Ключови фрази
отказ от иск

ГКОпределение №652/01.12.2015 по дело №5364/2015Частна касационна жалба * отказ от иск * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ТКОпределение №826/24.10.2011 по дело №229/2010отказ от иск * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ТКОпределение №66/01.03.2016 по дело №2166/2015Обезсилване на решение * отказ от иск
ТКОпределение №729/01.08.2012 по дело №268/2012Частна касационна жалба * произнасяне по непредявен иск * отказ от иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №843/17.11.2014 по дело №6176/2014Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отказ от иск * Иск за обещетение на вреди * застраховка "гражданска отговорност"
ТКОпределение №810/17.10.2011 по дело №650/2011Частна жалба * отказ от иск * Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * активна легитимация на ищец
ТКОпределение №832/28.09.2012 по дело №153/2012Частна касационна жалба * отказ от иск * оттегляне на иск * съдебни разноски
ТКОпределение №129/29.04.2015 по дело №382/2015Неустойка * отказ от иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ТКОпределение №190/23.06.2015 по дело №1329/2015Застрахователно обезщетение * отказ от иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №184/17.11.2015 по дело №239/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * отказ от иск
ГКОпределение №277/14.05.2014 по дело №2432/2014Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отказ от иск * оттегляне на иск
ГКРешение №196/20.06.2013 по дело №787/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * отказ от иск
ГКОпределение №626/20.08.2012 по дело №275/2010съдебни разноски * отказ от иск * непозволено увреждане * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №отказ от268/05.10.2015 по дело №1933/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * отказ от иск
ГКОпределение №209/14.03.2012 по дело №15/2012изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * Оспорване на бащинство * отказ от иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №505/17.07.2013 по дело №2693/2013Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * отказ от иск
ТКОпределение №804/07.12.2012 по дело №644/2012Частна касационна жалба * отказ от иск * оттегляне на отказ от иск
ГКОпределение №696/20.12.2012 по дело №403/2012съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отказ от иск * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №268/11.04.2013 по дело №1479/2013Частна касационна жалба * отказ от иск * освобождаване от внасяне на държавна такса * разноски при прекратяване на делото
ГКРешение №76/30.06.2016 по дело №5629/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * отказ от иск
ГКОпределение №393/10.08.2016 по дело №3278/2016Частна касационна жалба * отказ от иск * признание на иска
ГКОпределение №249/10.07.2017 по дело №2116/2017Частна касационна жалба * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №149/06.11.2017 по дело №151/2017Нищожност * отказ от иск
ГКОпределение №52/26.03.2018 по дело №788/2018Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * отказ от иск
ТКРешение №75/18.06.2018 по дело №192/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * отказ от иск
ТКРешение №252/19.06.2018 по дело №509/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №59/19.06.2018 по дело №142/2018Отмяна на влязло в сила решение * отказ от иск * представителна власт * нови факти и доказателства
ТКРешение №190/19.06.2018 по дело №350/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №74/19.06.2018 по дело №290/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №192/19.06.2018 по дело №368/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * представителна власт * отказ от иск
ТКОпределение №284/22.06.2018 по дело №1602/2018Частна касационна жалба * отказ от иск * злоупотреба с права * представителна власт * процесуални действия на страните * Очевидна неправилност
ГКРешение №17/24.04.2019 по дело №957/2018Отменителен иск * Обезсилване на решение * непозволено увреждане * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №110/18.07.2019 по дело №2029/2018Отговорност на членовете на управителните органи * отказ от иск * вредоносен резултат