Ключови фрази
пасивна материалноправна легитимация

ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №446/04.02.2014 по дело №1813/2013Иск за обезщетение * съществуване на трудово правоотношение * военнослужещ * дължимо обезщетение * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №358/08.06.2010 по дело №838/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №119/26.05.2016 по дело №5770/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * пасивна материалноправна легитимация * процесуален субституент * причинно-следствена връзка * указания на ВКС
ГКОпределение №408/15.12.2014 по дело №4633/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация * пасивна материалноправна легитимация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност
ГКОпределение №397/29.05.2012 по дело №221/2012допустимост на иск * мерки за защита от домашно насилие * фактическо съжителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №22/05.02.2013 по дело №485/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна материалноправна легитимация * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКОпределение №191/13.03.2014 по дело №164/2014Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * пасивна материалноправна легитимация * съпружеска имуществена общност * задължително другарство
ГКРешение №487/05.12.2011 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спор за материално право * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №204/23.07.2012 по дело №80/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №130/24.03.2017 по дело №878/2016Възстановяване на запазена част * пасивна материалноправна легитимация * наследяване по право на заместване * дарение
ГКОпределение №626/28.12.2017 по дело №3969/2017Частна касационна жалба * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за обещетение на вреди * наследствено правоприемство * допустимост на иск * пасивна материалноправна легитимация * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №40/11.04.2018 по дело №2004/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * държане * съсобственост * пасивна материалноправна легитимация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №61/07.06.2018 по дело №2610/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * етажна собственост * самостоятелен обект * несамостоятелен обект в сграда * пасивна материалноправна легитимация