Ключови фрази
конститутивно действие

ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №103/13.05.2016 по дело №6163/2015Ревандикационен иск * държавна собственост * конститутивно действие * акт за държавна собственост
ТКРешение №115/01.10.2009 по дело №308/2009прехвърляне на търговско предприятие * вписване в търговски регистър * конститутивно действие * Ревандикационен иск
ГКРешение №912/18.01.2011 по дело №1753/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен съдебен състав * конститутивно действие * косвен съдебен контрол
ТКРешение №172/09.12.2011 по дело №1047/2010Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * активна легитимация на ищец * отмяна решение на общото събрание на сдружението * конститутивно действие * изключване член на сдружение
ТКРешение №690/03.12.2008 по дело №349/2008вписване в търговски регистър * оповестително действие * дружествен договор * подлежащи на вписване обстоятелства * конститутивно действие
ТКРешение №122/03.11.2009 по дело №122/2009прехвърляне на търговско предприятие * вписване в търговски регистър * конститутивно действие * оповестително действие * ревандикационен иск * *
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКОпределение №513/10.11.2008 по дело №842/2008земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * процесуални предпоставки * Установителен иск * конститутивно действие * право на възстановяване
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
ТКРешение №39/15.04.2011 по дело №526/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * активна легитимация на ищец * конститутивно действие * прехвърляне дружествен дял * действие на вписването
ГКРешение №15/11.05.2011 по дело №340/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * наследяване * идентичност на имоти * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие
ТКРешение №28/28.04.2016 по дело №353/2015Неоснователно обогатяване * обратно действие * конститутивно действие * електроенергия * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №135/09.11.2009 по дело №184/2009конститутивно действие * отмяна решения на общо събрание * прекратяване правомощия на управител на дружество * Отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ГКРешение №166/25.06.2013 по дело №1633/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №955/29.12.2009 по дело №2640/2008установяване право на собственост * доказателства * конститутивно действие * Ревандикационен иск
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ТКРешение №109/15.07.2015 по дело №258/2014Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * конститутивно действие * правен интерес
ГКРешение №734/02.11.2010 по дело №1631/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * реституция * земеделски земи * конкуренция на права * установяване право на собственост * конститутивно действие
ТКРешение №7/26.04.2016 по дело №3196/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * електроенергия * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия * конститутивно действие * обратно действие
ГКРешение №445/18.06.2013 по дело №9/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * индивидуализация на недвижим имот * конститутивно действие
ГКРешение №809/14.01.2011 по дело №1889/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател * помощен план * план за новообразувани имоти
ГКРешение №116/08.07.2016 по дело №5941/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №53/15.07.2016 по дело №4231/2015Делба на наследство * определяне на квоти * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * наследяване
ТКРешение №58/16.08.2016 по дело №332/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №136/05.10.2016 по дело №2727/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за достъп * обратно действие * конститутивно действие
ТКРешение №137/05.10.2016 по дело №2327/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за достъп * обратно действие * конститутивно действие
ТКРешение №128/11.11.2016 по дело №2354/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №191/04.01.2017 по дело №2457/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * електроенергия * електропреносни съоръжения * конститутивно действие * цесия * прихващане
ТКРешение №12/31.01.2017 по дело №2997/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №6/25.05.2017 по дело №2999/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прихващане * отпаднало основание * конститутивно действие
ГКРешение №61/17.07.2017 по дело №3273/2016Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №189/10.11.2017 по дело №60394/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия * прихващане * отмяна на административен акт
ГКОпределение №28/15.02.2018 по дело №3796/2017Частна касационна жалба * реституция * конститутивно действие * Недействителност на разпореждане с наследство * процесуална легитимация * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №87/05.07.2018 по дело №4028/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * конститутивно действие * действие на вписването * действие спрямо трети лица * унищожаване на договор * предаване на владение * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №138/03.12.2018 по дело №64/2018Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие