Ключови фрази
частичен иск

ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ТКРешение №121/16.11.2011 по дело №601/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * липса на правен интерес * преклузивен срок * частичен иск
ТКРешение №42/25.06.2012 по дело №171/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * погасителна давност * частичен иск * щети причинени от пътно-транспортно проишествие
ТКРешение №160/17.12.2012 по дело №808/2011Плащане на застрахователното обезщетение * прекъсване на давност * частичен иск * възражение за прихващане
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №170/28.12.2015 по дело №541/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Договор за превоз на пътници * недопустим съдебен акт * частичен иск * предмет на делото
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ГКРешение №35/27.02.2015 по дело №6594/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * частичен иск * приращение
ТКРешение №89/11.07.2011 по дело №716/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №338/04.06.2012 по дело №275/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * частичен иск * цена на иска * родова подсъдност
ТКРешение №48/28.05.2015 по дело №567/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * изменение на иска
ТКРешение №179/12.01.2016 по дело №353/2014Договор за заем * инцидентен установителен иск * прогласяване на нищожност * представителна власт * частичен иск * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №286/19.05.2014 по дело №2591/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * частичен иск
ГКРешение №127/24.04.2012 по дело №1092/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * частичен иск * държавна такса
ГКОпределение №554/29.09.2009 по дело №433/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * частичен иск * частично обезпечение на иск * изменение на иска
ТКРешение №9/07.03.2011 по дело №406/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * частичен иск * погасителна давност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №63/28.05.2010 по дело №637/2009застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * изменение на иска * погасителна давност * частичен иск
ТКРешение №139/01.07.2013 по дело №204/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * частичен иск * подведомственост
ТКРешение №610/09.12.2008 по дело №391/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * прекъсване на давност
ТКРешение №173/12.01.2011 по дело №901/2009Установителен иск * частичен иск * доказателствена тежест * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена сила на протокол за птп
ГКРешение №275/06.01.2016 по дело №2042/2015Непозволено увреждане * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №23/15.01.2016 по дело №5947/2015Частна касационна жалба * частичен иск * цена на иска
ГКОпределение №7/14.01.2016 по дело №4242/2015Частна касационна жалба * частичен иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неимуществени вреди
ТКРешение №117/02.11.2015 по дело №730/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №836/17.12.2013 по дело №4812/2013недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * частичен иск
ТКРешение №33/25.03.2013 по дело №140/2012Възнаграждение на търговския посредник * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ГКРешение №104/13.03.2012 по дело №1745/2010прекомерност на неустойка * частичен иск * сила на пресъдено нещо * преклузия * Договор за заем * нищожност-накърняване на добрите нрави
ТКОпределение №159/01.03.2012 по дело №99/2012Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * частичен иск
ГКРешение №154/24.08.2016 по дело №3848/2015Неустойка * отпаднало основание * разваляне на предварителен договор * сила на пресъдено нещо * частичен иск * възражение за изтекла давност * неоснователно обогатяване