Ключови фрази
обезщетение за забава

ГКРешение №230/24.07.2012 по дело №978/2010Задатък * претърпени загуби * неизпълнение * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за забава * правна квалификация
ТКРешение №77/26.07.2013 по дело №936/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * договор за строителство
ГКРешение №412/30.07.2010 по дело №1349/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №335/31.05.2010 по дело №840/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * пропуснати ползи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ТКРешение №227/07.01.2015 по дело №2482/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * обезщетение за забава * прекратяване на договор за наем * изтичане на срок * държане * правна квалификация * договорно основание
ГКРешение №72/29.07.2013 по дело №402/2012Договор за заем * неоснователно обогатяване * начална липса на основание * обезщетение за забава
ТКРешение №27/09.09.2010 по дело №419/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * обезщетение за забава * разсрочено плащане
ГКРешение №707/13.07.2011 по дело №1787/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава * възражение за прихващане
ГКРешение №1012/29.04.2010 по дело №3446/2008образование * постоянно пребиваване * забава * обезщетение за забава * такси за обучение на чуждестранни граждани *
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №1513/2011Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * обезщетение за забава * трудово възнаграждение
ТКРешение №59/10.05.2016 по дело №623/2015Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * лихва * обезщетение за забава * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №305/29.10.2012 по дело №1440/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * допълнително споразумение * обезщетение за забава
ГКРешение №269/18.10.2013 по дело №1282/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * обезщетение за забава
ГКРешение №300/23.07.2012 по дело №1366/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * договор за поръчка * отчетна сделка * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане * възражение за прихващане
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
ГКРешение №311/20.01.2014 по дело №507/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за забава * покана
ГКОпределение №363/30.06.2009 по дело №374/2009претенции по сметки * обезщетение за забава * съсобственост * нередовност на исковата молба
ТКРешение №207/15.01.2016 по дело №3234/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за забава * законна лихва
ГКРешение №363/17.10.2012 по дело №1448/2011Непозволено увреждане * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * доказателствена сила на протокол за ПТП
ТКРешение №149/29.12.2015 по дело №1260/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обем на гражданската отговорност на застраховател * обезщетение за забава
ГКРешение №235/04.06.2010 по дело №176/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за вреди * пропуснати ползи * обезщетение за забава * спиране на изпълнение на съдебно решение * предаване на владение * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №640/04.10.2010 по дело №920/2009Неоснователно обогатяване * непозволено увреждане * обезщетение за забава * изпълнително производство
ГКРешение №188/06.06.2011 по дело №1508/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ГКРешение №449/26.10.2011 по дело №1629/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * лихва * забава * начален момент на забава
ГКРешение №217/25.07.2013 по дело №1038/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди * трудова злополука * изискуемост на вземането * обезщетение за забава * момент на настъпване на вреди
ГКРешение №69/01.04.2014 по дело №3958/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за забава
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №311/20.06.2011 по дело №1126/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * обезщетение за имуществени вреди * отпаднало основание
ГКРешение №372/29.03.2013 по дело №127/2012Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обезщетение за забава * частен съдебен изпълнител
ТКРешение №100/13.11.2009 по дело №92/2009обезщетение за имуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * претърпени загуби * пропуснати ползи * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за забава
ГКРешение №330/17.11.2014 по дело №2780/2014Иск за обезщетение * прекратяване на служебно правоотношение * държавен служител * правоприемство * обезщетение при придобиване право на пенсия * обезщетение за забава
ГКРешение №248/19.06.2015 по дело №163/2015Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * забава * нищожност-невъзможен предмет * обезщетение за забава * неоснователно обогатяване * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №437/01.07.2010 по дело №1333/2009заплащане на некомпенсиран труд * обезщетение за забава * военнослужещ * допълнително възнаграждение
ГКРешение №617/28.12.2010 по дело №1059/2009Договор за заем * обезщетение за забава * неизпълнение на договорни отношения * възобновяване на производството по делото * възражение за изтекла давност
