Ключови фрази
нови факти и доказателства

ГКРешение №468/18.12.2015 по дело №5045/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ТКРешение №87/14.07.2011 по дело №688/2010Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * изменение на иска * договор за изработка * нови факти и доказателства
ГКРешение №55/22.03.2016 по дело №6089/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №790/29.07.2011 по дело №148/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №202/02.06.2010 по дело №2/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №280/20.07.2011 по дело №888/2010Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * нови факти и доказателства
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №163/20.04.2010 по дело №61/2010вписване в имотен регистър * нови факти и доказателства * охранително производство * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №452/03.06.2010 по дело №101/2010Родителски права след развода * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * свидетелски показания * доказателства * нови факти и доказателства * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина
ГКОпределение №433/02.08.2012 по дело №320/2012нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * нови факти и доказателства * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №131/31.03.2009 по дело №123/2009нови факти и доказателства * договор за дарение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №186/22.04.2010 по дело №988/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нови факти и доказателства
ТКРешение №173/15.01.2015 по дело №1700/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №467/17.12.2015 по дело №3695/2015Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * нови факти и доказателства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №33/06.03.2015 по дело №3430/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * дубликат от изпълнителен лист * официален свидетелстващ документ * прекомерно адвокатско възнаграждение
ГКРешение №84/04.04.2013 по дело №585/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * правомощия на въззивната инстанция * трето лице * сключване на трудов договор
ГКРешение №318/17.02.2016 по дело №4384/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ТКРешение №105/20.07.2015 по дело №815/2014Застрахователно обезщетение * застраховка "финансов риск" * нови факти и доказателства * трето лице-помагач
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №438/12.12.2015 по дело №4785/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №733/04.11.2010 по дело №1536/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * съвладение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * отнемане по скрит начин * правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
НКРешение №269/20.07.2009 по дело №244/2009Средна телесна повреда * нови факти и доказателства * предубеденост
ГКРешение №299/13.12.2013 по дело №1924/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства
ГКРешение №484/12.01.2012 по дело №1273/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт * идентичност на имоти
ТКРешение №55/16.09.2013 по дело №723/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * нови факти и доказателства * стабилитете на издадената заповед за изпълнение
НКРешение №163/13.04.2010 по дело №14/2010Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * нови факти и доказателства * възбуждане на основателен страх * възстановяване на разноски за заплатено адвокатско възнаграждение * минимално адвокатско възнаграждение * неимуществени вреди от престъпление * присъждане на разноски
ТКРешение №86/03.11.2015 по дело №3038/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №198/11.05.2011 по дело №4864/2008установяване право на собственост * изпълнително производство * сила на пресъдено нещо * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нови факти и доказателства * установяване на вземане
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №482/05.07.2010 по дело №946/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преклузия * нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №361/15.07.2010 по дело №389/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * нови факти и доказателства * земеделски земи * определяне на квоти
ТКРешение №148/04.02.2016 по дело №1842/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обсъждане на доказателства от въззивния съд * фактура * нови факти и доказателства
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ТКРешение №3/11.03.2015 по дело №2790/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * тълкуване на договор
ТКРешение №245/15.01.2015 по дело №2610/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКОпределение №834/18.12.2013 по дело №7340/2013оспорване на вземането при заповедно производство * нови факти и доказателства * новооткрити обстоятелства * основателност на иск * допустимост на иск
ГКРешение №471/15.12.2015 по дело №4413/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №195/21.12.2013 по дело №2590/2013Делба * наследяване * нови факти и доказателства * универсално завещание * нищожност
ГКРешение №46/01.03.2011 по дело №1275/2010Делба * съсобственост * доказателства * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * определяне на квоти
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКОпределение №251/19.04.2010 по дело №214/2010местна подсъдност * доказателствена тежест * нови факти и доказателства
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №465/21.12.2015 по дело №3872/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ТКРешение №55/16.04.2015 по дело №3108/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №292/16.04.2010 по дело №25/2009фамилно име след развода * нови факти и доказателства * * * * *
ТКРешение №89/24.09.2014 по дело №1885/2013Плащане на застрахователното обезщетение * изменение на иск във въззивна инстанция * преклузия * нови факти и доказателства * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застрахователен договор върху чуждо имущество * договор в полза на трето лице * застрахователно събитие * застрахователен интерес
ГКРешение №842/15.07.2011 по дело №307/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №534/29.06.2010 по дело №1563/2009Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * делба на наследство * определяне на квоти * нови факти и доказателства * съсобственост
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ГКОпределение №22/25.01.2016 по дело №6309/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * срок за изпитване * недействителни клаузи * трудов договор със срок за изпитване * преюдициалност на спор
ТКРешение №22/17.03.2015 по дело №2886/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №238/12.07.2011 по дело №533/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нови факти и доказателства * реституция * земеделски земи * изменение на иска
ТКРешение №170/14.01.2015 по дело №1479/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №233/03.10.2013 по дело №1803/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №153/01.08.2011 по дело №39/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * наследяване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства
ГКРешение №358/19.12.2012 по дело №956/2011Издръжка за минало време * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * преклузия
НКРешение №546/09.01.2013 по дело №1833/2012Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * нови факти и доказателства * реабилитация по съдебен ред
ГКРешение №844/2010/15.02.2011 по дело №1802/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * колективен трудов договор * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * изменение на иска
ТКРешение №57/14.04.2015 по дело №338/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №310/30.07.2010 по дело №1086/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * предаване на владение * преклузия * нови факти и доказателства * доказателства * указания на съда
ГКРешение №470/29.12.2015 по дело №4556/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * надлежно уведомяване
ГКРешение №154/30.06.2016 по дело №939/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ГКРешение №93/05.07.2016 по дело №192/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * преклузия
ГКРешение №105/11.07.2016 по дело №440/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ТКРешение №117/15.08.2016 по дело №494/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * отрицателен установителен иск
ГКРешение №185/13.10.2016 по дело №1307/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нови факти и доказателства * трудоустрояване * изискуемост на вземането * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №314/16.11.2016 по дело №4190/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * нови факти и доказателства
ГКРешение №137/22.11.2016 по дело №1678/2016Ревандикационен иск * въвод във владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №169/28.11.2016 по дело №3802/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства
ТКРешение №64/01.08.2017 по дело №2321/2016Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства
ТКРешение №197/13.11.2017 по дело №1670/2016Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №187/30.11.2017 по дело №1263/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №232/12.12.2017 по дело №2031/2016Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * наемни правоотношения
ТКРешение №149/30.11.2017 по дело №268/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нови факти и доказателства * тълкуване на договор
ГКОпределение №490/19.12.2017 по дело №2474/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски * нови факти и доказателства
ТКРешение №241/12.01.2018 по дело №2261/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №135/08.02.2018 по дело №5116/2016Ревандикационен иск * реституция * нови факти и доказателства * предпоставки
ТКРешение №26/23.03.2018 по дело №2997/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства
ТКРешение №57/02.05.2018 по дело №2986/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №44/21.05.2018 по дело №210/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №67/21.05.2018 по дело №325/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №65/21.05.2018 по дело №217/2018Отмяна на влязло в сила решение * престъпно обстоятелство * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №129/21.05.2018 по дело №401/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №51/21.05.2018 по дело №44/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №46/21.05.2018 по дело №222/2018Отмяна на влязло в сила решение * вписване в търговски регистър * нови факти и доказателства * престъпно обстоятелство
ТКРешение №48/21.05.2018 по дело №243/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №164/17.05.2018 по дело №264/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №166/17.05.2018 по дело №262/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №112/22.05.2018 по дело №227/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №114/22.05.2018 по дело №265/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №126/22.05.2018 по дело №326/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №116/22.05.2018 по дело №352/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №122/22.05.2018 по дело №295/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * престъпно обстоятелство * вписване в търговски регистър
