Ключови фрази
спор за материално право

ГКОпределение №42/02.02.2010 по дело №26/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №9/05.02.2015 по дело №4105/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * недопустимост на решение * спор за материално право
ГКРешение №161/25.09.2013 по дело №285/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ГКРешение №150/10.07.2014 по дело №6916/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * спор за материално право
ГКРешение №15/23.02.2010 по дело №3499/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * спор за материално право
ГКРешение №328/07.10.2011 по дело №834/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №1022/17.03.2010 по дело №552/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрален план * спор за материално право * определяне на граници * реална част
ГКРешение №136/08.07.2010 по дело №5122/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * одържавени недвижими имоти * спор за материално право
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №17/01.02.2013 по дело №244/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №345/27.04.2010 по дело №285/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №348/18.06.2010 по дело №657/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №674/19.12.2009 по дело №355/2009съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * спор за материално право * придобивна давност * Делба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №22/30.01.2013 по дело №626/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКРешение №180/08.03.2010 по дело №4031/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * попълване на кадастрална основа * правен интерес * спор за материално право
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №304/08.04.2010 по дело №631/2009Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * спор за материално право * възстановяване правото на собственост * гори * отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №294/20.06.2011 по дело №871/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * спор за материално право * грешка в кадастрален план
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКОпределение №251/04.06.2009 по дело №107/2009допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №282/29.03.2010 по дело №135/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №126/08.06.2016 по дело №3182/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на собственост * спор за материално право * кадастрални данни
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №132/30.05.2013 по дело №325/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * спор за материално право * грешка в кадастрална карта * правен интерес
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №251/19.03.2010 по дело №199/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * спор за материално право * конкуренция на права * сила на пресъдено нещо * право на възстановяване * земеделски земи * попълване на кадастрална основа
ГКОпределение №112/16.03.2010 по дело №18/2010спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №872/05.01.2011 по дело №1228/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * доказателствена тежест * придобивна давност * грешка в кадастрален план * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №487/05.12.2011 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спор за материално право * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №526/11.06.2010 по дело №1032/2009определяне на граници * правна квалификация * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * писмени доказателства * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №399/09.01.2013 по дело №987/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * допустимост на иск * спор за материално право * преждевременно предявен иск * преюдициално значение
ГКРешение №101/26.07.2013 по дело №391/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * доказателства
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №136/07.02.2018 по дело №345/2017спор за материално право * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници