Ключови фрази
индивидуализация на недвижим имот

ГКРешение №210/09.08.2010 по дело №202/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * замяна * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №464/26.11.2010 по дело №455/2010редовност на исковата молба * делба * кадастрални данни * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКОпределение №397/15.07.2009 по дело №395/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №381/09.07.2009 по дело №394/2009идентичност на имоти * доказателства * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * обжалване отказ на нотариус
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ГКРешение №29/04.03.2013 по дело №517/2012Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №128/15.03.2011 по дело №7/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №24/29.05.2013 по дело №445/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * план за земеразделяне * попълване на кадастрална основа * правен интерес
ГКОпределение №584/29.12.2010 по дело №606/2009вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект
ГКРешение №431/13.01.2012 по дело №5/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №149/2014/02.02.2015 по дело №3383/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * приращения * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №422/06.08.2012 по дело №691/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * приемство в процеса * очевидна фактическа грешка * защитени територии * държавна собственост
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКРешение №128/07.11.2014 по дело №3449/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * недопустимост на решение
ГКОпределение №127/26.03.2010 по дело №77/2010вписване на искова молба * делба * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №191/24.04.2012 по дело №157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение на трето лице да представи документ * земеделски земи * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №621/07.12.2010 по дело №445/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №202/13.07.2012 по дело №680/2011Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот * право на строеж * смесена съсобственост * придобивна давност
ГКОпределение №6/18.02.2014 по дело №5494/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №218/14.05.2009 по дело №138/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №433/02.08.2012 по дело №320/2012нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * нови факти и доказателства * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №147/17.08.2011 по дело №377/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКОпределение №426/27.07.2009 по дело №340/2009обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * действие на вписването * регулационен план
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №360 /14.10.2011 по дело №1385/2010Установителен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №337/10.10.2011 по дело №666/2010Делба * сила на пресъдено нещо * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №180/29.04.2010 по дело №78/2010прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда * производство по открито наследство
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №110/12.09.2011 по дело №185/2010Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №142/01.07.2014 по дело №396/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №735/04.11.2010 по дело №1824/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №26/12.06.2013 по дело №12/2011ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * доказателства
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №1/04.02.2011 по дело №329/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №349/14.07.2011 по дело №321/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №27/26.01.2011 по дело №1687/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * конкуренция на права
ГКРешение №693/21.10.2010 по дело №1488/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на дворищно-регулационен план * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКОпределение №841/19.12.2013 по дело №7664/2013индивидуализация на недвижим имот * вписване в имотен регистър * таван
ГКОпределение №396/20.09.2011 по дело №375/2011указания на съда * отрицателен установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №1/31.01.2014 по дело №4495/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * експертиза * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №323/27.09.2012 по дело №408/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №11/01.02.2012 по дело №166/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКОпределение №414/25.10.2010 по дело №346/2010вписване в имотен регистър * договор за продажба на наследство * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №64/25.03.2013 по дело №869/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №183/09.05.2012 по дело №112/2012Делба * индивидуализация на недвижим имот * изменение на регулационен план
ГКОпределение №189/13.03.2014 по дело №868/2014Частна касационна жалба * обжалване на действията на съдебния изпълнител * вписване на съдебно решение * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №143/10.11.2014 по дело №646/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * право на строеж * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №67/05.07.2010 по дело №330/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №280/05.07.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №429/28.10.2011 по дело №579/2010неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * обогатяване
ГКОпределение №630/27.09.2013 по дело №5434/2013вписване възбрана * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №122/18.04.2012 по дело №345/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * преминаване от осъдителен към установителен иск * произнасяне по непредявен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №19/28.02.2013 по дело №656/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №111/25.07.2014 по дело №4005/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №324/19.01.2012 по дело №1488/2010Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №176/09.07.2012 по дело №633/2011Ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №1/24.07.2012 по дело №777/2010Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №196/11.11.2015 по дело №2495/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * констативен нотариален акт * експертиза
ГКРешение №473/13.02.2013 по дело №1146/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №175/04.07.2012 по дело №693/2011установителен иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №888/08.02.2011 по дело №150/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * реституция * държавна собственост * земеделски земи * самостоятелен обект * нищожност на административен акт
ГКРешение №692/23.03.2011 по дело №1933/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №494/01.02.2013 по дело №1106/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * редовност на исковата молба * придобивна давност
ГКРешение №408/07.11.2011 по дело №1347/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * идентичност на имоти * помощен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №327/10.01.2013 по дело №521/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * реституция
ГКРешение №284/02.08.2013 по дело №1248/2010Делба * съсобственост * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №414/05.08.2011 по дело №381/2010ревандикационен иск * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №238/12.06.2012 по дело №257/2012вписване в имотен регистър * постановление за възлагане * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №166/25.06.2013 по дело №1633/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
Определение №531/29.11.2010 по дело №обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №452/30.09.2013 по дело №5307/2013Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №31/30.01.2012 по дело №578/2011Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * наследяване по закон
ГКРешение №718/06.01.2011 по дело №1506/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правна квалификация * реституция * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск
ГКРешение №395/22.10.2012 по дело №144/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * индивидуализация на недвижим имот * сила на пресъдено нещо * доказателства
ГКРешение №105/28.02.2012 по дело №637/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №101/06.07.2011 по дело №1998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №414/06.02.2012 по дело №1117/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за земеразделяне * реституция * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза
ГКОпределение №527/08.09.2009 по дело №502/2009нередовност на исковата молба * делба * доказателства * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №39/24.03.2014 по дело №5059/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №734/02.11.2010 по дело №1631/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * реституция * земеделски земи * конкуренция на права * установяване право на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №752/28.04.2011 по дело №1624/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателствена тежест * реституция * установяване право на собственост към минал момент * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №49/29.03.2013 по дело №363/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * право на изкупуване * индивидуализация на недвижим имот * мним представител * съсобственост
ГКРешение №672/07.03.2011 по дело №1584/2009Ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * реституция
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №174/06.07.2012 по дело №84/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №278/30.06.2010 по дело №238/2010индивидуализация на недвижим имот * подновяване на вписване на ипотека * кадастрални данни * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №81/17.02.2012 по дело №506/2011Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрална карта * доказателства
ГКОпределение №640/15.11.2010 по дело №618/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №445/18.06.2013 по дело №9/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * индивидуализация на недвижим имот * конститутивно действие
ГКОпределение №303/23.04.2012 по дело №207/2012индивидуализация на недвижим имот * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКРешение №497/21.01.2013 по дело №674/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №809/14.01.2011 по дело №1889/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател * помощен план * план за новообразувани имоти
ГКРешение №86/30.07.2018 по дело №2685/2017Ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * реална част * редовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №145/30.10.2018 по дело №779/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №138/03.12.2018 по дело №64/2018Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №193/18.12.2018 по дело №1494/2018Ревандикационен иск * очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №51/10.05.2019 по дело №1676/2018Делба * очевидна неправилност * индивидуализация на недвижим имот * основателност на иск * съсобственост
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №131/07.10.2019 по дело №4137/2018Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * право на собственост * минал момент
ГКРешение №166/22.10.2019 по дело №3798/2018Делба * недопустимост на съдебен акт * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот