Ключови фрази
вещо лице

ГКРешение №191/06.08.2012 по дело №1175/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №267/04.03.2014 по дело №30/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * експертиза * вещо лице * служебно начало
ГКРешение №97/28.06.2016 по дело №444/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №248/16.11.2015 по дело №1271/2015Отмяна на запрещението * вещо лице * съдебно-психиатрична експертиза * ограничено запрещение * пълно запрещение
ГКОпределение №427/02.08.2012 по дело №300/2012допустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * вещо лице * оспорване на заключението на вещо лице * оспорване на произход
ГКРешение №21/30.01.2014 по дело №5451/2013Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * вещо лице * експертиза
ГКРешение №291/05.07.2011 по дело №376/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * допълнителна и комплексна експертизи * вещо лице * давностно владение
ГКРешение №57/08.05.2014 по дело №7493/2013Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * доказателства * вещо лице
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №58/13.02.2012 по дело №408/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * вещо лице * допълнителна и комплексна експертизи * експертиза
ГКРешение №214/08.07.2011 по дело №1822/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * вещо лице * надлежно уведомяване
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №133/04.04.2012 по дело №1243/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за аренда * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * вещо лице
ГКРешение №188/15.09.2014 по дело №5563/2013Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * вещо лице * придобиване по време на брака * съдебно-икономическа експертиза
ГКРешение №324/13.07.2011 по дело №378/2009Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на нотариален акт * вещо лице * доказателства * графологическа експертиза
ГКРешение №219/15.10.2015 по дело №1896/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вещо лице * причинно-следствена връзка * топлинна енергия * свидетелски показания
ГКРешение №633/19.10.2010 по дело №1312/2009вещо лице * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * неизплатено възнаграждение * *
ГКРешение №96/27.06.2016 по дело №4487/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * реална част * косвен съдебен контрол * отчуждаване
ГКРешение №57/06.07.2016 по дело №5932/2015Ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * ревандикационен иск * договор за замяна
ГКРешение №35/30.04.2018 по дело №872/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възстановяване в стари реални граници * вещо лице * експертиза