Ключови фрази
право на изкупуване от ползвател

ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №27/01.02.2013 по дело №588/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №266/22.10.2013 по дело №3513/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * замяна * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №462/19.10.2010 по дело №844/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №347/14.10.2011 по дело №1005/2010право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №479/30.11.2011 по дело №113/2011Установителен иск * установяване право на собственост * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * вода * застрояване
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №36/11.06.2013 по дело №1244/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №259/09.06.2011 по дело №786/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №201/10.03.2010 по дело №3582/2008реална част * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * Установителен иск * застрояване
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №70/27.03.2012 по дело №1073/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКРешение №292/30.07.2010 по дело №896/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * минимален размер на имот * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №600/29.06.2010 по дело №798/2009право на ползване * земеделски земи * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №204/23.07.2012 по дело №607/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №5/23.01.2012 по дело №186/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * идентичност на имоти * реституция * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №812/18.01.2010 по дело №3845/2008право на изкупуване от ползвател * застрояване * доказателства * Установителен иск
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №333/27.08.2010 по дело №304/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства
ГКРешение №19/26.03.2014 по дело №1197/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКРешение №73/25.02.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №469/30.11.2010 по дело №164/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №238/09.08.2010 по дело №685/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №511/11.11.2010 по дело №1080/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №149/24.03.2010 по дело №595/2009право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №474/25.11.2011 по дело №55/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * наследяване * реституция * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №46/06.07.2012 по дело №839/2010отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * правен интерес * застрояване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №92/25.02.2010 по дело №987/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * застрояване
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №79/26.04.2012 по дело №622/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №89/20.04.2010 по дело №535/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №305/01.07.2010 по дело №1328/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №191/09.08.2010 по дело №618/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №199/20.04.2012 по дело №881/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване
ГКРешение №21/17.02.2012 по дело №1049/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №595/04.12.2009 по дело №3474/2008предаване на владение * земеделски земи * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * Ревандикационен иск
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №212/18.10.2013 по дело №1508/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №886/13.12.2010 по дело №1553/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * доклад по делото * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №908/12.04.2010 по дело №3335/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №858/07.01.2011 по дело №1710/2009Установителен иск * земеделски земи * неприсъствено решение * преклузия * отговор на искова молба * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №437/14.07.2010 по дело №1475/2009Ревандикационен иск * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * постройка * съдебно-техническа експертиза
ГКОпределение №598/22.11.2012 по дело №127/2012допустимост на иск * публична продан * право на изкупуване от ползвател * изпълнителен лист * застрояване
ГКРешение №334/2011/12.01.2012 по дело №199/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №679/22.10.2010 по дело №655/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №253/18.05.2010 по дело №1114/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * нередовност на исковата молба * доказателства
ГКРешение №111/13.04.2010 по дело №283/2009установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * идентичност по страни, предмет и основание * Установителен иск
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКРешение №298/29.06.2011 по дело №892/2010Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * трето лице * определяне на квоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №454/28.05.2010 по дело №286/2009правен интерес * реституция * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №225/02.07.2010 по дело №210/2009предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * придаване на части към недвижим имот * Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №244/15.05.2010 по дело №60/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №493/05.03.2013 по дело №236/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права
ГКРешение №540/13.07.2010 по дело №1837/2009Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * предаване на владение * косвен съдебен контрол * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №17/05.07.2012 по дело №215/2011отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №31/01.02.2012 по дело №367/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * разрешение за строеж * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №7/01.02.2013 по дело №647/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на изкупуване от ползвател * помощен план
ГКРешение №809/14.01.2011 по дело №1889/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател * помощен план * план за новообразувани имоти
ГКРешение №220/02.12.2013 по дело №3207/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател
Решение №770/05.11.2010 по дело №Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * незаконен съдебен състав * земеделски земи * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №122/18.03.2011 по дело №394/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * констативен нотариален акт * постройка * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №179/28.10.2016 по дело №394/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * допустимост на иск * преюдициалност * негаторен иск * удостоверение за търпимост на строеж * незаконен строеж