Ключови фрази
презумпция за намерение да се държи вещта като своя

ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №214/28.10.2015 по дело №1919/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №705/29.10.2010 по дело №1744/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №174/02.12.2015 по дело №1744/2015Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №270/20.05.2010 по дело №1162/2009Делба * съсобственост * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №99/22.06.2015 по дело №6817/2014Делба * мотиви на въззивно решение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №361/25.02.2013 по дело №1094/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол * прекъсване на давност
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №236/18.11.2013 по дело №2810/2013Делба * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №559/11.01.2011 по дело №281/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №26/31.03.2016 по дело №5211/2015Делба на наследство * преживял съпруг * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №251/11.11.2011 по дело №248/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * приемане на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №216/19.01.2015 по дело №2008/2014Иск за защита на отнето владение * владение * отнето владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на ползване на собственика на постройката върху земята * нарушено владение
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №194/02.07.2012 по дело №92/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност
ГКРешение №378/02.11.2011 по дело №1110/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * добросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
Решение №876/20.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * давностно владение
ГКРешение №976/17.03.2010 по дело №2769/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №397/10.04.2013 по дело №762/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №159/14.06.2013 по дело №1492/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * владение * държане * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №2/11.05.2016 по дело №3532/2015Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №88/17.07.2015 по дело №6225/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №635/25.10.2010 по дело №1405/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №699/02.11.2010 по дело №1572/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * предварителен договор
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №136/17.08.2011 по дело №774/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №87/07.05.2015 по дело №6486/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * спогодба * разпределяне на ползването
ГКРешение №7/24.02.2014 по дело №4147/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №410/27.02.2013 по дело №827/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКРешение №277/28.06.2012 по дело №259/2012установителен иск * доказателства и доказателствени средства * груб строеж * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №161/19.07.2013 по дело №1163/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * земеделски земи
ГКРешение №12/19.02.2014 по дело №1840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №451/11.04.2013 по дело №710/2011Установителен иск * установяване право на собственост * делба * съсобственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №262/29.11.2011 по дело №342/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * реална част
ГКРешение №501/27.07.2010 по дело №160/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * придобивна давност * допустимост на иск * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №195/28.06.2011 по дело №86/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №96/26.02.2010 по дело №44/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * пристрояване * реална част * наследяване * самостоятелен обект
ГКРешение №204/2012/11.01.2013 по дело №272/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * изменение на кадастрална карта * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * грешка в кадастрална карта * свидетелски показания * наследяване
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №465/27.05.2010 по дело №1199/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №91/01.07.2011 по дело №40/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * оспорване на нотариален акт * съсобственост * необходимо другарство * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №9/27.01.2015 по дело №5520/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №170/11.04.2012 по дело №961/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №355/14.07.2010 по дело №802/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * правоприемство * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №673/18.01.2011 по дело №1645/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * възстановяване правото на собственост * договор за продажба на наследство * новооткрито наследство * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №132/27.05.2016 по дело №1121/2016Делба * придобивна давност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * развод * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №103/20.04.2011 по дело №1798/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №4/20.02.2013 по дело №418/2012Делба * съсобственост * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №68/22.02.2012 по дело №748/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * свидетелски показания * оглед * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №42/26.02.2015 по дело №6052/2014Делба * съсобственост * придобивна давност * приращения * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №65/19.07.2017 по дело №3114/2016Делба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №60/09.03.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * наследствено правоприемство * давностно владение * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * предаване на владение
ГКРешение №118/21.12.2018 по дело №4415/2017Ревандикационен иск * реституция * одържавени недвижими имоти * предпоставки * право на строеж върху държавна земя * възражение за изтекла давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя