Ключови фрази
спиране на давност

ТКРешение №200/22.12.2014 по дело №4529/2013Банкова гаранция * обезпечително производство * погасителна давност * обезпечителни мерки * прекъсване на давност * спиране на давност
ГКРешение №388/20.12.2012 по дело №234/2012Ревандикационен иск * давностно владение * спиране на давност
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №401/18.12.2013 по дело №3552/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * давностен срок * спиране на давност * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ТКРешение №173/28.10.2010 по дело №1095/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * топлинна енергия * договор за услуга * спиране на давност
ГКРешение №610/30.09.2010 по дело №888/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * спиране на давност * погасителна давност
ТКРешение №48/28.05.2015 по дело №567/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * изменение на иска
ГКОпределение №354/04.07.2012 по дело №224/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №520/01.02.2011 по дело №955/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * делба * спиране на давност * съсобственост * добросъвестно владение
ГКРешение №484/15.07.2010 по дело №1005/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * реституция * предварителен договор * одържавени недвижими имоти * земеделски земи
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ТКРешение №232/02.05.2012 по дело №782/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекъсване на давност * трето лице-помагач * спиране на давност
ТКРешение №610/09.12.2008 по дело №391/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ТКРешение №182/17.11.2010 по дело №76/2010Иск за плащане на цена * погасителна давност * спиране на давност * пощенско клеймо
ГКРешение №401/12.01.2012 по дело №895/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №57/04.03.2010 по дело №17/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * начало на давностен срок * прекъсване на давност * погасителна давност * спиране на давност
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКРешение №379/24.10.2012 по дело №1110/2011Делба на наследство * съсобственост * насрещен иск * определяне на квоти * придобивна давност * спиране на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №87/15.07.2016 по дело №4451/2015Делба * възстановяване на запазена част * спиране на давност * ограничено запрещение * погасителна давност * експертиза * необоснованост
ТКРешение №347/27.02.2019 по дело №687/2018Предявяване на установителен иск * спиране на давност * Откриване на производство по несъстоятелност
ГКРешение №173/06.03.2019 по дело №22/2018Непозволено увреждане * правомощия на въззивната инстанция * спиране на давност * граждански иск в наказателното производство * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ТКРешение №28/24.07.2019 по дело №1795/2018Предявяване на установителен иск * Възнаграждение * синдик * несъстоятелност * спиране на давност * разноски-несъстоятелност
ГКРешение №148/21.10.2019 по дело №2160/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * частичен иск * давност * спиране на давност