Ключови фрази
връчване на съдебни книжа

ГКОпределение №284/21.06.2016 по дело №2273/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №315/23.06.2016 по дело №222/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * представителна власт
ГКОпределение №157/28.02.2014 по дело №1056/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * начало на срок * връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ТКОпределение №157/27.02.2013 по дело №59/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №908/22.12.2011 по дело №846/2011Частна жалба * връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №642/25.10.2012 по дело №520/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * възражение в заповедно производство
ГКРешение №325/07.01.2016 по дело №3166/2015Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * признаване на съдебно решение постановено в друга държава, членка на ЕС * производство по екзекватура * връчване на съдебни книжа * трансформация * принудително изпълнение
ГКРешение №292/13.10.2014 по дело №2938/2014Лишаване от родителски права * мерки относно лични отношения между родители и деца * връчване на съдебни книжа * връчване на представител * ограничаване на родителски права * интерес на детето
ГКОпределение №277/14.06.2011 по дело №134/2011държавна такса * връчване на съдебни книжа * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №300/20.04.2012 по дело №245/2012принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа * списък на разноските * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №133/16.03.2009 по дело №149/2009връчване на съдебни книжа * процесуална дееспособност * изчисляване на срокове
ГКОпределение №36/29.01.2013 по дело №11/2013връчване на съдебни книжа * начало на срок за обжалване на съдебен акт * бързо производство * изчисляване на срокове * връщане на въззивна жалба
ГКОпределение №649/22.11.2010 по дело №631/2010връчване на съдебни книжа * договор за заем * обичайно местопребиваване * нередовност на исковата молба * непосочен актуален адрес
ТКОпределение №190/22.03.2012 по дело №82/2012Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №142/02.02.2010 по дело №724/2009пощенски оператор * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №117/17.06.2015 по дело №1153/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №440/10.06.2010 по дело №537/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * срок за явяване на работа * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №35/26.01.2010 по дело №523/2009приложим закон * връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на частна жалба
ГКРешение №138/14.04.2011 по дело №1067/2010Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * връчване на съдебни книжа * частен съдебен изпълнител
ГКОпределение №147/15.03.2010 по дело №84/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №48/26.03.2015 по дело №1158/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №591/18.12.2012 по дело №537/2012връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №144/25.02.2013 по дело №48/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * връчване на съдебни книжа * заповед за изпълнение срещу поръчители при обявен в несъстоятелност главен длъжник
ГКОпределение №553/07.12.2012 по дело №572/2012връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ГКОпределение №353/27.06.2011 по дело №126/2011възстановяване на срокове * обичайно местопребиваване * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №398/03.07.2014 по дело №2823/2014Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * юридическо лице и търговец
ГКОпределение №194/24.04.2013 по дело №2587/2013връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №127/11.03.2009 по дело №124/2009връчване на съдебни книжа * правен интерес
ГКРешение №298/10.07.2012 по дело №505/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * задължение за уведомяване * нередовно призоваване * предаване на владение * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №247/09.11.2015 по дело №3025/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №434/11.12.2008 по дело №2199/2008връчване на съдебни книжа
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКОпределение №1/09.01.2009 по дело №1823/2008връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №41/01.02.2011 по дело №357/2010връчване на съдебни книжа * продължаване на срок
ТКОпределение №526/15.10.2009 по дело №443/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * особен представител * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №671/21.11.2011 по дело №542/2011връчване на съдебни книжа * прекратяване на производството по делото * особен представител * съдебни разноски
ТКОпределение №723/20.09.2011 по дело №658/2010Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №15/07.01.2014 по дело №4378/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * връщане на частна жалба
ТКОпределение №609/09.11.2009 по дело №607/2009връчване на съдебни книжа
Определение №61/12.02.2010 по дело №ЖСК * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №208/21.04.2009 по дело №184/2009нередовност на исковата молба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №296/24.04.2013 по дело №736/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * връчване на заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №94/26.02.2009 по дело №2348/2008спиране на изпълнение на съдебно решение * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №597/05.12.2013 по дело №4310/2013връчване на съдебни книжа * адрес за връчване * задължение за уведомяване
ГКОпределение №350/16.10.2008 по дело №1667/2008връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №119/16.02.2012 по дело №524/2011Частна касационна жалба * Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * връчване на съдебни книжа * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКОпределение №35/31.01.2011 по дело №446/2010връчване на съдебни книжа * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №17/31.03.2016 по дело №3093/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №274/11.06.2010 по дело №619/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * нередовно призоваване * държавна такса
ТКОпределение №549/12.07.2010 по дело №514/2010акт за начет * заповед за незабавно изпълнение * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №540/25.10.2012 по дело №430/2012възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * отговор на искова молба * развод
ГКРешение №849/09.11.2009 по дело №3381/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди от престъпление * административна дейност * връчване на съдебни книжа * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ТКОпределение №229/04.04.2012 по дело №163/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №551/28.09.2009 по дело №492/2009обезпечение на предявен иск * указания на съда * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №634/03.11.2009 по дело №488/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №537/11.07.2014 по дело №3717/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * връчване на съдебни книжа * Отмяна на обезпечение
ГКОпределение №157/29.02.2012 по дело №50/2012връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало * насрещен иск * разделяне на искове * концентрационно начало в гражданския процес * преклузия * пълна имуществена отговорност на работник или служител * възражение за неподсъдност
ГКРешение №85/30.03.2015 по дело №4750/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * мотиви на въззивно решение * свидетелски показания * връчване на съдебни книжа * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ТКОпределение №96/24.01.2011 по дело №932/2010Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №465/22.06.2012 по дело №150/2012връчване на съдебни книжа * връчване на заповед за изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * обжалване на издадена заповед за изпълнение