ТКРешение №124/22.05.2018 по дело №311/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №120/22.05.2018 по дело №281/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №138/22.05.2018 по дело №371/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №140/22.05.2018 по дело №496/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №139/22.05.2018 по дело №414/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №145/22.05.2018 по дело №428/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №146/22.05.2018 по дело №453/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №144/22.05.2018 по дело №373/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №143/22.05.2018 по дело №299/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №178/28.05.2018 по дело №382/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №176/28.05.2018 по дело №332/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №180/28.05.2018 по дело №511/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * процесуално представителство
ГКРешение №44/29.05.2018 по дело №3043/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №174/30.05.2018 по дело №333/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №252/19.06.2018 по дело №509/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №59/19.06.2018 по дело №142/2018Отмяна на влязло в сила решение * отказ от иск * представителна власт * нови факти и доказателства
ТКРешение №72/19.06.2018 по дело №15/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * престъпно обстоятелство
ТКРешение №133/19.06.2018 по дело №269/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * престъпно обстоятелство
ТКРешение №190/19.06.2018 по дело №350/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №74/19.06.2018 по дело №290/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №192/19.06.2018 по дело №368/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * представителна власт * отказ от иск
ТКРешение №188/19.06.2018 по дело №439/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * престъпно обстоятелство
ТКРешение №78/22.06.2018 по дело №1830/2017Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №219/25.06.2018 по дело №186/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства
ТКРешение №236/04.07.2018 по дело №356/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №238/04.07.2018 по дело №470/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №229/04.07.2018 по дело №488/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №231/04.07.2018 по дело №446/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №233/04.07.2018 по дело №492/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №221/03.07.2018 по дело №345/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №218/04.07.2018 по дело №301/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №200/03.08.2018 по дело №394/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №210/03.08.2018 по дело №469/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №243/03.08.2018 по дело №506/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №198/03.08.2018 по дело №423/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №196/03.08.2018 по дело №347/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №260/07.08.2018 по дело №490/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър * престъпно обстоятелство
ТКРешение №182/20.08.2018 по дело №2447/2017Предявяване на установителен иск * нови факти и доказателства
ГКРешение №125/01.10.2018 по дело №3530/2017Ревандикационен иск * нови факти и доказателства * преклузия * указания на съда
ТКРешение №179/05.10.2018 по дело №510/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №178/05.10.2018 по дело №493/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №208/24.10.2018 по дело №1324/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №325/31.10.2018 по дело №158/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * вписване в търговски регистър
ТКРешение №284/19.11.2018 по дело №866/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ГКОпределение №2/03.01.2019 по дело №3113/2018Частна касационна жалба * охранително производство * нови факти и доказателства * събиране на нови доказателства във въззивното производство * отказ на съдия по вписванията * съществено нарушение на съдопроизводствените правила
ТКРешение №350/25.02.2019 по дело №1514/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №44/21.03.2019 по дело №2794/2018Отмяна на влязло в сила решение * нередовно призоваване * нови факти и доказателства
НКРешение №57/22.04.2019 по дело №57/2019Реабилитации * нови факти и доказателства * основание за възобновяване на наказателното дело * Искане за възобновяване на наказателно дело от окръжен прокурор
ТКРешение №4/09.05.2019 по дело №26/2018Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ТКРешение №61/27.05.2019 по дело №176/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №71/29.07.2019 по дело №592/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №84/02.08.2019 по дело №2063/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства
ТКРешение №110/07.11.2019 по дело №674/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства * процесуално представителство
ГКРешение №116/27.11.2019 по дело №2752/2019Отмяна на влязло в сила решение * новооткрити обстоятелства * нови факти и доказателства
ТКРешение №180/19.12.2019 по дело №1893/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * писмени доказателства
ТКРешение №135/19.12.2019 по дело №1414/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства