Ключови фрази
фактическа власт

ГКРешение №17/19.02.2016 по дело №4335/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * присъединяване на владение * недобросъвестно владение * реституция
ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №247/04.12.2014 по дело №919/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * наем * иск за неоснователно обогатяване * солидарна отговорност * фактическа власт
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
НКРешение №482/15.11.2010 по дело №474/2010длъжностно лице * квалифицирана измама * фактическа власт * длъжностно лице * обяснения на подсъдим * обективна и субективна несъставомерност * обвинение, доказано по несъмнен начин * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * съставяне на официален документ с невярно съдържание
НКРешение №62/26.04.2016 по дело №135/2016Длъжностно присвояване в големи размери * длъжностно лице * фактическа власт * правилно приложение на материалния закон
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №41/26.02.2016 по дело №4951/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * намерение за своене * владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №476/26.06.2013 по дело №1515/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * фактическа власт * наем * изменение на иска * недопустимост на решение
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №292/05.11.2013 по дело №1291/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * добросъвестно владение * фактическа власт * вписване възбрана * придобивна давност
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
НКРешение №410/24.10.2013 по дело №1251/2013Измама * обсебване * фактическа власт * обективна страна на престъпление * оправдателна присъда * владеене и пазене на вещ на правно основание * отмяна поради допуснато нарушение на закона * отмяна на въззивна оправдателна присъда
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №23/20.05.2016 по дело №5162/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * фактическа власт * придобивна давнност * вписване на искова молба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №40/26.02.2016 по дело №4109/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * фактическа власт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
НКРешение №475/08.12.2009 по дело №528/2009Длъжностно присвояване в големи размери * длъжностно лице * предмет на доказване * фактическа власт * доказателства и доказателствени средства * финансово-икономическа експертиза * съдебно-оценителна експертиза * намерение за своене * присвояване * предмет на престъпление
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
НКРешение №533/06.01.2014 по дело №1860/2013Кражба в немаловажни случаи, извъшена повторно * фактическа власт * доказаност на обвинението
НКРешение №367/21.10.2009 по дело №342/2009Вещно укривателство * одорологична експертиза * недоказаност на обвинението * авторство на деянието * доказателствена съвкупност * защитен свидетел * оперативно-следствено действие * фактическа власт * индивидуализация на наказание * условно осъждане * цели на наказанието * одорологична експертиза
НКРешение №497/01.12.2009 по дело №522/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * доказателствена съвкупност * фактическа власт * обществена опасност на деец * цели на наказанието * групиране на наказания
ГКРешение №126/09.02.2010 по дело №4975/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * фактическа власт * свидетелски показания * договор за делба * право на строеж * тълкуване на договор
ГКРешение №335/28.07.2010 по дело №660/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ревандикационен иск * подобрения * право на задържане * фактическа власт * неоснователно обогатяване
НКРешение №493/01.12.2009 по дело №480/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * фактическа власт * обсебване * разпореждане с чужда вещ
НКРешение №419/08.12.2009 по дело №484/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * фактическа власт * съставомерност на деяние * отстранени от ползване, чл.34, ал.5 ЗСПЗЗ * измама * опасен рецидив
ГКРешение №181/18.09.2013 по дело №560/2012Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * фактическа власт
НКРешение №290/22.06.2009 по дело №281/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * фактическа власт * Ползване на неистински или преправен документ * реална съвкупност * утежняване положението на осъдения * използване на документ с невярно съдържание * използване на неистински документ
НКРешение №444/05.11.2013 по дело №1525/2013Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * обсебване * умисъл при обсебване * условно осъждане * отегчаващи вината обстоятелства * фактическа власт * разпореждане с чужда вещ * изпълнително деяние * доказателствен анализ * съставомерност на деяние * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №384/29.10.2009 по дело №320/2009Обсебване * продължавано престъпление * фактическа власт
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №187/04.11.2016 по дело №1562/2016Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * фактическа власт
ГКРешение №113/16.11.2017 по дело №229/2017Ревандикационен иск * фактическа власт * нововъзникнали обстоятелства * действие на вписването