Ключови фрази
идентичност по страни, предмет и основание

ГКОпределение №159/09.06.2016 по дело №2132/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №510/20.11.2015 по дело №744/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №742/18.11.2015 по дело №5372/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №102/01.03.2010 по дело №707/2009сила на пресъдено нещо * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * придобивна давност
ГКОпределение №445/11.10.2011 по дело №381/2011допустимост на иск * Делба * идентичност по страни, предмет и основание * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №424/12.10.2009 по дело №305/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * *
ГКОпределение №434/22.08.2011 по дело №373/2011разделяне на искове * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №133/14.03.2011 по дело №2020/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * зачитане на решението * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение №45/27.01.2011 по дело №11/2011идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №43/13.02.2012 по дело №229/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност по страни, предмет и основание * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №113/01.03.2010 по дело №501/2009сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * делба * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКОпределение №646/11.09.2014 по дело №2695/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Делба * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №114/16.03.2012 по дело №1/2012допустимост на иск * прекратяване при висящ процес * нередовност на исковата молба * идентичност по страни, предмет и основание * Ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №233/02.06.2010 по дело №237/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №376/21.06.2010 по дело №286/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №64/02.03.2016 по дело №5855/2015Частна касационна жалба * прекратяване при висящ процес * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * недействителност на договор * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
Определение №101/01.03.2010 по дело №сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * преклузия
ГКРешение №5/03.02.2016 по дело №3781/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * идентичност по страни, предмет и основание * активна процесуална легитимация
ГКРешение №38/15.02.2013 по дело №632/2012Делба * допустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * съсобственост
ГКОпределение №176/04.05.2016 по дело №1698/2016Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * минал момент * идентичност по страни, предмет и основание * недопустимост на иск * установителен иск за собственост
ГКОпределение №224/15.05.2015 по дело №1981/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Иск за обезщетение * неимуществени вреди
ГКОпределение №399/16.07.2012 по дело №303/2012идентичност по страни, предмет и основание * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * реституция
ГКОпределение №182/24.03.2015 по дело №1424/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №111/13.04.2010 по дело №283/2009установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * идентичност по страни, предмет и основание * Установителен иск
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ГКРешение №245/18.10.2016 по дело №1430/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * ревандикационен иск * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №634/02.12.2016 по дело №257/2016Частна касационна жалба * прекратяване при висящ процес * идентичност по страни, предмет и основание * доказателства
ГКРешение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * необходими разноски * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * договор за продажба * търг * разваляне на договор * обезщетение за забава
ГКРешение №154/03.07.2018 по дело №4251/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * идентичност по страни, предмет и основание * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване на чужд имот
ГКОпределение №142/17.07.2018 по дело №2365/2018Частна касационна жалба * право на собственост * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №532/18.12.2018 по дело №2615/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №127/13.06.2019 по дело №2651/2017Отмяна на влязло в сила решение * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №314/12.07.2019 по дело №752/2019Частна касационна жалба * идентичност по страни, предмет и основание