ГКРешение №365/08.07.2010 по дело №939/2009Договор за наем на вещи * наем * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обезщетение за пропуснати ползи * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №290/11.11.2011 по дело №1503/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за забава * наем
ГКРешение №14/07.03.2014 по дело №3783/2013Иск за лихва * покана * обезщетение за забава * отчуждаване
ГКРешение №176/16.07.2014 по дело №5924/2013Договор за дружество * обезщетение за забава
ТКРешение №153/09.10.2015 по дело №2304/2014Иск за законна лихва * обезщетение за забава * договор за изработка * давностен срок
ГКРешение №355/12.12.2014 по дело №2730/2014Иск за лихва * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * вреди от престъпление
ГКРешение №520/05.01.2012 по дело №178/2011Акт за начет * обезщетение за забава * конституиране на страни * ненадлежна страна * правен интерес
ГКРешение №547/23.07.2010 по дело №1025/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за покупко-продажба * правоприемство * деликтна отговорност * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №209/22.06.2015 по дело №4117/2013Отговорност на управителя и контрольора * обезщетение за забава * начален момент на забава
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №118/08.06.2016 по дело №729/2015Иск за законна лихва * договор за новация * обезщетение за забава
ТКРешение №128/25.06.2013 по дело №396/2012Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * застрахователно обезщетение * обезщетение за забава
ГКРешение №505/16.11.2011 по дело №1590/2010Договор за заем * обезщетение за забава * погасителна давност * отвод * отвод
ГКРешение №68/11.03.2010 по дело №4290/2008Недостатъци, отклонение, разваляне * доказателства * скрити недостатъци * обезщетение за забава * договор за изработка
ГКРешение №441/08.07.2010 по дело №682/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съществуване на трудово правоотношение * обезщетение за вреди * обезщетение за забава * трудова злополука * непозволено увреждане * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №319/30.11.2011 по дело №129/2011Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * обезщетение за забава * мним представител
ГКРешение №248/29.07.2013 по дело №1062/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * обезщетение за ползване * нищожност на договор за учредяване право на строеж * отпаднало основание * начална липса на основание
ТКРешение №103/11.07.2014 по дело №2334/2013Иск за плащане на цена * обезщетение за забава * обективно съединяване на искове * фактура * данъчен кредит * договор за покупко-продажба
ГКРешение №76/10.02.2011 по дело №648/2010Договор за дружество * обезщетение за забава * прекратяване на договор за гражданско дружество
ГКРешение №448/13.09.2010 по дело №699/2009обезщетение за извънреден труд * обезщетение за забава * военнослужещ
ГКРешение №350/30.10.2013 по дело №1474/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за забава * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №97/22.03.2011 по дело №417/2010Договор за заем * обезщетение за забава * доказателствена тежест * обяснения на страната * доказателства
ГКРешение №69/01.04.2014 по дело №3955/2013Частна касационна жалба * обезщетение за забава
ГКРешение №398/2013/06.08.2014 по дело №1933/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обедняване
ТКРешение №176/10.02.2016 по дело №2621/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * запис на заповед * обезщетение за забава * падеж на запис на заповед
ГКРешение №391/2014/25.06.2015 по дело №3519/2014Иск за съществуване на вземането * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * предварителен договор * заповед за изпълнение * установяване на вземане
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №394/19.12.2013 по дело №1376/2012Непозволено увреждане * установяване на престъпно обстоятелство * неимуществени вреди от ПТП * имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * инцидентен установителен иск * обезщетение за забава
ТКРешение №75/16.07.2015 по дело №519/2014Застрахователно обезщетение * обезщетение за забава * законна лихва * Обезсилване на решение
ГКРешение №493/18.06.2010 по дело №538/2010Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за забава * трудово възнаграждение
ГКРешение №630/04.11.2010 по дело №461/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * съдебна спогодба * съсобственост
ТКРешение №24/21.06.2016 по дело №1526/2014Иск за съществуване на вземането * обезщетение за забава * риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ
ГКРешение №847/14.01.2011 по дело №1558/2009Иск за обезщетение при уволнение на други основания * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * обезщетение за забава * право на пенсия
ГКРешение №343/30.09.2011 по дело №1260/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * имуществени вреди от ПТП * делинквент * имуществени вреди от ПТП
ГКРешение №147/16.07.2013 по дело №1372/2012Неустойка * лихва * забава * обезщетение за забава * намаляване на неустойката
