Ключови фрази
прехвърляне на спорното право

ГКОпределение №304/27.06.2013 по дело №2821/2013прехвърляне на спорното право * нищожност на вписване * правен интерес * установителен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №95/05.02.2010 по дело №2484/2008Делба * определяне на квоти * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * съсобственост
ГКРешение №203/14.10.2013 по дело №2828/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * необходимо другарство * заменяне на страна * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №473/10.08.2009 по дело №356/2009делба * необходимо другарство * конституиране на страни * прехвърляне на спорното право * заменяне на страна
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКОпределение №663/03.12.2014 по дело №4000/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №332/27.12.2012 по дело №1175/2011Делба * недопустимост на решение * нищожност на делба * делба * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКРешение №137/02.06.2015 по дело №5759/2014Иск за съществуване на вземането * прехвърляне на спорното право * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №705/29.10.2012 по дело №611/2012допустимост на иск * Делба * главно встъпване * договор за продажба на наследство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №97/27.07.2015 по дело №6353/2014Ревандикационен иск * придобивна давност * висящност на процеса * прехвърляне на спорното право * прехвърляне на спорно право
ТКРешение №47/17.07.2015 по дело №322/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * прехвърляне на спорното право
ТКРешение №45/10.03.2017 по дело №2095/2016Откриване на производство по несъстоятелност * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №37/03.09.2019 по дело №872/2018Делба * сила на пресъдено нещо * допълнителна искова молба * насрещен иск * идеална част * трето лице * искане за включване на вещ в делбената маса * прехвърляне на част от делбения имот * прехвърляне на спорното право * доклад по делото * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №24/24.09.2019 по дело №280/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * договорна ипотека * погасяване на право на строеж * прехвърляне на спорното право * сила на пресъдено нещо