Ключови фрази
възражение за изтекла давност

ГКРешение №186/19.06.2013 по дело №927/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * разписка * възражение за изтекла давност
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №235/01.07.2013 по дело №1194/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * възражение за изтекла давност * давностен срок * изискуемост на вземането
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКРешение №119/12.07.2013 по дело №675/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * пропуснати ползи * професионално заболяване * възражение за изтекла давност
ГКРешение №257/24.09.2013 по дело №7/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * възражение за изтекла давност * правна помощ * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №191/20.05.2015 по дело №6686/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * възражение за изтекла давност * незаконно обвинение
ГКРешение №53/19.02.2014 по дело №4041/2013Делба * преклузивен срок * възражение за изтекла давност
ГКРешение №617/28.12.2010 по дело №1059/2009Договор за заем * обезщетение за забава * неизпълнение на договорни отношения * възобновяване на производството по делото * възражение за изтекла давност
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №48/25.03.2016 по дело №3944/2015Двустранна реституция * разваляне на договор по съдебен ред * давностен срок * възражение за изтекла давност * служебно начало * договор за покупко-продажба
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №406/02.12.2014 по дело №1364/2014Професионална подготовка * обезщетение за неизпълнение * възражение за изтекла давност * активна процесуална легитимация * възстановяване разходи за обучение * правоприемство
ГКРешение №31/05.02.2014 по дело №3925/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * възражение за изтекла давност * форма и момент на прекратяване на трудовия договор
ГКРешение №487/14.01.2013 по дело №461/2012Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * погасителна давност
ГКРешение №232/06.11.2015 по дело №2175/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * лихва * начален момент на забава * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №423/10.11.2011 по дело №1481/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * давностно владение * придаване на части към недвижим имот * възражение за изтекла давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №149/08.07.2016 по дело №549/2015Ревандикационен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * процесуален субституент
ГКРешение №154/24.08.2016 по дело №3848/2015Неустойка * отпаднало основание * разваляне на предварителен договор * сила на пресъдено нещо * частичен иск * възражение за изтекла давност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №177/28.03.2017 по дело №890/2016Възстановяване на запазена част * възражение за изтекла давност * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №52/13.06.2017 по дело №60103/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * възражение за изтекла давност * договор за лизинг
ГКРешение №109/27.06.2017 по дело №3973/2016Делба * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност * Делба на наследство * намерение за своене
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №132/21.03.2018 по дело №272/2017Делба на наследство * частен документ * завет * земеделски земи * възражение за изтекла давност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №82/22.08.2018 по дело №1554/2017Делба на наследство * дворищнорегулационен план * възражение за изтекла давност * реална част * наследствено правоприемство * прекъсване на давност
ГКРешение №107/29.10.2018 по дело №3628/2017Делба * право на строеж * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №170/29.11.2018 по дело №3957/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * възражение за изтекла давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №118/21.12.2018 по дело №4415/2017Ревандикационен иск * реституция * одържавени недвижими имоти * предпоставки * право на строеж върху държавна земя * възражение за изтекла давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя