Ключови фрази
обсъждане на доказателства от въззивния съд

ТКРешение №113/20.01.2016 по дело №955/2014Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * съдебно признание на факт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * запис на заповед * каузално правоотношение * договор за заем
ТКРешение №159/22.02.2016 по дело №1871/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * договорна неустойка * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №180/11.01.2016 по дело №1618/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * противоречие със закона
ТКРешение №65/30.07.2014 по дело №1656/2013Договор за изработка * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съдебно признание на факт
ТКРешение №17/23.07.2014 по дело №811/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * обсъждане на доказателства от въззивния съд * преклузия
ТКРешение №189/14.01.2016 по дело №3672/2014Иск за законна лихва * договор за влог * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд
ТКРешение №5/05.02.2016 по дело №3583/2014Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * прекратяване на членствено правоотношение * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №67/31.07.2015 по дело №631/2014Иск за плащане на цена * насрещен иск * фактура * договор за търговска продажба * данъчен кредит * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №62/03.05.2010 по дело №777/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * упълномощаване водач на автомобил * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №222/30.01.2015 по дело №3466/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * обсъждане на доказателства от въззивния съд * фактическо съжителство
ТКРешение №60/25.03.2013 по дело №475/2012Обезщетения при гестия * обсъждане на доказателства от въззивния съд * заключение на вещо лице * договор за строителство * водене на чужда работа без пълномощие * предмет на договора
ТКРешение №36/07.08.2015 по дело №465/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * задължения на въззивния съд * възражения * доказателства * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №54/08.09.2014 по дело №3035/2013Решение за откриване на производство по несъстоятелност * неплатежоспособност * финансово състояние на търговец * ликвидност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност
ТКРешение №140/28.12.2015 по дело №3682/2014Решение за откриване на производство по несъстоятелност * начална дата на неплатежоспособност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * допускане на експертиза
ТКРешение №75/20.06.2016 по дело №1608/2015Откриване на производство по несъстоятелност * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * тълкуване на договор
ТКРешение №79/24.06.2009 по дело №645/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за отглеждане и угояване * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №148/04.02.2016 по дело №1842/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обсъждане на доказателства от въззивния съд * фактура * нови факти и доказателства
ТКРешение №136/06.11.2015 по дело №2483/2014Иск за съществуване на вземането * тълкуване на договор * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за новация * запис на заповед * договор за заем
ТКРешение №93/27.10.2016 по дело №1882/2015Предявяване на установителен иск * обсъждане на доказателства от въззивния съд * лихва
ТКРешение №173/03.01.2017 по дело №1689/2015Отговорност * безвъзмездна финансова помощ * обсъждане на доказателства от въззивния съд * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №153/03.02.2017 по дело №3372/2015Отменителен /Павлов/ иск * знание за увреждане от длъжник * симулация * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №142/20.06.2017 по дело №3673/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вреди от ексцес * доказване на вреди * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза
ТКРешение №169/02.10.2017 по дело №1672/2016Задължения на издателя * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №205/19.01.2018 по дело №896/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * възражение за нищожност * преюдициални въпроси в производството за делба * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №202/25.01.2018 по дело №1826/2016Откриване на производство по несъстоятелност * сдружение с нестопанска цел * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №23/02.02.2018 по дело №920/2017Неоснователно обогатяване * допустимост на доказателства * начало на писмено доказателство * обяснения на страната * свидетелски показания * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №65/12.03.2018 по дело №2589/2017Иск за съществуване на вземането * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №46/27.04.2018 по дело №2454/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №104/30.07.2018 по дело №3811/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обсъждане на доказателства от въззивния съд * индивидуализиране на спорното право
ТКОпределение №471/06.08.2018 по дело №1294/2018Частна касационна жалба * Установителен иск * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №126/09.10.2018 по дело №4494/2017Ревандикационен иск * обсъждане на доказателства от въззивния съд * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №132/31.10.2018 по дело №4116/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №105/12.11.2018 по дело №3109/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * обсъждане на доказателства от въззивния съд * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №182/13.12.2018 по дело №657/2018Договор за заем * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №158/18.12.2018 по дело №4555/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * самостоятелен обект * приращения * предмет на делото
ГКРешение №144/14.12.2018 по дело №5100/2017Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * предпоставки * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №182/02.01.2019 по дело №4928/2017Негаторен иск * незаконен строеж * пречки и неудобства за ползване на собствения имот * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №185/02.01.2019 по дело №1161/2018Нищожност * липса на съгласие * обсъждане на доказателства от въззивния съд * идеална част
ГКРешение №218/02.01.2019 по дело №2033/2018Задатък * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №195/15.02.2019 по дело №917/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * заместване на работник или служител, който отсъства от работа * правомощия * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №212/21.02.2019 по дело №4268/2017Договаряне във вреда на представлявания * действия във вреда на представлявания * действия без представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ГКРешение №55/16.04.2019 по дело №1754/2018Непозволено увреждане * обсъждане на доказателства от въззивния съд * присъединяване
ГКРешение №45/25.06.2019 по дело №1466/2018Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * служебно начало * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №128/01.08.2019 по дело №2643/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * действия без представителна власт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * трудово възнаграждение
ГКРешение №134/05.08.2019 по дело №3482/2018Нищожност * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №82/03.09.2019 по дело №1719/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна неправилност * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * обсъждане на доказателства от въззивния съд * обща част по предназначение