Ключови фрази
отказ от наследство

ГКРешение №38/16.04.2015 по дело №6585/2014Делба * наследяване * наследяване по закон * наследствен дял * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №64/24.02.2010 по дело №3838/2008Делба * реституция * отказ от наследство * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №279/22.10.2014 по дело №81/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разваляне на договор * отказ от наследство * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * приемане на наследство * правоприемство * липса на пасивна легитимация
ТКРешение №145/23.11.2011 по дело №1018/2010Иск за съществуване на вземането * наследяване по закон * ненадлежна страна * отказ от наследство * обратно действие
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ТКОпределение №318/17.10.2008 по дело №304/2008отменителен /Павлов/ иск * отказ от наследство * правна квалификация
ГКОпределение №564/03.10.2011 по дело №512/2011конституиране на страни * приемство в процеса * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * отказ от наследство
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №292/21.11.2011 по дело №329/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * отказ от наследство * новооткрито наследство
ГКРешение №251/11.11.2011 по дело №248/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * приемане на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №577/30.09.2010 по дело №732/2010Нищожност * отказ от наследство * наследяване * приемане на наследство * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
ГКРешение №223/2013/07.01.2014 по дело №2083/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * отказ от наследство * изменение на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №437/17.01.2012 по дело №70/2011Договор за заем * договор за заем * откриване на наследство * приемане на наследство * отказ от наследство
ГКРешение №46/25.03.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * наследяване * отказ от наследство * Недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * реституция
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №244/19.10.2012 по дело №252/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * отказ от наследство * възстановяване на запазена част * задължително другарство
ГКОпределение №158/31.03.2009 по дело №1670/2008поръчителство * конституиране на страни * обезпечение пред съд * активна процесуална легитимация * отказ от наследство * субективни предели на изпълнителния лист
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №535/2010/02.09.2011 по дело №92/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКОпределение №102/11.03.2011 по дело №78/2011наследяване по закон * наследяване по право на заместване * отказ от наследство
ГКРешение №248/11.06.2012 по дело №470/2011установителен иск * реституция * отказ от наследство
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №536/28.07.2010 по дело №1400/2009отказ от наследство * относителна недействителност * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * преклузивен срок * *
ГКРешение №31/03.04.2019 по дело №1327/2018Делба * реституция * отказ от наследство * новооткрито наследство
ТКРешение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019Откриване на производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * наследяване по закон * отказ от наследство