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение №153/26.03.2012 по дело №52/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за земеразделяне * план за новообразувани имоти
ГКРешение №134/03.08.2012 по дело №728/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * замяна
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №460/20.10.2010 по дело №230/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * помощен план * план за новообразувани имоти * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №52/16.02.2010 по дело №648/2009Ревандикационен иск * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * земеделски земи
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №244/2013/20.05.2014 по дело №28/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * план за новообразувани имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКОпределение №251/04.06.2009 по дело №107/2009допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №396/27.05.2010 по дело №593/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти
ГКРешение №380/23.09.2013 по дело №434/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №46/06.07.2012 по дело №839/2010отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * правен интерес * застрояване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №346/07.07.2010 по дело №286/2010Иск за определяна на граници * определяне на граници * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * негаторен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск
ГКРешение №79/26.04.2012 по дело №622/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти
ГКРешение №61/14.02.2012 по дело №562/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №305/01.07.2010 по дело №1328/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКОпределение №414/01.10.2009 по дело №354/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * правен интерес * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * процесуална правоспособност
ГКРешение №442/29.01.2013 по дело №347/2012Ревандикационен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №157/25.06.2010 по дело №409/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * план за новообразувани имоти
ГКРешение №54/23.04.2012 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реална част * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №40/11.02.2011 по дело №1385/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реална част * план за новообразувани имоти
ГКРешение №809/14.01.2011 по дело №1889/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател * помощен план * план за новообразувани имоти
ГКРешение №709/23.02.2010 по дело №4013/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * план за новообразувани имоти
ГКРешение №116/08.07.2016 по дело №5941/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №194/08.12.2017 по дело №1016/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * план за новообразувани имоти * отрицателен установителен иск
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници