Ключови фрази
приемство в процеса

ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ТКОпределение №356/30.12.2008 по дело №330/2008електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ГКРешение №253/02.07.2012 по дело №652/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неоснователно обогатяване * конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №422/06.08.2012 по дело №691/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * приемство в процеса * очевидна фактическа грешка * защитени територии * държавна собственост
ГКОпределение №10/16.01.2009 по дело №2250/2008допустимост на иск * приемство в процеса * ревандикационен иск * конституиране на страни
ГКРешение №228/15.05.2012 по дело №1026/2011Делба на наследство * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * приемство в процеса
ГКОпределение №136/10.03.2010 по дело №94/2010допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ТКОпределение №225/27.04.2009 по дело №221/2009електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ГКРешение №28/21.02.2014 по дело №825/2012Възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * приемство в процеса
ТКОпределение №44/03.02.2009 по дело №402/2008електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ГКОпределение №269/20.05.2009 по дело №252/2009право на иск * приемство в процеса * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №664/17.11.2011 по дело №466/2011допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса
ГКОпределение №564/03.10.2011 по дело №512/2011конституиране на страни * приемство в процеса * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * отказ от наследство
ГКОпределение №576/12.10.2010 по дело №458/2010допустимост на иск * процесуална правоспособност * процесуална дееспособност * приемство в процеса * процесуални предпоставки * правосубектност
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №9/21.01.2011 по дело №1821/2009Делба на наследство * съсобственост * конституиране на страни * правоприемство * приемство в процеса
ГКРешение №14/05.02.2016 по дело №3469/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * солидарност * неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * приемство в процеса
ГКОпределение №98/11.03.2011 по дело №59/2011субективни предели на сила на пресъдено нещо * конституиране на страни * приемство в процеса
ТКОпределение №182/07.04.2009 по дело №128/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ТКОпределение №54/11.02.2009 по дело №401/2008електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №243/04.12.2013 по дело №1139/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * заменяне на страна * приемство в процеса
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №331/01.03.2013 по дело №1210/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * приемство в процеса * конституиране на страни * преклузивен срок * необходимо другарство
ТКОпределение №183/07.04.2009 по дело №145/2009електроенергия * заповедно производство * процесуална правоспособност * заповед за изпълнение * приемство в процеса
ГКРешение №48/28.03.2014 по дело №14/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * приемство в процеса * конституиране на страни
ГКРешение №42/14.02.2011 по дело №527/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * приемство в процеса
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ТКОпределение №320/05.06.2009 по дело №322/2009електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ГКРешение №95/25.02.2011 по дело №119/2010Делба на наследство * обявяване на предварителен договор за окончателен * приемство в процеса * преюдициални въпроси в производството за делба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №71/01.03.2012 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * приемство в процеса * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №91/18.02.2009 по дело №2061/2008конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ГКОпределение №652/13.11.2009 по дело №518/2009конституиране на страни * приемство в процеса * необходимо другарство
ГКОпределение №437/20.08.2012 по дело №67/2012Делба * приемство в процеса * необходимо другарство * активна процесуална легитимация * нищожност на делба
ГКРешение №196/03.08.2012 по дело №1417/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приемство в процеса * предварителен договор * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №447/19.11.2012 по дело №1216/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * приемство в процеса * недопустимост на решение
ГКРешение №181/01.02.2017 по дело №1980/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * процесуална правоспособност * приемство в процеса * недопустим съдебен акт * процесуални предпоставки
ГКРешение №296/05.04.2017 по дело №1776/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * мотиви на въззивно решение * доказателства * приемство в процеса * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №44/12.04.2017 по дело №4930/2016Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * надлежна страна * приемство в процеса
ГКРешение №100/13.11.2017 по дело №4276/2016Ревандикационен иск * приемство в процеса * възражение
ГКРешение №150/13.11.2017 по дело №1340/2017процесуална легитимация * приемство в процеса * трудова злополука * регресен иск * Обратни искове при обективна отговорност
ГКРешение №119/23.10.2018 по дело №4211/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * наследяване по право на заместване * приемство в процеса * наследствено правоприемство
ГКОпределение №413/15.11.2018 по дело №3965/2018Частна касационна жалба * ликвидация * приемство в процеса * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция