Ключови фрази
дарение

ГКРешение №384/18.01.2016 по дело №6443/2014Лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * дарение * принос * симулация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №160/02.08.2010 по дело №3655/2008Нищожност * договор за заем * договорна ипотека * доказателства * дарение * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №98/20.05.2013 по дело №520/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * дарение * свидетелски показания
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №352/27.09.2012 по дело №1151/2011договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * връщане на вещта * дарение * отчуждаване * обезщетение за вреди * обогатяване
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №48/21.02.2014 по дело №4321/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * дарение
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №216/15.10.2013 по дело №2925/2013Възстановяване на запазена част * право на строеж * съпружеска имуществена общност * дарение
ГКРешение №987/01.09.2010 по дело №3465/2008Делба * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * дарение * давностно владение
ГКРешение №165/08.07.2014 по дело №568/2014Делба * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * дарение * пълна трансформация
ГКРешение №50/25.02.2016 по дело №4824/2015Делба на наследство * необходимо другарство * недопустимост на решение * дарение * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №190/14.06.2016 по дело №1478/2016Отмяна на дарението * дарение * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №410/28.12.2012 по дело №1124/2011Отмяна на дарението * обогатяване * обедняване * неоснователно обогатяване * момент на настъпване на вреди * дарение * обезщетение за вреди
ГКРешение №70/15.07.2014 по дело №7091/2013Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * дарение
ГКРешение №104/25.07.2016 по дело №5345/2015Отменителен иск * запис на заповед * обезпечаване на чуждо задължение * поръчителство * дарение * солидарна отговорност
ГКРешение №150/25.11.2016 по дело №1818/2016Възстановяване на запазена част * дарение * трето лице * придобивна давност * откриване на наследство
ГКРешение №213/06.02.2017 по дело №1611/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * дарение
ГКРешение №130/24.03.2017 по дело №878/2016Възстановяване на запазена част * пасивна материалноправна легитимация * наследяване по право на заместване * дарение
ГКРешение №109/05.12.2017 по дело №90/2017Делба * недопустимост на решение * съсобственост * дарение
ГКРешение №55/15.05.2018 по дело №2442/2017Ревандикационен иск * оспорване автентичността на документ * дарение
ГКРешение №65/30.05.2018 по дело №1498/2017Отмяна на дарението * дарение * издръжка на дарител * покана
ГКРешение №81/11.07.2018 по дело №2615/2017Делба * давностно владение * констативен нотариален акт * дарение * доказателствена тежест
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №136/26.02.2019 по дело №3379/2017Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * дарение * разполагаема част