Ключови фрази
Възстановяване на запазена част

ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №9/18.02.2014 по дело №4299/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №444/13.07.2011 по дело №468/2010отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * поредност на отчужденията * преклузивен срок * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №141/23.03.2012 по дело №785/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №224/28.06.2012 по дело №694/2011разпределяне на ползването * възстановяване на запазена част
ГКРешение №93/19.03.2012 по дело №1057/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * оспорване на истинността на документ * възстановяване на запазена част * нищожност на делба * установяване право на собственост
ГКРешение №785/30.06.2011 по дело №1385/2009Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №231/25.10.2012 по дело №313/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКРешение №103/23.02.2010 по дело №161/2009възстановяване на запазена част * издръжка на дарител * наследяване * намаляване на дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №55/26.04.2016 по дело №6020/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №135/06.07.2011 по дело №1482/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * възстановяване на запазена част * съдебни разноски
ГКРешение №8/01.02.2013 по дело №623/2012Възстановяване на запазена част * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №108/15.02.2010 по дело №105/2009Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №81/20.04.2012 по дело №937/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКРешение №248/26.10.2012 по дело №241/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * признаване на чуждестранно съдебно решение
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №12/21.02.2014 по дело №594/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * преклузивен срок
ГКРешение №580/02.08.2010 по дело №1315/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * образуване на наследствена маса * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * наследяване по закон
ГКРешение №28/21.02.2014 по дело №825/2012Възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * приемство в процеса
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №221/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * саморъчно завещание
ГКРешение №311/01.09.2014 по дело №1952/2013възстановяване на запазена част * разполагаема част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №198/2013/08.01.2014 по дело №1619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №146/29.09.2015 по дело №1745/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * търговско дружество * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * указания на ВКС
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №75/12.06.2014 по дело №7467/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №139/24.06.2013 по дело №50/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №76/08.06.2015 по дело №6647/2014Делба * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част
ГКРешение №209/29.04.2010 по дело №1048/2009Възстановяване на запазена част * разполагаема част * възстановяване на запазена част * делба на наследство * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №216/15.10.2013 по дело №2925/2013Възстановяване на запазена част * право на строеж * съпружеска имуществена общност * дарение
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №104/24.06.2015 по дело №5871/2014Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКОпределение №128/19.02.2015 по дело №725/2015Частна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * обективно съединяване на искове * възстановяване на запазена част
ГКРешение №34/26.02.2015 по дело №6256/2014Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * допълване на решение
ГКРешение №25/12.02.2016 по дело №4119/2015Нищожност на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследствен дял
ГКРешение №432/26.10.2010 по дело №826/2010Делба на наследство * нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване на запазена част
ГКРешение №142/21.04.2012 по дело №988/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * приемане на наследство * начало на давностен срок
ГКРешение №130/21.12.2015 по дело №1371/2015Възстановяване на запазена част * наследяване * приемане на наследство по опис * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част
ГКРешение №348/07.12.2010 по дело №3853/2008Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства
ГКРешение №102/10.06.2015 по дело №386/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване на запазена част * земеделски земи * публична държавна собственост * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №69/01.04.2016 по дело №5266/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №124/19.06.2015 по дело №620/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част
ГКРешение №208/07.05.2012 по дело №820/2011Възстановяване на запазена част * начало на давностен срок * саморъчно завещание * вписване в имотен регистър
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №165/08.07.2014 по дело №568/2014Делба * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * дарение * пълна трансформация
ГКРешение №66/20.04.2015 по дело №5654/2014Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №35/15.04.2016 по дело №3415/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * откриване на наследство
ГКРешение №93/15.07.2015 по дело №138/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * доказателства * разполагаема част * надлежна страна
ГКРешение №106/2014/08.01.2015 по дело №2654/2014Делба * саморъчно завещание * погасителна давност * възстановяване на запазена част
ГКРешение №123/27.11.2015 по дело №2037/2015Възстановяване на запазена част * лихва * намаляване на дарение
ГКРешение №156/22.03.2010 по дело №416/2009Възстановяване на запазена част * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №126/06.11.2015 по дело №589/2015Възстановяване на запазена част * Делба на наследство * наследяване по закон * приемане на наследство по опис
ГКРешение №492/22.01.2013 по дело №214/2012Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * договор за дарение * модалитет * тълкуване на договор
ГКРешение №276/05.03.2014 по дело №2959/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №404/25.10.2010 по дело №169/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване на запазена част * право на изкупуване * съсобственост * обезщетение за ползване
ГКРешение №244/19.10.2012 по дело №252/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * отказ от наследство * възстановяване на запазена част * задължително другарство
ГКРешение №290/09.12.2014 по дело №4608/2014Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №38/09.05.2016 по дело №3559/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №55/26.02.2014 по дело №685/2012Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №48/17.02.2011 по дело №613/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * упълномощаване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №56/22.02.2012 по дело №701/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКОпределение №64/22.02.2012 по дело №521/2011възстановяване на запазена част * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * правен интерес * Косвен иск
ГКРешение №204/28.10.2015 по дело №2584/2015Делба * възстановяване на запазена част * съсобственост * доказателства * приложим закон
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №549/15.11.2011 по дело №350/2011допустимост на иск * възстановяване на запазена част * Иск за отмяна на разпоредителна сделка от наследник с право на запазена част
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКОпределение №35/28.01.2014 по дело №15/2014възстановяване на запазена част * наследство * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №455/21.12.2010 по дело №474/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * разполагаема част
ГКРешение №479/18.12.2012 по дело №482/2012Възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * Делба * намаляване на дарение * разполагаема част
ГКРешение №464/12.02.2013 по дело №418/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * уравнение на дялове * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №48/25.02.2013 по дело №715/2012Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №176/04.07.2013 по дело №1805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * земеделски земи * трето лице * наследство * конкуренция на права
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №187/20.04.2011 по дело №1780/2009Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на завещателно разпореждане * процесуална дееспособност * конклудентни действия * универсално завещание
ГКОпределение №362/06.08.2012 по дело №152/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * разноски при прекратяване на делото * възстановяване на запазена част
ГКРешение №261/09.07.2012 по дело №46/2012Възстановяване на запазена част * доказателствена тежест
ГКРешение №605/06.01.2011 по дело №1285/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №87/15.07.2016 по дело №4451/2015Делба * възстановяване на запазена част * спиране на давност * ограничено запрещение * погасителна давност * експертиза * необоснованост
ГКРешение №172/12.10.2016 по дело №1424/2016Делба * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * прекъсване на давност * придобивна давност * право на собственост
ГКРешение №150/25.11.2016 по дело №1818/2016Възстановяване на запазена част * дарение * трето лице * придобивна давност * откриване на наследство
ГКРешение №130/24.03.2017 по дело №878/2016Възстановяване на запазена част * пасивна материалноправна легитимация * наследяване по право на заместване * дарение
ГКРешение №177/28.03.2017 по дело №890/2016Възстановяване на запазена част * възражение за изтекла давност * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №30/28.02.2018 по дело №1999/2017Делба * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * служебно приложение на императивен материален закон
ГКРешение №37/04.04.2018 по дело №1836/2017Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №69/22.05.2018 по дело №2934/2017Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №117/19.06.2018 по дело №1357/2018Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * Делба * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКРешение №189/27.12.2018 по дело №4966/2017Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №136/26.02.2019 по дело №3379/2017Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * дарение * разполагаема част
ГКРешение №160/06.03.2019 по дело №3454/2017Делба на наследство * възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * възражение * доказателства * мотиви на въззивно решение