Ключови фрази
главно встъпване

ГКОпределение №434/30.07.2009 по дело №106/2009главно встъпване * установителен иск * преклузия * дубликат от изпълнителен лист * допустимост на иск
ГКОпределение №364/09.09.2009 по дело №355/2009главно встъпване * конституиране на страни
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №533/26.09.2011 по дело №427/2011преклузия * главно встъпване
ГКОпределение №5/07.01.2011 по дело №545/2010главно встъпване * спорна администрация * задължително другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ТКОпределение №682/18.12.2015 по дело №2405/2015Частна касационна жалба * главно встъпване * Защита на членството в дружеството
ГКОпределение №177/17.04.2009 по дело №93/2009главно встъпване * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск
ТКОпределение №77/23.01.2013 по дело №739/2012Частна касационна жалба * главно встъпване * нищожност на решение на съвета на директорите * отмяна на решение на съвета на директорите * акционер * встъпване на трето лице
ГКОпределение №17/18.01.2016 по дело №4567/2015Частна касационна жалба * главно встъпване * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №705/29.10.2012 по дело №611/2012допустимост на иск * Делба * главно встъпване * договор за продажба на наследство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ГКРешение №212/11.06.2012 по дело №1089/2011установителен иск * трето лице-помагач * главно встъпване
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКОпределение №174/08.04.2009 по дело №190/2009главно встъпване * установителен иск * иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №23/19.01.2011 по дело №505/2010главно встъпване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * установителен иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №145/07.07.2016 по дело №2763/2016Частна касационна жалба * Установителен иск * главно встъпване * установяване на факти * процесуални предпоставки * допустимост на иск
ГКОпределение №174/17.10.2017 по дело №3477/2017Частна касационна жалба * встъпване на трето лице * главно встъпване * правен интерес
ГКОпределение №181/07.11.2018 по дело №3849/2018Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * главно встъпване * трето лице-помагач * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №176/20.12.2018 по дело №5111/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * главно встъпване * правосубектност * представителство * държавна собственост
ГКОпределение №2/02.01.2019 по дело №2887/2018Частна касационна жалба * Иск за защита на отнето владение * наследствен дял * главно встъпване
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция