Ключови фрази
обезпечителни мерки

ГКОпределение №436/11.12.2008 по дело №2099/2008обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №237/26.03.2014 по дело №1684/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №372/13.06.2013 по дело №3334/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №516/30.07.2013 по дело №3999/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * Негаторен иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ТКРешение №200/22.12.2014 по дело №4529/2013Банкова гаранция * обезпечително производство * погасителна давност * обезпечителни мерки * прекъсване на давност * спиране на давност
ГКОпределение №323/25.05.2010 по дело №252/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * несеквестируемост
ГКОпределение №447/21.09.2012 по дело №463/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * несеквестируемост * обезпечителни мерки
ГКОпределение №412/13.07.2009 по дело №1092/2008обезпечителни мерки * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * обезпечение пред съд * обезсилване на обезпечителна заповед
ГКОпределение №147/04.03.2013 по дело №1559/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №363/01.07.2009 по дело №199/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКОпределение №63/10.02.2009 по дело №12/2009обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * правен интерес * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №747/20.11.2015 по дело №4661/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №686/30.11.2009 по дело №656/2009предпоставки за допускане на обезпечение * спиране на изпълнение на съдебно решение * иск за неоснователно обогатяване * обезпечителни мерки
ГКОпределение №448/23.12.2008 по дело №2019/2008произнасяне по непредявен иск * ревандикационен иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №3/12.01.2009 по дело №1321/2008обезпечение на предявен иск * обезпечителна нужда * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКОпределение №516/24.11.2015 по дело №5016/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * възбрана
ГКОпределение №319/10.06.2009 по дело №287/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * недопустимост на обезпечението * Задатък * обезпечителни мерки
ГКОпределение №388/28.05.2012 по дело №290/2012обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * несеквестируемост * възбрана
ГКОпределение №28/21.01.2014 по дело №40/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №382/23.09.2009 по дело №311/2009обезпечение на предявен иск * установителен иск * обезпечителни мерки
ТКОпределение №470/22.12.2008 по дело №479/2008обезпечителни мерки
ГКОпределение №748/30.12.2009 по дело №691/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * писмени доказателства
ГКОпределение №778/28.10.2014 по дело №5570/2014Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ГКОпределение №228/22.03.2012 по дело №81/2012обезпечителни мерки * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * симулация
ГКОпределение №293/05.06.2009 по дело №245/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * Отмяна на нотариален акт * обезпечителни мерки * писмени доказателства * обезпечение пред съд * разваляне на договор
ГКОпределение №787/31.10.2014 по дело №4678/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №426/07.07.2011 по дело №329/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №110/14.06.2013 по дело №93/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезпечителни мерки * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКРешение №286/09.08.2010 по дело №1206/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възбрана * нищожност на договор за продажба * принудително изпълнение * ограничено запрещение * отмяна на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКОпределение №515/24.11.2015 по дело №5015/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №554/29.09.2009 по дело №433/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * частичен иск * частично обезпечение на иск * изменение на иска
ГКОпределение №748/20.11.2015 по дело №4660/2015Частна касационна жалба * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №775/28.10.2014 по дело №5347/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * продължаване на срок
ГКОпределение №518/20.09.2010 по дело №345/2010обезпечение на предявен иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №429/22.07.2009 по дело №103/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №287/09.04.2012 по дело №205/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №900/01.12.2014 по дело №5974/2014Частна жалба * обезпечаване на предявен иск * обезпечителни мерки * възбрана * държавна такса * възстановяване на срокове * нередовност на частна жалба
ГКРешение №6/04.02.2016 по дело №3860/2015Ревандикационен иск * обезпечаване на предявен иск * представителство на търговец * вписване възбрана * търговско дружество * обезпечителни мерки
ГКОпределение №381/17.09.2009 по дело №352/2009делба * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №484/29.07.2011 по дело №306/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №516/22.10.2012 по дело №526/2012заличаване на възбрана * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * Отмяна на обезпечение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №562/29.12.2009 по дело №443/2009обезпечителни мерки
ГКОпределение №848/20.12.2012 по дело №756/2012обезпечителни мерки
Определение №531/29.11.2010 по дело №обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №460/30.07.2009 по дело №408/2009обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * обезпечение на предявен иск * разваляне на договор
ГКОпределение №609/12.11.2009 по дело №496/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда
ТКРешение №101/05.08.2013 по дело №1029/2012Обезщетение за вреди * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №215/21.04.2010 по дело №165/2010обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №435/21.11.2008 по дело №1319/2008предпоставки за допускане на обезпечение * спиране на изпълнение на съдебно решение * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ГКОпределение №399/21.06.2013 по дело №3469/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ТКРешение №63/30.11.2016 по дело №1512/2014Обезщетение за вреди * пропуснати ползи * нищожност * обезпечителни мерки * липса на мотиви * очевидна фактическа грешка * непозволено увреждане * деликтна отговорност * авторско право
ГКОпределение №188/10.11.2017 по дело №4017/2017Частна касационна жалба * обезпечителни мерки * обезпечаване на предявен иск * принудително изпълнение
ТКОпределение №608/08.11.2018 по дело №2175/2018Частна касационна жалба * обезпечителни мерки * попълване масата на несъстоятелността