Ключови фрази
особен представител

ГКРешение №115/08.10.2015 по дело №1708/2015Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * особен представител * необходимо другарство
ГКОпределение №257/18.04.2013 по дело №12/2013особен представител * делба * оттегляне на иск * представителна власт
ГКОпределение №547/28.09.2011 по дело №407/2011Оспорване на бащинство * указания на съда * особен представител * съдебни разноски
ГКОпределение №681/18.12.2015 по дело №5778/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * особен представител * Делба
ГКОпределение №645/27.11.2015 по дело №5638/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител * Делба
ГКРешение №313/07.10.2011 по дело №15/2010установителен иск * Ревандикационен иск * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * особен представител
ГКОпределение №155/02.06.2016 по дело №2016/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител
ГКОпределение №147/31.05.2016 по дело №1494/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * процесуално представителство
ТКОпределение №526/15.10.2009 по дело №443/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * особен представител * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №671/21.11.2011 по дело №542/2011връчване на съдебни книжа * прекратяване на производството по делото * особен представител * съдебни разноски
ТКОпределение №882/13.12.2011 по дело №795/2011Частна касационна жалба * особен представител * адвокатско възнаграждение * изменение на решението в частта за разноските
ТКОпределение №363/19.05.2010 по дело №385/2010особен представител * нередовност на въззивна жалба * внасяне на държавна такса
ГКОпределение №35/12.01.2011 по дело №681/2010особен представител * връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове
ТКОпределение №15/12.01.2010 по дело №6/2010особен представител * съдебни разноски * държавна такса
ГКРешение №192/06.07.2012 по дело №40/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * нередовно призоваване * връчване на съдебни книжа * особен представител
ГКОпределение №211/01.04.2013 по дело №11/2013прекратяване на производството по делото * особен представител * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №733/25.11.2013 по дело №4758/2013Частна касационна жалба * особен представител * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №37/31.01.2014 по дело №5164/2013Развод поради разстройство на брака * особен представител * Възнаграждение
ТКОпределение №418/15.07.2009 по дело №397/2009топлинна енергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * особен представител * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №156/05.07.2016 по дело №5972/2015Ревандикационен иск * надлежна страна * встъпване на трето лице * недопустимост на решение * представителна власт * особен представител * представителство на търговец
ГКОпределение №401/23.08.2016 по дело №2420/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за гледане и издръжка * цена на иска
ГКРешение №173/04.10.2016 по дело №1988/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * връчване на съдебни книжа * особен представител
ГКОпределение №240/29.11.2016 по дело №4328/2016Частна касационна жалба * Делба * особен представител * разноски * процесуален ред
ГКРешение №8/06.03.2017 по дело №4957/2016Отмяна на влязло в сила решение * особен представител * връчване на съдебни книжа * отмяна-ненадлежно представителство
ТКРешение №117/02.08.2017 по дело №2487/2016Отмяна на влязло в сила решение * особен представител
ГКРешение №185/12.10.2017 по дело №4139/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * особен представител
ТКОпределение №815/29.12.2017 по дело №1947/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба * особен представител
ТКОпределение №12/08.01.2018 по дело №2016/2017Частна жалба * Възнаграждение * особен представител
ТКОпределение №162/06.03.2018 по дело №2785/2017Частна касационна жалба * особен представител * процесуално представителство
ГКОпределение №182/30.04.2018 по дело №1330/2018Частна касационна жалба * нов ответник * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * субективно съединяване на искове * обезщетение за вреди * алтернативно съединяване на искове * процесуална легитимация * особен представител
ТКРешение №211/09.11.2018 по дело №1725/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * особен представител * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №198/18.01.2019 по дело №193/2018Предсрочна изискуемост * особен представител * неравноправни клаузи * потребител * договор за банков кредит