Ключови фрази
давностен срок

НКРешение №340/01.07.2010 по дело №271/2010Убийство в състояние на силно раздразнение * незавършена процедура по чл. 239а НПК * продължителност на разследване * постановление за прекратяване на наказателното производство * процедура по глава двадесет и шеста (отм.) НПК * давностен срок * липса на мотиви * установяване на самоличността на защитени свидетели * необсъждане на доказателства * протокол за оглед на местопроизшествие * анализ на доказателствена съвкупност * указания на касационната инстанция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * съществени процесуални нарушения * разумен срок на наказателния процес
ГКРешение №369/24.10.2012 по дело №1070/2011Неустойка * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * забрана за конкурентна дейност * допълнително материално стимулиране * давностен срок
ГКРешение №15/27.02.2013 по дело №736/2010отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * давностен срок
ГКРешение №235/01.07.2013 по дело №1194/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * възражение за изтекла давност * давностен срок * изискуемост на вземането
ГКРешение №223/31.10.2011 по дело №1317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * давностен срок * придобивна давност * доказателствена тежест
ТКРешение №135/08.10.2014 по дело №4047/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * давностен срок * възражение за погасителна давност * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №185/29.05.2014 по дело №5196/2013Прекратяване на осиновяването * развод * давностен срок * недопустимост на иск
ГКРешение №231/18.10.2013 по дело №1376/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * давностен срок
ГКРешение №318/14.07.2011 по дело №182/2010Договор за заем * давностен срок
ГКРешение №284/01.12.2015 по дело №4732/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност * давностен срок
ГКРешение №540/20.12.2011 по дело №110/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение * давностен срок * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника * нищожност на договор
НКРешение №173/03.05.2010 по дело №743/2009давностен срок * кражба в големи размери
ГКРешение №13/07.04.2011 по дело №1451/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * давностен срок * обективна отговорност за вреди от вещи
ГКРешение №271/05.11.2013 по дело №1532/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * давностен срок * деликтна отговорност
ТКРешение №93/24.06.2015 по дело №65/2014Възнаграждение * договор за изработка * периодични плащания * давностен срок
ГКРешение №401/18.12.2013 по дело №3552/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * давностен срок * спиране на давност * упражняване на родителски права * интерес на детето
НКРешение №54/27.01.2010 по дело №691/2009Обида и квалифицирана обида * клевета * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * отмяна на разпореждане за прекратяване на наказателно производство * давностен срок
ТКРешение №153/09.10.2015 по дело №2304/2014Иск за законна лихва * обезщетение за забава * договор за изработка * давностен срок
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ГКРешение №48/25.03.2016 по дело №3944/2015Двустранна реституция * разваляне на договор по съдебен ред * давностен срок * възражение за изтекла давност * служебно начало * договор за покупко-продажба
ГКРешение №623/01.12.2010 по дело №1744/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * адвокатско възнаграждение * давностен срок * погасителна давност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
НКРешение №475/23.11.2009 по дело №383/2009Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * давностен срок * пробационни мерки
ГКРешение №167/30.07.2014 по дело №6368/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * дисциплинарно наказание * преклузивен срок * давностен срок
ТКРешение №209/02.02.2016 по дело №1248/2013Иск за оспорване на вземането * давностен срок * изпълнително производство
ГКРешение №261/12.07.2011 по дело №795/2010Договор за заем * периодични плащания * давностен срок
НКРешение №245/15.07.2009 по дело №37/2009Лека телесна повреда * умисъл * идеална съвкупност * давностен срок
ТКРешение №82/02.06.2015 по дело №1799/2014Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * давностен срок * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №57/06.03.2015 по дело №2584/2014Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * недействителност на трудов договор * прогласяване на недействителност * недействителни клаузи * давностен срок * срокове при трудови спорове * допълнително споразумение
ГКРешение №441/01.02.2016 по дело №2626/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * давностен срок
ТКРешение №30/11.08.2014 по дело №1017/2012Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * давностен срок * преклузивен срок * неизпълнение на договорни отношения * възражение за прихващане
ГКРешение №176/12.07.2012 по дело №29/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за работа при удължено работно време * удължаване на работното време * компенсация * давностен срок * трансформация
ТКРешение №147/12.11.2014 по дело №3708/2013Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * суброгация * суброгационен иск * давностен срок * начало на давностен срок
ГКРешение №258/06.11.2015 по дело №1152/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * дисциплинарна отговорност * давност * давностен срок
ГКРешение №333/07.03.2016 по дело №1373/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно нарушение * давностен срок
ГКРешение №235/21.09.2012 по дело №1762/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * давностен срок
ГКРешение №476/27.07.2010 по дело №198/2009Ревандикационен иск * право на строеж * давностен срок * преклузивен срок * погасителна давност * преклузия * трансформация на правото на строеж в право на собственост * конкуренция на права
ТКРешение №12/02.06.2016 по дело №3788/2014Иск за неоснователно обогатяване * давностен срок * менителничен иск
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №292/14.07.2011 по дело №1220/2010Отменителен иск * давностен срок * погасителна давност * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №360/27.01.2016 по дело №3389/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * давностен срок
ТКРешение №23/12.09.2013 по дело №752/2011Плащания от Гаранционен фонд * отговорност на Гаранционен фонд * обезщетение за неимуществени вреди * давностен срок * вреди от ексцес
ГКРешение №400/02.11.2011 по дело №1646/2010обявяване на смърт * доказателства * давностен срок
ТКРешение №53/10.08.2012 по дело №455/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * давностен срок * вреди от ексцес
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ТКРешение №66/22.06.2015 по дело №269/2014Неустойка * неустойка за забава * давностен срок
ТКРешение №69/05.07.2016 по дело №81/2015Иск за съществуване на вземането * давностен срок * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * каузално правоотношение
ГКРешение №166/03.01.2017 по дело №209/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * регулационен план * договор за покупко-продажба * давностен срок
ГКРешение №139/2016/16.01.2017 по дело №2165/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * държане * давностен срок
ГКРешение №43/20.06.2017 по дело №2707/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * давностен срок * прекъсване на давност
НКРешение №278/01.12.2017 по дело №960/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * Реабилитации * давностен срок * предпоставки за условно осъждане
ГКРешение №23/24.04.2018 по дело №1093/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * давностен срок * Делба * публична продан * съсобственост * намерение за своене
НКРешение №102/27.04.2018 по дело №316/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * давностен срок
ТКРешение №73/30.05.2019 по дело №1608/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * давностен срок * възражение за погасителна давност * лихва
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
НКРешение №184/21.11.2019 по дело №801/2019Телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната отбрана * давностен срок * давност за наказателно преследване
НКРешение №247/13.01.2020 по дело №818/2019Хулиганство, представляващо опасен рецидив * УБДХ * дребно хулиганство * давностен срок * хулиганство