Ключови фрази
висящност на процеса

ГКРешение №194/14.07.2011 по дело №1101/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * висящност на процеса * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №7/03.02.2015 по дело №2558/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * спорна администрация * висящност на процеса
ГКРешение №395/09.01.2012 по дело №137/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * разпореждане с кооперативно имущество * преюдициално значение * висящност на процеса * благоустройствени мероприятия * преждевременно предявен иск
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №499/30.06.2014 по дело №2513/2014Частна касационна жалба * охранително производство * висящност на процеса * обжалване отказ на съдия по вписванията * процесуални предпоставки
ТКРешение №214/04.09.2012 по дело №864/2010Плащания от Гаранционен фонд * пряк иск на увредения срещу застрахователя * евентуален иск * застраховка "гражданска отговорност" * иск за обезщетение срещу Гаранционен фонд * висящност на процеса
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №175/11.07.2012 по дело №1855/2010договор за поръчка * връчване на съдебни книжа * висящност на процеса * възобновяване на производството по делото * недопустимост на решение * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКРешение №97/27.07.2015 по дело №6353/2014Ревандикационен иск * придобивна давност * висящност на процеса * прехвърляне на спорното право * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №466/21.12.2011 по дело №1575/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * висящност на процеса * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №131/13.03.2017 по дело №189/2017Частна касационна жалба * висящност на процеса * прекратяване на дружество * спиране на производството по делото
ГКРешение №31/22.03.2017 по дело №2746/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * Обезсилване на решение * Делба * възлагане на неподеляем имот * висящност на процеса
ТКРешение №174/25.01.2018 по дело №1504/2016Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * изключване на съдружник * висящност на процеса * активна легитимация на ищец