Ключови фрази
субективни предели на сила на пресъдено нещо

ГКОпределение №60/23.01.2015 по дело №209/2015Частна касационна жалба * Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №364/11.05.2012 по дело №311/2012обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКОпределение №98/11.03.2011 по дело №59/2011субективни предели на сила на пресъдено нещо * конституиране на страни * приемство в процеса
ГКОпределение №226/08.04.2013 по дело №2067/2013иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на въвод във владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №155/13.10.2011 по дело №652/2010Предявяване на установителен иск * несъстоятелност * установителен иск * правен интерес от обжалване * активна легитимация на синдик * субективни предели на сила на пресъдено нещо * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №5/03.02.2016 по дело №3781/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * идентичност по страни, предмет и основание * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №399/16.07.2012 по дело №303/2012идентичност по страни, предмет и основание * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * реституция
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №12/02.05.2017 по дело №60051/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №191/2017/11.01.2018 по дело №5426/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Делба
ГКРешение №147/25.10.2018 по дело №4332/2017Делба * субективни предели на сила на пресъдено нещо * право на собственост * правоприемство