Ключови фрази
разноски

ГКОпределение №167/14.06.2016 по дело №1727/2016Частна касационна жалба * Делба * разноски
ГКОпределение №131/24.06.2016 по дело №2020/2016Частна касационна жалба * правна помощ * разноски
ГКОпределение №627/13.08.2014 по дело №3124/2014Частна касационна жалба * разноски * списък на разноските * преклузивен срок * обжалване на определения * основание за отмяна на съдебен акт
ГКОпределение №385/25.08.2015 по дело №3423/2015Частна касационна жалба * спорна администрация * разноски * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №442/08.04.2016 по дело №1643/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди * незаконно обвинение * разноски
ГКОпределение №147/31.05.2016 по дело №1494/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * процесуално представителство
ГКРешение №288/02.10.2013 по дело №1037/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разноски * липса на мотиви
ГКОпределение №332/02.06.2015 по дело №2518/2015Частна касационна жалба * разноски * спорна администрация
ГКОпределение №236/16.05.2016 по дело №1714/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * синдик
ГКОпределение №36/26.01.2015 по дело №5936/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски * преклузия
ГКРешение №54/17.02.2016 по дело №5091/2015Обезщетение за вреди * отговорност за вреди * разноски * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №98/13.04.2016 по дело №791/2016Частна касационна жалба * разноски * недопустим съдебен акт
ГКРешение №125/29.06.2015 по дело №1080/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * разноски * недобросъвестно владение
ГКОпределение №233/11.05.2016 по дело №5214/2015Частна касационна жалба * допълване на решение * разноски
ГКОпределение №352/24.10.2014 по дело №4193/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор * отмяна на нотариален акт * разноски
ГКОпределение №250/26.05.2016 по дело №2021/2016Частна касационна жалба * разноски * разноски при прекратяване на делото * юрисконсултско възнаграждение
ГКРешение №427/14.12.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * разноски * Допълване на решението
ГКОпределение №314/26.07.2016 по дело №2048/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателства за извършено плащане * договор за правна помощ * разноски
ГКОпределение №240/29.11.2016 по дело №4328/2016Частна касационна жалба * Делба * особен представител * разноски * процесуален ред
ГКРешение №294/05.04.2017 по дело №918/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * списък на разноските * разноски * юрисконсултско възнаграждение
ГКОпределение №120/18.04.2017 по дело №873/2017Частна жалба * освобождаване от такси и разноски * разноски
ГКОпределение №452/29.09.2017 по дело №3727/2017Частна касационна жалба * правен интерес * държавна такса * разноски * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * недопустим съдебен акт * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №199/04.10.2017 по дело №899/2017Частна касационна жалба * експертиза * разноски * Делба * внасяне в архив
ГКОпределение №490/19.12.2017 по дело №2474/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски * нови факти и доказателства
ГКОпределение №31/07.02.2018 по дело №5128/2017Частна касационна жалба * разноски * ревандикационен иск
ГКРешение №6/10.09.2018 по дело №1389/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * разноски * кадастрални данни
ГКРешение №149/28.12.2018 по дело №5113/2017Обратни искове при обективна отговорност * отговорност за чужди виновни противоправни действия * застраховка "гражданска отговорност" * разноски * изпълнително производство * трудова злополука * имуществена отговорност на работодател
ТКРешение №79/07.05.2019 по дело №2911/2018недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * разноски * очевидна фактическа грешка