ГКОпределение №35/12.01.2011 по дело №681/2010особен представител * връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове
ГКРешение №197/27.10.2015 по дело №2426/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * апорт * връчване на съдебни книжа * присъединяване на владение * придобивна давност
ГКОпределение №550/01.10.2010 по дело №426/2010връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * указания на съда * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКРешение №175/11.07.2012 по дело №1855/2010договор за поръчка * връчване на съдебни книжа * висящност на процеса * възобновяване на производството по делото * недопустимост на решение * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКРешение №332/22.04.2010 по дело №301/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * връчване на съдебни книжа * неспазване на срока на предизвестие * срокове при трудови спорове * прекратяване на трудовото правоотношение
ТКРешение №102/01.06.2015 по дело №970/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №14/25.01.2012 по дело №292/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * представителна власт * адрес за връчване * необходимо другарство * процесуална дееспособност * връчване на съобщения на други лица * връчване на представител
ТКОпределение №703/18.10.2013 по дело №3561/2013Частна касационна жалба * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало * обезпечително производство * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ГКОпределение №611/12.11.2009 по дело №625/2009указания на съда * връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №393/25.11.2013 по дело №5991/2013нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса * представителство * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №86/24.02.2014 по дело №7620/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * адрес за връчване
ГКОпределение №142/24.02.2012 по дело №59/2012изменение на решението в частта относно разноските * начало на срок за обжалване на съдебен акт * връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало
ТКОпределение №190/08.04.2009 по дело №196/2009отговор на частната жалба * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №56/17.06.2014 по дело №2705/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * връчване на съдебни книжа * договор за продажба на дружествени дялове
ГКРешение №192/06.07.2012 по дело №40/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * нередовно призоваване * връчване на съдебни книжа * особен представител
ГКОпределение №376/10.11.2008 по дело №1689/2008преклузивен срок * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №154/13.04.2011 по дело №404/2010възстановяване на срокове * съдебни разноски * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №624/26.07.2011 по дело №27/2010доказателства за предявяване на иск * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №559/16.07.2014 по дело №4222/2014Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №562/28.10.2009 по дело №585/2009връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №260/26.05.2009 по дело №97/2009нередовност на исковата молба * изчисляване на срокове * надлежно уведомяване * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №537/26.09.2011 по дело №491/2011връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №844/27.11.2013 по дело №3958/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №22/17.01.2012 по дело №886/2011Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №157/08.11.2011 по дело №823/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * мотиви на въззивно решение * връчване на съдебни книжа * връчване на покана за общо събрание
ГКОпределение №104/06.03.2009 по дело №106/2009изчисляване на срокове * преклузивен срок * връчване на съдебни книжа * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало
ГКОпределение №354/29.06.2009 по дело №87/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * Развод поради разстройство на брака
ТКОпределение №47/17.01.2011 по дело №719/2010Частна жалба * връчване на съдебни книжа * запис на заповед * изискуемост на вземането
Определение №261/03.06.2010 по дело №връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №181/08.03.2013 по дело №1208/2013Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №126/10.11.2015 по дело №1825/2014Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение № 309/24.04.2014 по дело №1596/2014Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * преклузивен срок * отговор на искова молба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване
ГКОпределение №577/31.10.2011 по дело №559/2011връчване на съдебни книжа * начало на срок за обжалване на съдебен акт
ТКОпределение №22/15.01.2009 по дело №540/2008връчване на съдебни книжа
ГКРешение №45/04.05.2012 по дело №482/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * придобивна давност * адрес за връчване * връчване на представител * давностно владение
ТКОпределение №129/26.02.2015 по дело №3286/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * особено, непредвидено обстоятелство
ГКОпределение №565/28.10.2009 по дело №577/2009иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * нередовност на исковата молба * указания на съда * особено процесуално представителство
ТКОпределение №767/30.11.2012 по дело №469/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * връчване на съдебни книжа * евентуален иск * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №278/13.06.2013 по дело №1929/2013връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове * отговор на искова молба
ТКОпределение №470/10.08.2015 по дело №1253/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №16/05.02.2015 по дело №3197/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №278/03.06.2009 по дело №288/2009връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №418/15.07.2009 по дело №397/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * особен представител * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №173/04.10.2016 по дело №1988/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа * особен представител
ГКРешение №55/15.02.2017 по дело №13/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * родителски права и задължения * връчване на съдебни книжа * адрес за връчване
ГКРешение №8/06.03.2017 по дело №4957/2016Отмяна на влязло в сила решение * особен представител * връчване на съдебни книжа * отмяна-ненадлежно представителство
ГКОпределение №173/26.05.2017 по дело №1684/2017Частна касационна жалба * особено процесуално представителство * връчване на съдебни книжа * Възнаграждение
ТКОпределение №393/27.07.2017 по дело №1191/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * връчване на съдебни книжа * указания на съда
ГКОпределение №610/20.12.2017 по дело №4755/2017Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №4/05.01.2018 по дело №2734/2017Частна жалба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване
ТКРешение №79/10.04.2018 по дело №169/2018Отмяна на влязло в сила решение * връчване на съдебни книжа * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №70/22.05.2018 по дело №342/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №396/10.07.2018 по дело №1254/2018Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №211/09.11.2018 по дело №1725/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * особен представител * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №151/15.11.2018 по дело №3987/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * връчване на съдебни книжа * просрочена жалба
ТКРешение №11/11.02.2019 по дело №1875/2018Отмяна на влязло в сила решение * нередовно призоваване * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №217/26.03.2019 по дело №2834/2018Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №38/01.07.2019 по дело №55/2019Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа * Международен елемент