Ключови фрази
съдебно признание на факт

ТКРешение №113/20.01.2016 по дело №955/2014Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * съдебно признание на факт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * запис на заповед * каузално правоотношение * договор за заем
ГКРешение №478/11.02.2014 по дело №2670/2013Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * съдебно признание на факт * тълкуване на договор * установяване на факти * доказателствени средства
ТКРешение №65/30.07.2014 по дело №1656/2013Договор за изработка * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съдебно признание на факт
ГКРешение №98/21.03.2011 по дело №952/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * съдебно признание на факт * писмени доказателства * неизпълнение * установяване истинността или неистинността на документ
ТКРешение №79/16.07.2015 по дело №1535/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * съдебно признание на факт * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №199/05.10.2011 по дело №1171/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * съдебно признание на факт * план за новообразувани имоти
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №201/27.06.2011 по дело №1282/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * съдебно признание на факт
ГКРешение №22/19.03.2015 по дело №2979/2014Договор за заем * свидетелски показания * изменение на иска * съдебно признание на факт * осъдителен иск
ТКРешение №226/28.12.2012 по дело №1012/2011Прекратяване на дружеството по решение на съда * важни причини за прекратяване на дружество * доклад по делото * доказателствена тежест * обяснения на страната * съдебно признание на факт
ГКРешение №412/21.11.2012 по дело №1417/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * съдебно признание на факт * доказателства
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ТКРешение №117/08.07.2011 по дело №1076/2010Встъпване в правата на застрахования * застраховка "автокаско" * суброгационен иск * съдебно признание на факт * дубликат на застрахователна полица
ГКРешение №124/18.04.2013 по дело №783/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * недопустимост на решение * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ * съдебно признание на факт
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото