Ключови фрази
общи части

ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №227/16.05.2011 по дело №316/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №40/25.03.2016 по дело №4994/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКРешение №299/16.05.2012 по дело №196/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №242/20.12.2011 по дело №1459/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКРешение №87/09.03.2012 по дело №1115/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * особен режим на управление на общите части * решение на общото събрание на етажните собственици * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №47/25.04.2012 по дело №929/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * самостоятелен обект * таван
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №154/26.10.2015 по дело №1425/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * жилища от държавния жилищен фонд
ГКРешение №211/13.09.2011 по дело №1940/2009Негаторен иск * ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * таван
ГКРешение №287/18.12.2014 по дело №3888/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №95/24.06.2015 по дело №524/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * таван
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКОпределение №113/16.03.2009 по дело №100/2009общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКРешение №243/23.10.2012 по дело №197/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №84/19.03.2012 по дело №957/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * общи части
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №75/28.02.2012 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * установяване право на собственост * право на строеж * общи части * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №54/20.06.2016 по дело №4977/2015Делба * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №75/26.02.2010 по дело №395/2009Негаторен иск * непозволено увреждане * общи части * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №217/11.11.2013 по дело №2809/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №345/25.06.2010 по дело №1497/2009Негаторен иск * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №118/02.07.2014 по дело №6772/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №220/18.10.2013 по дело №2922/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №431/29.03.2013 по дело №607/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * съсобственост * промяна на предназначение на общи части * преработване
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №259/01.04.2010 по дело №773/2009Ревандикационен иск * общи части * жилище на портиера * държавна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №124/20.10.2014 по дело №2054/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части
ГКРешение №118/2014/07.01.2015 по дело №3138/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * промяна на предназначение на общи части на сграда * таван * общи части
ГКРешение №212/17.10.2014 по дело №2159/2014Негаторен иск * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКРешение №138/22.02.2016 по дело №2722/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * недопустимост на съдебен акт * свръх петитум * общи части
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКРешение №488/11.09.2013 по дело №229/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * надстрояване * общи части * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №136/26.04.2011 по дело №5115/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №520/22.06.2010 по дело №496/2010подобрения * съсобственост * етажна собственост * общи части * неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №374/22.11.2010 по дело №219/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * общи части * право на строеж * добросъвестно владение
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №309/18.11.2011 по дело №215/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * общи части * наследяване
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №57/26.03.2013 по дело №907/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * строително-монтажни работи
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №67/11.06.2015 по дело №528/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №283/18.12.2014 по дело №4866/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * етажна собственост * общи части * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №43/07.04.2016 по дело №4172/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * етажна собственост * общи части * обезщетение за неизпълнение * договор за строителство
ГКРешение №293/12.12.2011 по дело №265/2011Делба * съсобственост * общи части * етажна собственост
ГКОпределение №113/10.03.2009 по дело №2181/2008общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №141/23.09.2013 по дело №507/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * нищожност-невъзможен предмет * общи части * етажна собственост
ГКРешение №78/13.05.2015 по дело №6829/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * общи части
ГКРешение №615/30.09.2010 по дело №1510/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКРешение №63/31.03.2011 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКРешение №21/28.03.2012 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №68/16.04.2015 по дело №6181/2014Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * общи части * преустройство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №234/03.07.2014 по дело №7607/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * общи части * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №85/24.06.2014 по дело №1157/2014Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * етажна собственост * общи части * необходими разноски * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №131/27.05.2016 по дело №600/2016Делба * общи части * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №8/24.02.2015 по дело №4294/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * общи части * управител на етажна собственост
ГКРешение №176/16.05.2011 по дело №1968/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * доказателства * общи части * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №41/20.06.2011 по дело №415/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКОпределение №294/05.07.2010 по дело №283/2010допустимост на иск * етажна собственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №163/17.09.2012 по дело №1170/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части * етажна собственост
ГКРешение №1019/21.01.2010 по дело №235/2009Негаторен иск * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №365/03.01.2012 по дело №981/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №132/22.03.2012 по дело №46/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * съсобственост * общи части * преустройство * приращения
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №487/21.10.2011 по дело №352/2011допустимост на иск * Делба * общи части
ГКРешение №59/12.03.2012 по дело №911/2011Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * общи части
ГКРешение №291/25.06.2010 по дело №629/2009Негаторен иск * съсобственост * незаконен строеж * общи части * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №279/20.06.2011 по дело №915/2010Делба на наследство * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №661/02.11.2010 по дело №1437/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части * задължително другарство
ГКРешение №285/15.12.2011 по дело №1441/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №196/08.05.2009 по дело №52/2009активна процесуална легитимация * общи части * етажна собственост * ревандикационен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №212/16.04.2010 по дело №2937/2008етажна собственост * надстрояване * таван * делба * общи части * Делба
ГКРешение №228/13.12.2016 по дело №5571/2015Водене на чужда работа без пълномощие * етажна собственост * подобрения * общи части * неоснователно обогатяване
ГКРешение №241/18.01.2017 по дело №2440/2016Делба * етажна собственост * общи части
ГКОпределение №20/20.01.2017 по дело №5364/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * общи части
ГКРешение №71/25.05.2017 по дело №3936/2016Делба * общи части * етажна собственост
ГКРешение №38/21.06.2017 по дело №3511/2016Делба * публична продан * общи части
ГКРешение №77/03.11.2017 по дело №3997/2016Негаторен иск * етажна собственост * общи части * процесуална легитимация * процесуален субституент
ГКРешение №94/23.01.2018 по дело №4751/2016Ревандикационен иск * право на строеж * общи части
ГКРешение №11/23.02.2018 по дело №954/2017Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №97/10.07.2018 по дело №3845/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * Делба * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №68/16.07.2018 по дело №2751/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * негаторен иск * самостоятелен обект
ГКРешение №106/05.11.2018 по дело №3161/2017Делба * недопустимост на делбата * общи части * съсобствен парцел, застроен със сгради индивидуална собственост