Ключови фрази
трансформация на правото на ползване в право на собственост

ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ГКРешение №131/14.07.2011 по дело №1120/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №238/2011/13.01.2012 по дело №999/2010Ревандикационен иск * право на задържане * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * обезщетение за ползване * предаване на владение * подобрения * пристрояване
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №36/11.06.2013 по дело №1244/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №259/09.06.2011 по дело №786/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №201/10.03.2010 по дело №3582/2008реална част * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * Установителен иск * застрояване
ГКРешение №366/19.12.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №50/10.02.2012 по дело №908/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №574/30.06.2010 по дело №1127/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №70/27.03.2012 по дело №1073/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №260/14.11.2011 по дело №118/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКРешение №292/30.07.2010 по дело №896/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * минимален размер на имот * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №403/29.10.2010 по дело №129/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №18/31.05.2012 по дело №151/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * косвен съдебен контрол * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №20/04.04.2016 по дело №3535/2015Делба * съпружеска имуществена общност * право на ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №32/20.04.2012 по дело №153/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №760/29.10.2010 по дело №1966/2009нередовност на исковата молба * право на възстановяване * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №543/21.01.2011 по дело №1348/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №73/25.02.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №469/30.11.2010 по дело №164/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №52/16.02.2010 по дело №648/2009Ревандикационен иск * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * земеделски земи
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №396/27.05.2010 по дело №593/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКРешение №505/24.06.2010 по дело №998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №149/24.03.2010 по дело №595/2009право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №839/11.08.2011 по дело №1308/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * приложим закон * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №92/25.02.2010 по дело №987/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * възстановяване в стари реални граници * застрояване
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №89/20.04.2010 по дело №535/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ГКРешение №191/09.08.2010 по дело №618/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №199/20.04.2012 по дело №881/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване
ГКРешение №21/17.02.2012 по дело №1049/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №50/11.09.2012 по дело №121/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * официален документ * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * постройка
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №204/13.12.2013 по дело №2505/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №437/14.07.2010 по дело №1475/2009Ревандикационен иск * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * постройка * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №334/2011/12.01.2012 по дело №199/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №655/21.12.2009 по дело №209/2009установяване право на собственост * земеделски земи * доказателства * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * делегиране на правомощия
ГКРешение №54/23.04.2012 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реална част * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №454/28.05.2010 по дело №286/2009правен интерес * реституция * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №244/15.05.2010 по дело №60/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №540/13.07.2010 по дело №1837/2009Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * предаване на владение * косвен съдебен контрол * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №31/01.02.2012 по дело №367/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * разрешение за строеж * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №122/18.03.2011 по дело №394/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * констативен нотариален акт * постройка * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №148/26.10.2017 по дело №4942/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * трансформация на правото на ползване в право на собственост