Ключови фрази
владение

ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №185/01.03.2010 по дело №280/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * реална част * придобивна давност * минимален размер на имот
ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКРешение №571/14.10.2008 по дело №313/2008несъстоятелност * подобрения * обедняване * обогатяване * владение * държане
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКОпределение №392/28.07.2011 по дело №230/2011допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * владение
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №100/23.07.2010 по дело №3426/2008Установителен иск * установяване право на собственост * регулационен план * земеделски земи * придобивна давност * владение
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №41/26.02.2016 по дело №4951/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * намерение за своене * владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №110/20.03.2012 по дело №870/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * придобивна давност
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКОпределение №145/19.03.2010 по дело №630/2009установителен иск * правен интерес * владение * ревандикационен иск * съсобственост
ГКРешение №201/11.05.2011 по дело №449/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * владение * правен интерес
ГКРешение №53/11.06.2015 по дело №6031/2014Иск за защита на нарушено владение * владение * държане * отнето владение
ГКРешение №594/04.12.2009 по дело №3139/2008установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * владение * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №205/06.10.2014 по дело №2399/2014Делба * право на строеж * съсобственост * владение
ГКОпределение №134/15.03.2012 по дело №447/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на строеж * владение
ТКРешение №174/28.10.2010 по дело №1085/2009Установителен иск * установяване право на собственост * активна легитимация на ищец * давностно владение * владение
ГКРешение №163/14.06.2010 по дело №511/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * придобивна давност * общинска собственост * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №173/27.07.2010 по дело №5166/2008Делба * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №259/08.06.2012 по дело №63/2012придобивна давност * владение
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №361/25.02.2013 по дело №1094/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол * прекъсване на давност
ГКРешение №291/09.08.2010 по дело №859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * владение * акцизни стоки без бандерол * конкуренция на права * доказателствена тежест
ГКРешение №275/17.08.2011 по дело №429/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * правоприемство * владение * възстановена кооперация
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №176/15.03.2010 по дело №3057/2008установяване право на собственост * придобивна давност * владение * Установителен иск
ГКРешение №23/20.05.2016 по дело №5162/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * фактическа власт * придобивна давнност * вписване на искова молба * договор за покупко-продажба
ТКРешение №33/23.03.2009 по дело №614/2008владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * подобрения
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №216/19.01.2015 по дело №2008/2014Иск за защита на отнето владение * владение * отнето владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на ползване на собственика на постройката върху земята * нарушено владение
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №490/26.11.2010 по дело №1392/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * отнемане по скрит начин * владение * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №98/11.05.2016 по дело №201/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * владение * общинска собственост * неоснователно обогатяване
ГКРешение №127/04.06.2010 по дело №637/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * придобивна давност * прекъсване на владение
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №90/23.02.2012 по дело №25/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * Ревандикационен иск * владение
ГКРешение №110/30.06.2011 по дело №746/2010Установителен иск * установяване право на собственост * владение * правен интерес
ГКРешение №178/09.07.2014 по дело №7749/2013Делба * съсобственост * придобивна давност * владение * присъединяване
ГКРешение №180/17.12.2015 по дело №2921/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * подобрения в чужд имот * държане * владение
ГКРешение №397/10.04.2013 по дело №762/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №253/25.09.2012 по дело №501/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * владение
ГКРешение №96/11.05.2016 по дело №5405/2015Иск за съществуване на вземането * владение * неоснователно обогатяване * установяване на вземане * обезщетение за ползване на чужд имот
ГКРешение №159/14.06.2013 по дело №1492/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * владение * държане * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКОпределение №311/08.05.2014 по дело №1162/2014Частна касационна жалба * владение * Иск за защита на отнето владение * преклузивен срок
ГКРешение №106/28.12.2015 по дело №2687/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * общинска собственост * владение * недобросъвестно владение * груб строеж * погасителна давност
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №276/20.11.2014 по дело №3036/2014Делба * владение * придобивна давност * съсобственост
ГКРешение №503/02.05.2012 по дело №83/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * владение * Ревандикационен иск * насрещен иск * давностно владение
ГКРешение №136/17.08.2011 по дело №774/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №583/13.11.2009 по дело №92/2009установяване право на собственост * владение * отмяна на констативен нотариален акт * Установителен иск
ГКРешение №219/31.10.2014 по дело №793/2014Ревандикационен иск * право на строеж * владение * доказателствена тежест * самостоятелен обект * право на собственост
ГКРешение №48/30.03.2016 по дело №4053/2015Ревандикационен иск * право на строеж * право на собственост * владение * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №45/16.03.2015 по дело №6533/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * владение * държане
ГКРешение №103/30.06.2015 по дело №7301/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * наследяване * владение
ГКРешение №188/05.05.2010 по дело №477/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * форма за валидност * договор за наем * държавна собственост * търг * владение
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №114/20.06.2016 по дело №760/2016Делба * владение * държане * съсобственост * придобивна давнност * строително-монтажни работи
ГКРешение №257/24.03.2010 по дело №508/2009Ревандикационен иск * договор за наем * прекратяване на договор за наем * владение * нищожност * разваляне поради неизпълнение * предаване на владение
ГКРешение №416/09.08.2010 по дело №953/2009придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * владение * Установителен иск
ГКРешение №154/03.09.2012 по дело №1087/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * отговорност за действия на дружеството до вписването * владение * присъединяване * давностно владение * прекъсване на давност * договор за поръчка
ГКРешение №409/31.07.2012 по дело №646/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на иск * обикновено другарство * преминаване от установителен към осъдителен иск * владение
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКОпределение №3/05.01.2010 по дело №650/2009правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * владение
ГКРешение №155/08.03.2010 по дело №723/2009доказателства * установяване право на собственост * писмени доказателства * свидетелски показания * владение * право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №3/06.03.2015 по дело №4048/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * прекъсване на владение
ГКРешение №286/28.09.2011 по дело №1055/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * погасителна давност * владение
ГКОпределение №135/16.03.2012 по дело №335/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * Ревандикационен иск * владение
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ТКРешение №201/12.02.2015 по дело №3351/2013владение * нотариално удостоверяване на дата * възражение за погасителна давност
ГКРешение №53/11.07.2016 по дело №4959/2015Делба * публична продан * обезщетение за ползване * владение
ГКРешение №88/27.07.2016 по дело №661/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * прекъсване на давност * владение
ГКРешение №216/28.10.2016 по дело №2182/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * нищожност * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №215/04.11.2016 по дело №1543/2014Ревандикационен иск * владение * недействителност на сделка
ГКРешение №124/06.01.2017 по дело №2188/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * владение * правна квалификация * нарушено владение * правомощия на въззивната инстанция * отнето владение
ГКРешение №17/01.03.2017 по дело №2923/2016Делба * земеделски земи * придобивна давност * намерение за своене * съсобственост * владение
ГКРешение №57/19.05.2017 по дело №3457/2016Ревандикационен иск * владение * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * възражение * право на задържане * подобрения в чужд имот * придобивна давност
ГКРешение №23/07.06.2017 по дело №2669/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * държане * намерение за своене * придобивна давност * необоснованост
ГКРешение №109/27.06.2017 по дело №3973/2016Делба * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност * Делба на наследство * намерение за своене
ГКОпределение №366/17.07.2017 по дело №2734/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * трето лице * владение
ТКОпределение №614/01.12.2017 по дело №2585/2017Частна касационна жалба * Иск на трето лице * владение
ГКРешение №203/04.01.2018 по дело №4925/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * владение * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №211/15.01.2018 по дело №481/2017Делба * преклузия * отговор на искова молба * придобивна давнност * съсобственост * владение
ГКРешение №77/18.06.2018 по дело №3229/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * държане * владение * необоснованост
ГКРешение №65/13.07.2018 по дело №2424/2017Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * нотариално удостоверяване * владение * право на ползване
ГКРешение №99/23.10.2018 по дело №4991/2017Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прекъсване на давност * владение * насрещен иск * факти, настъпили след предявяване на иска * установителен иск за собственост * осъдителен иск
ГКРешение №148/14.11.2018 по дело №4501/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * отрицателен установителен иск
ГКРешение №32/02.04.2019 по дело №1816/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №45/01.07.2019 по дело №1517/2018Ревандикационен иск * придобивна давнност * владение * манифестиране на анимус пред сънаследник
ГКРешение №75/03.07.2019 по дело №2871/2018Делба * намерение за своене * владение * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №107/31.07.2019 по дело №3540/2018Ревандикационен иск * владение * съсобственост * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №162/18.12.2019 по дело №761/2019Ревандикационен иск * придобивна давност * прекъсване на давност * владение * намерение за своене
ГКРешение №152/14.01.2020 по дело №1037/2019Ревандикационен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * владение