ГКРешение №932/28.01.2010 по дело №5093/2008Негаторен иск * обезщетение за забава * узаконяване на строеж * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №373/19.10.2012 по дело №672/2012Обучение на чужди граждани * образование * такси за обучение на чуждестранни граждани * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава
ГКРешение №507/22.01.2013 по дело №1557/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * обезщетение за забава * право на ползване * погасителна давност
ГКРешение №758/18.04.2011 по дело №199/2010обезщетение за извънреден труд * обезщетение за забава * военнослужещ
ГКРешение №182/13.06.2011 по дело №160/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * право на ползване * съсобственост * обезщетение за забава * доказателства
ТКРешение №86/10.07.2012 по дело №467/2011застраховка "автокаско" * начален момент на забава * Плащане на застрахователно обезщетение или сума * обезщетение за забава * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №314/17.05.2010 по дело №638/2009Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение при командировка * обезщетение за забава
ГКРешение №263/30.09.2014 по дело №649/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * преобразуване * обезщетение за забава * правоприемство
ГКРешение №218/12.07.2011 по дело №804/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за забава * добиви от вещ * пропуснати ползи * наем
ГКРешение №218/05.07.2011 по дело №775/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за забава
ГКРешение №328/11.11.2011 по дело №388/2010Неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава
ГКРешение №343/28.05.2010 по дело №799/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за забава * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * отмяна на уволнение
ГКРешение №334/20.12.2011 по дело №1096/2010Изпълнение при множество задължения * военнослужещ * право на пенсия * обезщетение за забава *
ГКРешение №500/15.11.2010 по дело №4591/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * писмени доказателства * обезщетение за забава * начало на давностен срок * погасителна давност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №197/18.02.2014 по дело №666/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за забава * изпадане на застраховател в забава
ГКРешение №412/05.02.2014 по дело №2190/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * обезщетение за забава * правна квалификация
ГКРешение №370/28.07.2010 по дело №949/2009освобождаване от кадрова военна служба * обезщетение за неизползван годишен отпуск * допълнително възнаграждение * трудов стаж * обезщетение за забава
ТКРешение №44/02.06.2015 по дело №775/2014Застрахователно обезщетение * обезщетение за забава
ГКРешение №811/2010/25.02.2011 по дело №1681/2009Иск за законна лихва * образование * докторантура * обезщетение за забава
ГКРешение №295/13.11.2012 по дело №97/2012Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * обезщетение за забава * погасителна давност
ГКРешение №145/21.07.2014 по дело №4726/2013Неоснователно обогатяване * неустойка * обезщетение за забава * начална липса на основание * нищожност на споразумение * доклад по делото
ТКРешение №72/30.04.2009 по дело №475/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * изпадане на застраховател в забава * обезщетение за забава
ГКРешение №38/23.02.2011 по дело №276/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за забава * обезщетение за оставане без работа * погасителна давност
ТКРешение №113/31.07.2015 по дело №929/2014Неоснователно обогатяване * задатък * обезщетение за забава * разваляне на предварителен договор * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №652/25.10.2010 по дело №1821/2009Искове при неизпълнение по КТД * неизплатено допълнително трудово възнаграждение * обезщетение за забава * колективен трудов договор
ТКОпределение №527/21.10.2016 по дело №1806/2016Частна касационна жалба * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за забава
ТКОпределение №491/14.11.2016 по дело №1974/2016Частна касационна жалба * обезщетение за забава * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * частичен иск
ГКРешение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * необходими разноски * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * договор за продажба * търг * разваляне на договор * обезщетение за забава
ТКРешение №180/12.02.2018 по дело №2514/2016Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * задължения на въззивния съд
ТКРешение №90/12.07.2018 по дело №997/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за забава * законна лихва * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №253/07.08.2018 по дело №2382/2017Иск за законна лихва * обезщетение за забава
ТКРешение №31/05.06.2019 по дело №2847/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * безвъзмездна финансова помощ * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение за забава
ТКРешение №154/15.01.2020 по дело №1641/2016Застрахователно обезщетение * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ТКРешение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018Пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя * обезщетение за забава
ТКРешение №185/14.04.2020 по дело №3224/2018Иск за плащане на цена * обезщетение за забава * фактура